UR 10-127 Agendaformulier InstellingsKwaliteitszorgSysteem

CvB stukken voor agenda UniversiteitsraadOverlegvergadering d.d. : 23 juni 2010

Commissievergadering : OOS

Agendapunt : InstellingsKwaliteitszorgSysteem

Bijgevoegde stukken : Notitie Instellingskwaliteitszorgsysteem UT


Betrokken concerndirectie: S&C paraaf: _____


Secretaris: paraaf: _____


Portefeuillehouder: Ed Brinksma paraaf: _____1.Status agendapunt:

Rol URaad:

oTer informatie

§Ter advisering

oTer instemming

oAnders:
2.Eerder behandeld in:

Naam gremium: CvB
Datum behandeling: 17-05-10

Naam agendapunt: Instellingskwaliteitszorg UT

Conclusie toen:

Het College van Bestuur heeft de notitie IKS besproken en aangegeven dat de notitie ter bespreking en advisering aan de Decanen wordt voorgelegd bij het CvB-D overleg op 18 mei 2010. Vervolgens wordt de notitie ter advisering voorgelegd aan de UR in de commissievergadering OOS van 2 juni 2010 en in de overlegvergadering van 23 juni 2010.

In september 2010 zal de definitieve versie van de notitie ter instemming aan de UR worden voorgelegd.


Naam gremium: CvB-D
Datum behandeling: 18-05-10

Naam agendapunt: Instellingskwaliteitszorg UT

Conclusie toen:

Het College van Bestuur heeft de notitie IKS voorgelegd aan de Decanen ter bespreking en advisering. De notitie is in het CvB-D overleg besproken. Op hoofdlijnen is de notitie positief ontvangen, geadviseerd om in de definitieve versie nadrukkelijker aandacht te besteden of rekening te houden met de harmonisatie en beschikbaarheid van de systemen, aandacht voor de pdca-cyclus rondom vakevaluaties en het zorg dragen voor een heldere communicatie naar de organisatie.3.Toelichting/samenvatting:

Aanpassingen van het accreditatiestelsel in Nederland, de meerjarenafspraken met het Ministerie van OCW, alsmede interne UT-ontwikkelingen, maken een herziening van de vigerende kwaliteitzorg systematiek aan de UT noodzakelijk.

Deze ontwikkelingen vergen monitoring en dus aanvullende kwaliteitszorg op centraal en decentraal niveau om een zorgvuldige uitvoering te realiseren en de effecten te kunnen meten.


Volgens het nieuwe protocol voor de instellingsaudit (NVAO) schrijft de instelling een kritische reflectie waarin ze laat zien dat ze ‘in control’ is over de kwaliteit van de aangeboden opleidingen.

In essentie gaat het om antwoorden op vijf samenhangende vragen:

1.Wat is de visie van de instelling op de kwaliteit van haar onderwijs?

2.Hoe wil de instelling die visie realiseren?

3.Hoe meet de instelling in hoeverre de visie wordt gerealiseerd?

4.Hoe werkt de instelling aan verbetering?

5.Wie is waarvoor verantwoordelijk?

De notitie IKS gaat op hoofdlijnen op deze vragen in.

De tijdens de Onderwijsdag gepresenteerde Onderwijsvisie van de UT wordt vertaald naar de wijze waarop we tegen onderwijskwaliteit aankijken.

Kwaliteitszorg van het UT-Onderwijs zien we als een cyclisch proces en krijgt gestalte in de 4 fasen van de kwaliteitscyclus (Plan-Do-Check-Act). Onderscheiden worden 2 cycli: één op instellingsniveau en éen op facultair niveau. Voor de inrichting van beide cycli worden voorstellen gedaan, alsmede een voorstel voor verbeterplannen op instellingsniveau

Op verschillende niveaus vindt evaluatie plaatsvindt van de kwaliteit van de opleidingen mede in relatie tot ‘Key Performance Indicators’. Uiteindelijk komt alles bij elkaar in het kwaliteitsdashboard, waarmee het CvB kan aantonen “in control te zijn”.


De URaad wordt gevraagd te adviseren over de in de notitie geschetste systematiek / model van instellingskwaliteitszorg binnen de Universiteit Twente. Deze systematiek vormt het fundament voor een beperkte set verbeterplannen waarvoor in de notitie een aanzet is gegeven.


De verschillende op- en/of aanmerkingen zullen in een meer definitieve versie worden opgenomen.

De definitieve versie zal in september 2010 aan de UR ter instemming worden voorgelegd. De definitieve versie zal tevens een implementatietraject bevatten.4.(Voorgenomen) besluit CvB:


Het College van Bestuur legt de notitie IKS ter advisering voor aan de UR. De adviezen van de UR zullen, samen met de adviezen van de decanen n.a.v. het CvB-D overleg d.d. 18-05-10, worden meegenomen in de definitieve versie. De definitieve notitie, inclusief een implementatie/communicatieplan, wordt in september ter instemming aan de UR voorgelegd.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

oNee.

oJa, op

Conclusie toen:


Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………