UR 10-143 UR Brief Inschrijvingsregeling 2010-2011


uw kenmerk


telefoon

053-487 2027

ons kenmerk

UR 10-143

fax


datum

11 juni 2010

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


onderwerp

Inschrijvingsregeling UT 2010 -2011
Geacht college,


We hebben de nieuwe Inschrijvingsregeling in goede orde ontvangen en vervolgens in de interne vergadering onderstaand besluit geformuleerd. Graag ontvangt de UR in de aanstaande overlegvergadering uw reactie hierop.CONCEPT-BESLUIT :

De Universiteitsraad,

gezien:

-de Inschrijvingsregeling UT 2010 – 2011;

-de toelichting bij dit besluit;

overwegende dat:

-nieuwe wetgeving het noodzakelijk maakt om de Inschrijvingsregeling aan te passen;

-het feit dat de hoogte van het collegegeld voor niet EER studenten reeds is vastgesteld en de UR hier positief over heeft geadviseerd (september 2009 en februari 2010);

-het feit dat de hoogte van het collegegeld wettelijk is vastgesteld volgens artikel 7.43 WHW;

-dat de UR adviesrecht heeft t.a.v. het besluit van het CvB tot vaststelling van de Inschrijvingsregeling;

-de UR potentiële moeilijkheden ziet bij het inschrijven van premaster studenten in de relevante bachelor of science opleiding met betrekking tot uitkomsten van ‘Commissie Schutte’, ondanks dat dit op aanwijzing van de minister gebeurt;

-de ITC student, inclusief promovendi, als entiteit schijnbaar nog niet verwerkt is in de regeling;

gehoord:

-de toelichting over de regeling;

gehoord de toezegging van het College dat:

-tekstuele onduidelijkheden zoals aangegeven in de commissievergadering OOS, d.d. 1 juni 2010, worden aangepast (voetnoot 2 mist, in toelichting is ‘niet-EER’ weggevallen, tevens in bijlage 2);

-in de tekst duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen typen bacheloropleidingen, waarbij duidelijke terminologie gebruikt wordt (WO: bachelor of science en bachelor of arts versus HBO: bachelor opleidingen, idem voor WO/HBO-masters), zeker ter verduidelijking van bijvoorbeeld artikel 8 van de Inschrijvingsregeling;

-uitgezocht wordt of het inschrijven van premaster studenten in een bachelor of science opleiding conform wetgeving en ‘Commissie Schutte’ is;

-het CvB voor 11 november 2010 schriftelijk aangeeft wat de rechten en plichten van alle soorten studenten aan de UT zijn met betrekking tot inschrijving, waaronder – maar niet limitatief - de ITC studenten, en dit ter advisering voorlegt aan de UR;

besluit:

positief te adviseren over de nieuwe Inschrijvingsregeling UT 2010 - 2011.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,

drs. F.L. Lagendijk

voorzitter