UR 10-130 Agendaformulier vergoeding UR-leden

CvB stukken voor agenda UniversiteitsraadOverlegvergadering d.d. : 23 juni 2010

Commissievergadering : PSI / OOS / FVA

Agendapunt : vergoeding leden Universiteitsraad

Bijgevoegde stukken : Aangepaste regeling vergoedingen

medezeggenschapsorganen UT


Betrokken concerndirectie: PA&O paraaf: _____


Secretaris: mr. H. J. van Keulen paraaf: _____


Portefeuillehouder: dr. A.H. Flierman paraaf: _____1.Status agendapunt:

Rol URaad:

oTer instemming

2.Eerder behandeld in:

Naam gremium: vergadering College van Bestuur
Datum behandeling: 26 april 2010

Naam agendapunt: Vergoeding leden Universiteitsraad

Conclusie toen: Het College van bestuur gaat akkoord met de voorstellen van PA&O.3.Toelichting/samenvatting:


Conform het verzoek van de URaad en in overleg met de URaad treft u hierbij de aangepaste Regeling vergoedingen medezeggenschapsorganen UT aan.


Studenten

Het vacatiegeld studenten is verhoogd van € 1.990,- per zittingsjaar naar € 2.350,- bruto. Dit bedrag bestaat uit € 2.200,- vacatiegeld en € 150,- compensatie voor de inhouding vanwege het ziektekostenstelsel. Hoewel het van de individuele inkomenssituatie van de betreffende student afhankelijk is of inhouding plaatsvindt vanwege het ziektekostenstelsel en daardoor wellicht niet bij alle studenten inhouding plaatsvindt, is het administratief voor ons aantrekkelijker om alle student leden een vaste tegemoetkoming toe te kennen die is opgenomen in het vacatiegeld.


De aanvullende vergoeding bij een bijzondere functie voor studenten is verhoogd van € 850,- naar € 940,- bruto per zittingsjaar en de aanvullende vergoeding voor de student voorzitter is verhoogd van € 1.400,- naar € 1.550,- bruto per zittingsjaar.


Daarnaast zullen de studenten een eenmalige vergoeding worden toegekend van € 300,- bruto ter compensatie van de inhouding vanwege het ziektekostenstelsel in het verleden.
Medewerkers

Conform het verzoek van de URaad zal daarnaast de compensatie naar de eenheden worden verhoogd van 12% naar 18%.


Algemeen

De regeling zal met ingang van het nieuwe zittingsjaar van de UR van kracht worden. Verder zullen alle in de regeling genoemde bedragen elk jaar – met ingang van 1 september 2011 – worden geïndexeerd.4.(Voorgenomen) besluit CvB:

Gezien het voorstel van de Concerndirectie PA&O van 26 april 2010 tot wijziging van de Regeling vergoedingen medezeggenschapsorganen UT

Gehoord de Universiteitsraad

Overwegende om het lidmaatschap van de UR voor studenten en medewerkers aantrekkelijker te maken

Besluit het CvB met ingang van 1 september 2010 de Regeling vergoedingen medezeggenschapsorganen UT te wijzigen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

oNee.

oJa, op 8 april 2010 commissievergadering PSI

Conclusie toen: De vergoeding met betrekking tot studenten is akkoord. Indexering gratificaties is eveneens akkoord. Het CvB bekijkt nog wat redelijk is voor de eenheden. De aangepaste regeling zal in de juni cyclus ingebracht worden.


Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………