UR 10-146 UR Brief inzake Plan van aanpak act. geldend studentenstatuutAan het College van Bestuur


uw kenmerk


telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 10 – 146

fax


datum

11 juni 2010

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


Onderwerp

Plan van aanpak actualisering geldend studentenstatuut
Geacht college,Uw Plan van aanpak actualisering studentenstatuut is in de commissie OOS en de interne vergadering van de URaad besproken.


De URaad staat op zich positief tegenover het Plan van Aanpak algemeen geldend studentenstatuut maar plaatst wel de volgende kanttekeningen:


- De URaad betreurt het dat niet in een eerder stadium de complexheid van de materie is – of

kon worden – onderkend. De komst van het ITC als zesde faculteit sui generis was immers al

veel langer bekend.

- Nu september 2010 niet haalbaar blijkt, moet er een realistische planning worden gemaakt

maar wel met als absolute einddatum 1 februari 2011 vanwege de nieuwe instroom (inclusief

het voorafgaand behandeltraject!).

- De URaad heeft er kennis van genomen dat uitstel van de oorspronkelijke datum van 1

september volgens het CvB niet tot onoverkomelijke problemen zal leiden bij de uitvoering van

de thans vigerende regelingen.

- De geldigheid van de huidige regelingen ITC zal door het CvB verlengd worden van de

oorspronkelijke einddatum 1 september 2010 naar 1 januari 2011. De URaad moet met de

verlenging van deze regeling formeel instemmen. Nu reeds kan ik u melden dat een dergelijk

voorstel van het college onzerzijds met instemming beantwoord zal worden.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,drs. F.L. Lagendijk

voorzitter