UR 10-124 Agendaformulier Regeling Taalcoordinatiepunt

CvB stukken voor agenda UniversiteitsraadOverlegvergadering d.d. : 23 juni 2010

Commissievergadering : OOS

Agendapunt : Taalcoordinatiepunt regeling

Bijgevoegde stukken : TCP cursusaanbod voor studenten

Regeling bekostiging aanbod cursussen TCP


Betrokken concerndirectie: S&C paraaf: _____


Secretaris: Van Keulen paraaf: _____


Portefeuillehouder: Brinksma paraaf: _____1.Status agendapunt:

Rol URaad:

X Ter informatie

o Ter advisering

oTer instemming

oAnders:
2.Eerder behandeld in:3.Toelichting/samenvatting:


Het UT beleid ten aanzien van het aanbod en de bekostiging van taalcursussen behoeft bijstelling. Het beleid dat nu geldt, is geënt op de beginsituatie van TCP in 2006 – 2007, toen er nog relatief weinig cursisten waren. Momenteel wordt een variëteit aan cursussen aangeboden voor de talen Nederlands, Engels en Spaans, die deels gratis en vrij toegankelijk zijn voor studenten en medewerkers. De kosten hiervan worden doorberekend aan de faculteiten.

Het gebruik van de TCP taalcursussen is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. In totaal hebben 1400 cursisten in 2009 deelgenomen. 1/3 deel van hen komt via opdracht cursussen en 2/3 (940) via cursussen met open inschrijvingen. Aan de open inschrijvingen doen zowel studenten als medewerkers mee. De open inschrijvingen van studenten (595) kostten 112000 euro in 2009. Dat is ongeveer 200 euro per student.


Vanwege de sterke groei van het aantal cursisten dat deelneemt aan de vrij toegankelijke cursussen (open inschrijving) zijn de kosten voor de faculteiten sterk gestegen. Om die reden is in september 2009 bij de DBV’s een discussie op gang gekomen. Zij willen dat alle studenten voor het volgen van een cursus eerst toestemming vragen binnen de eigen faculteit, teneinde de kosten te kunnen beheersen. De cursistenstroom en het aanmeldingsproces voor 2009-2010 waren ondertussen al op gang gekomen.


Deze discussie heeft geleid tot een heroriëntatie op het cursusaanbod van TCP en de daarbij horende bekostigingsafspraken. Hiernaar is een enkele keer in voorgaande UR vergaderingen geïnformeerd. De 2 voorstellen die zijn ontwikkeld in het kader van de heroriëntatie worden u ter informatie aangeboden. Ze zijn mede tot stand gekomen op basis van besprekingen in de UCO, UCB en CVB-D vergaderingen.


1. Bekostiging TCP

De uitgangspunten van het voorstel met betrekking tot de bekostiging van taalcursussen met open inschrijvingen, ingaande per 1 september 2010 zijn:

De regeling sluit aan bij het UT-beleid van decentrale budgetsturing en verantwoordelijkheid

Er wordt één uniforme werkwijze en uitvoeringsprocedure ontwikkeld die geldt voor alle faculteiten

Deze werkwijze is zo min mogelijk administratief belastend voor TCP en de faculteiten

De werkwijze handhaaft de goede toegankelijkheid van taalcursussen voor UT- studenten

Het cursusaanbod en het cursusbudget worden jaarlijks met de faculteiten geëvalueerd en zo nodig bijgesteld (vraagsturing)

Er wordt gewerkt met vaste en vooraf overeengekomen budgetten per jaar, in plaats van de huidige open-eindregeling;

De regeling voorziet in een UT-brede gelijke behandeling van studenten per categorie

Het CVB stelt in overleg met de faculteiten de aanbiedingscondities van de taalcursussen vast. Uitgangspunt daarbij is dat studenten een bewuste keuze maken middels het introduceren van inschrijfkosten voor iedereen en een eigen studentbijdrage afhankelijk van de noodzaak van de cursus.

.

Voor meer inhoudelijke informatie zie bijlage 1. ‘regeling bekostiging aanbod cursussen TCP’


2. Cursusaanbod TCP

Om recht te doen aan de positie van de faculteiten en tevens de kwaliteit van het cursusaanbod op peil te houden vanuit het perspectief van internationalisering, is door S&O samen met S&C gewerkt aan een nieuw voorstel betreffende het aanbod van taalcursussen met open inschrijving door TCP en de daaraan verbonden condities. De uitgangspunten van het voorstel zijn:

Er wordt onderscheid wordt gemaakt tussen noodzakelijke, wenselijke en niet noodzakelijke cursussen voor de verschillende doelgroepen

De financiële condities waaronder deze cursussen worden aangeboden aan een studentengroep wordt daarbij afhankelijk gemaakt van de mate van noodzaak.

De systematiek voorziet in een regulering van de vraag middels het hanteren van inschrijfgelden eigen bijdragen van studenten afhankelijk van de noodzaak van de cursus, in plaats van het individueel autoriseren van cursusdeelname door faculteiten.


Het voorstel is opgenomen als bijlage 2: ‘TCP cursusaanbod voor studenten’4.(Voorgenomen) besluit CvB:

Gezien

Gehoord

Overwegende

Besluit het CvB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

oNee.

oJa, op

Conclusie toen:


Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………