UR 10-131 Agendaformulier Plan van Aanpak actualisering studentenstatuut

CvB stukken voor agenda UniversiteitsraadOverlegvergadering d.d. : 23 juni 2010

Commissievergadering : OOS

Agendapunt : Plan van aanpak actualisering studentenstatuut

Bijgevoegde stukken : Plan van aanpak actualisering studentenstatuut


Betrokken concerndirectie: S&C paraaf: _____


Secretaris: paraaf: _____


Portefeuillehouder: Ed Brinksma paraaf: _____1.Status agendapunt:

Rol URaad:

X Ter informatie

oTer advisering

oTer instemming

oAnders:
2.Eerder behandeld in: nvt3.Toelichting/samenvatting:

Het vigerend studentenstatuut is de door de toegenomen diversiteit aan studenten aan herziening toe. De UR is toegezegd dat gepoogd zou worden die herziening voor het volgend collegejaar rond te hebben. Dat gaat niet lukken. Het probleem blijkt aanzienlijk complexer dan in eerste instantie ingeschat. Het bijgaand document informeert de UR over de aanpak en stand van zaken.4.(Voorgenomen) besluit CvB: nvt


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

oNee.

oJa, op

Conclusie toen:


Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………