UR 10-142 UR conceptbesluit Regeling Taalcoördinatiepunt


Aan het College van Bestuur


uw kenmerk


telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 10-142

fax

Datum

17 juni 2010

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


Onderwerp

Regeling Taalcoördinatiepunt
Geacht college,


De Universiteitsraad heeft in de interne vergadering van 9 juni 2010 de Regeling Taalcoördinatiepunt besproken. De raad komt daarbij tot de conclusie dat de onderstaande punten uitgangspunten horen te zijn. Volgens ons is de voorgelegde regeling hiermee niet in overeenstemming. Daarnaast is een aantal suggesties gedaan door verschillende raadsleden om dit meer in overeenstemming te brengen.

Graag ontvangt de URaad uw reactie hierop.


Uitgangspunten UR:

-De UT wil (volgens Route 14) internationaliseren, hier hoort goed georganiseerd taalonderwijs bij (strategisch argument).

-Studenten mogen in geen geval uitgesloten worden van taalcursussen als ze aan de gestelde voorwaarden voldoen. “De cursus is vol” mag geen argument zijn, dit zou een rem op internationalisering betekenen (toegankelijkheidsargument).

-Kwaliteit moet gewaarborgd zijn van al het onderwijs dat de UT aanbiedt, dus ook taalonderwijs (kwaliteitsargument).

-De Studenten moeten een bewuste keuze maken voor een cursus (motivatieargument).

-Een organisatie die inschrijfgelden moet innen mag geen bureaucratische drempels oproepen en niet meer kosten dan ze oplevert (pragmatisch argument).Suggesties:

-Taalonderwijs inbedden in de reguliere onderwijsbekostiging en kwaliteitszorg.

-Budgetten van de faculteiten tot communicerende vaten maken zodat het niet kan gebeuren dat een student van een faculteit wordt uitgesloten terwijl er bij een andere faculteit budget over is.

-Geen inschrijfgelden invoeren om bureaucratie te voorkomen en studenten niet te veel op te zadelen met additionele kosten voor onderwijs.

-‘Boetes’ bij het wel opgeven , maar niet volgen van de cursus handhaven.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraaddrs. F.L. Lagendijk,

voorzitter