UR 10-187 Aandachtspunten uit de overlegvergadering van 23 juni

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van 23 juni 2010


Mededelingen

Na de zomervakantie zal de raad geïnformeerd worden over de uitkomst van de 2-daagse strategische bijeenkomst van het UMT in Brussel en Leuven.


Verslag van de overlegvergadering van 19 mei 2010

Naar aanleiding van het verslag meldt het college dat premaster-studenten erop gewezen zullen worden dat zij voor het deel VWO-wiskunde gebruik kunnen maken van de Twente Academy.


Regeling Taalcoördinatiepunt

Het college zegt toe erop toe te zullen zien dat geen studenten ten onrechte buiten de boot vallen. In dat geval zal er maatwerk geleverd worden.

De evaluatie van de regeling – na een jaar – zal aan de URaad voorgelegd worden.


Notitie Instellingskwaliteitszorgsysteem UT

Het CvB komt in het najaar terug op de BKO voor zittende docenten.

Op advies van de URaad wordt in de definitieve notitie het “activisme” in de SWOT opgenomen. Ook zal het college in de definitieve nota aangeven welke suggesties van de raad wél en welke niet overgenomen zijn.


Inschrijvingsregeling UT 2010 – 2011

De Universiteitsraad,

gezien:

-de Inschrijvingsregeling UT 2010 – 2011;

-de toelichting bij dit besluit;

overwegende dat:

-nieuwe wetgeving het noodzakelijk maakt om de Inschrijvingsregeling aan te passen;

-het feit dat de hoogte van het collegegeld voor niet EER studenten reeds is vastgesteld en de UR hier positief over heeft geadviseerd (september 2009 en februari 2010);

-het feit dat de hoogte van het collegegeld wettelijk is vastgesteld volgens artikel 7.43 WHW;

-dat de UR adviesrecht heeft t.a.v. het besluit van het CvB tot vaststelling van de Inschrijvingsregeling;

-de UR potentiële moeilijkheden ziet bij het inschrijven van premaster studenten in de relevante bachelor of science opleiding met betrekking tot uitkomsten van ‘Commissie Schutte’, ondanks dat dit op aanwijzing van de minister gebeurt;

-de ITC student, inclusief promovendi, als entiteit schijnbaar nog niet verwerkt is in de regeling;

gehoord:

-de toelichting op de regeling;

gehoord de toezegging van het College dat:

-tekstuele onduidelijkheden zoals aangegeven in de commissievergadering OOS, d.d. 1 juni 2010, worden aangepast (voetnoot 2 mist, in toelichting is ‘niet-EER’ weggevallen, tevens in bijlage 2);

-in de tekst duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen typen bacheloropleidingen, waarbij duidelijke terminologie gebruikt wordt (WO: bachelor of science en bachelor of arts versus HBO: bachelor opleidingen, idem voor WO/HBO-masters), zeker ter verduidelijking van bijvoorbeeld artikel 8 van de Inschrijvingsregeling;

-het CvB voor 11 november 2010 schriftelijk aangeeft wat de rechten en plichten van alle soorten studenten aan de UT zijn met betrekking tot inschrijving, waaronder – maar niet limitatief - de ITC studenten, en dit ter advisering voorlegt aan de UR;

besluit:

positief te adviseren over de nieuwe Inschrijvingsregeling UT 2010 - 2011.


Instellingscollegegelden 2011 - 2012

De Universiteitsraad,

gezien:

-de discussienota Instellingscollegegelden voor niet-EER studenten UT 2011 – 2012;

-het agendaformulier behorende bij de discussienota;

overwegende dat:

-de huidige tarieven Instellingscollegegelden niet-EER studenten niet kostendekkend zijn;

-collegegeldtarieven niet noodzakelijkerwijs kostendekkend moeten zijn;

-een stuurgroep en projectgroep momenteel kijken naar de bedrijfseconomische aspecten van onderwijs;

-de discussienota niet alleen inzicht wil geven in het kostenaspect van onderwijs maar tevens in marktfactoren en omgevingsfactoren;

-collegegeldtarieven een juiste afspiegeling moeten geven van kwaliteit, dienstverlening, reputatie en exclusiviteit van de UT;

-de UT maar een enkele alfa opleiding aanbiedt en verder vooral bèta en gamma opleidingen verzorgt, waardoor het gebruik van de term ‘alfa’ in het discussiestuk vaak beter vervangen zou kunnen worden door ‘gamma’;

-het onderscheid tussen alfa, gamma en bèta opleidingen in de discussienota onvoldoende duidelijk gemaakt wordt, waarmee ook de vergelijking met andere instellingen ter discussie staat met betrekking tot alfa/gamma opleidingen;

-alfa, gamma en bèta opleidingen ieder een eigen, beargumenteerde tariefstelling zou moeten hanteren;

-er geen overgangsregeling in de discussienota wordt besproken voor huidige studenten en studenten ingeschreven per 1 september 2010;

-de keuze voor de opdeling naar ‘technische opleidingen’ en ‘niet-technische opleidingen’ niet overeenstemt met de opdeling waarin de vergelijkingen gemaakt zijn: alfa, gamma, bèta;

-de discussienota een analyse en voorstellen presenteert waarmee overeenstemming bereikt dient te worden in 3TU verband en daarmee dus nog geen besluit van het CvB inhoudt;

gehoord de toezegging van het College dat:

-voor 1 september 2010 een overgangsregeling voor huidige studenten en studenten ingeschreven per 1 september 2010 wordt aangeboden aan de UR ter advisering;

-de raad gemeld zal worden hoeveel internationale studenten de UT binnenkomen met een beurs;

besluit: de adviesvraag aan te houden tot het CvB een formeel besluit genomen heeft over instellingscollegegelden 2011-2012 UT.


Privacy Blackboard – ongevraagd advies UR

De Universiteitsraad,

gezien:

-De schriftelijke rondvraag privacy Blackboard, incl. reactie college

gehoord:

-De discussies in de commissie OOS en de interne vergadering;

overwegende dat:

-Privacy van studenten belangrijk is en daarom mogen gegevens over studenten niet zonder doel verzameld worden. Het leidende principe moet zijn: niets verzamelen tenzij er een aanwijsbaar belang voor de universiteit is en dit niet onnodig nadelig is voor de student.

-Dit in overeenstemming is met het idee achter de wet op de privacy ;

-De statistieken die Blackboard bijhoudt uitgebreid zijn en op persoonlijk niveau te zien voor docenten;

-Dit geen beleidskeuze is en zodoende geen aantoonbaar belang voor de UT heeft;

-Het niet bekend is bij studenten dat docenten dit kunnen zien;

-Gegevens op een hoger aggregatieniveau wel degelijk nuttig zijn voor docenten;

-Het technisch (nog) niet mogelijk is alleen de tot de persoon herleidbare statistieken uit te schakelen, omdat alle statistieken dan uit gaan;

adviseert:

-Vóór aanvang van het nieuwe studiejaar regels op te stellen over het gebruik van de statistieken van Blackboard, waarin het gebruik van tot de persoon herleidbare statistieken verboden wordt.


Het college zal dit advies meenemen en zal hierover regels opstellen met transparantie als uitgangspunt. In de oktobercyclus zullen de regels terugkomen in de URaad.


Plan van aanpak geldend Studentenstatuut

(besluit in de overlegvergadering gemandateerd aan het presidium)

De Universiteitsraad,

gezien:

de toelichting op het agendaformulier d.d.23 juni 2010 (UR 10 – 146) over de geldigheid

van het UT Studentenstatuut voor ITC studenten;

gehoord:

de discussie in de commissie OOS, de interne vergadering en de overlegvergadering

van 23 juni 2010;

overwegende dat:

-het voornemen om per 1 september 2010 een geïntegreerd studentenstatuut opgesteld te hebben, geldend voor onder meer de ITC studenten, niet haalbaar bleek;

-daarom het besluit van december 2009 waarbij het vigerend studentenstatuut van de UT tot september 2010 niet van toepassing werd verklaard voor ITC studenten verlengd dient te worden;

-het college aangeeft dat het uitstellen van de oorspronkelijke datum niet tot onoverkomelijke problemen zal leiden bij de uitvoering van de thans geldende regelingen;

gehoord de toezegging dat:

het college waar nodig ruimhartig maatwerk zal leveren;

besluit:

in te stemmen met het voorgenomen besluit van het college om het

besluit van december 2009 te verlengen tot uiterlijk 1 september 2011.


Schriftelijke rondvraagpunten (UR 10 – 162)

Schools

Het Project Kwaliteitsverbetering Masteronderwijs wordt begin september aan het CvB voorgelegd; daarna zal het in de raad aan de orde komen. Hetzelfde geldt voor de plannen met betrekking tot het Undergraduate onderwijs.

Deze plannen zullen tevens een tijdpad en beslismomenten voor de UR bevatten.

Staf internationalisering

De door de raad gestelde vragen zullen schriftelijk beantwoord worden.


Rondvraag

Het college zal de matrix betreffende het minorenbeleid bekijken met de intentie deze te verruimen en te onderzoeken waarom er bepaalde barrières zijn.


Managementrapportage 1e kwartaal 2010

Het college zal de suggestie voor een meer grafisch overzicht (met kleuren bijv.) meenemen.Regeling vergoedingen medezeggenschapsorganen UT

De Universiteitsraad,

gezien:

-Het document Instemmingsvraag Regeling vergoeding Medezeggenschap;

gehoord:

-De mondelinge toelichting van het College in de commissievergadering PSI van 2 juli 2010;

overwegende dat:

-In de regeling vergoeding medezeggenschap ten aanzien van de personeelsgeleding een meer passende compensatie is opgenomen voor de “leverende” eenheid;

-De regeling voor studenten met terugwerkende kracht is “gerepareerd” ten aanzien van de inhouding ziektekostenstelsel;

-De aanvullende vergoeding bij een bijzondere functie voor studenten is verhoogd;

-De bedragen van de vergoedingen jaarlijks worden geïndexeerd.

-Het CvB deelname aan de medezeggenschap positief waardeert en wil bevorderen

-Actieve deelname aan de medezeggenschap thans niet wordt meegewogen bij de functiewaardering;

gehoord de toezegging van het college dat:

-actieve deelname aan de medezeggenschap in het algemeen mee moet wegen bij het maken van carrièrestappen;

besluit: in te stemmen met de Regeling vergoeding Medezeggenschap.

Het college en de URaad zullen gezamenlijk bekijken op welke wijze deze toezegging uitgewerkt kan worden (aktie Flierman/Lagendijk).


Nota Kaderstelling 2011-2015

De Universiteitsraad,

gezien:

-de Nota Kaderstelling 2011-2015;

-het agendaformulier behorende bij deze nota;

gehoord:

-de mondelinge toelichting van het College in de commissievergadering FVA van 2 juni 2010;

overwegende dat:

de nota kaderstelling een invulling geeft aan het vigerende beleid ten aanzien van onderwijs, onderzoek en dienstverlening;

zowel de effecten van het doorgevoerde bestuursmodel als van het daaraan gekoppelde financieel verdeelmodel nopen tot een heroverweging;

de koppeling tussen onderwijs en onderzoek bestuurlijke en financiële versterking behoeft;

gehoord de toezegging van het College dat:

na de zomer – in de oktobercyclus - aan de raad een verbeterplan in de onderzoekssturing zal worden voorgelegd gebaseerd op de uitkomsten van het UMT beraad. Daarbij wordt met het oog op bestuurlijke transparantie concreet ingegaan op de door de UR gemelde signalen en een relatie gelegd met de verbeterpunten.

besluit: positief te adviseren over de Nota Kaderstelling 2011-2015.


Rondvraag

-Het plan van aanpak van het Profileringsfonds zal in september in de URaad aan de orde komen.

-Het college zal de raad een reactie sturen op de geuite klachten over Blackboard en Osiris.