UR 10-100 Besluit Lundqvist

RR/MKK TECUN - 0005


BESLUIT


De ondergetekende:


De heer ing. Amandus Hjalmar Lundqvist, geboren te Rotterdam op elf mei negentienhonderd vijfenveertig, met adres Altenaweg 2, 5126 PS Gilze, gehuwd, houder van een Nederlands paspoort met nummer ##


in aanmerking nemende dat:


- de ondergetekende lid is van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, gevestigd in Eindhoven;

- de ondergetekende bestuurder is van Stichting Federatie 3 Technische Universiteiten, een stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd in de gemeente Delft, met adres Cornelis Drebbelweg 9, 2628 CN Delft, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 27296421 (de "Stichting");

- het bestuur van de Stichting voornemens is de statuten van de Stichting te wijzigen overeenkomstig het concept opgesteld door Bird & Bird, LLP, kantoor Den Haag;

- het besluit tot wijziging van de statuten van de Stichting goedgekeurd dient te worden door het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft, het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven en het College van Bestuur van de Universiteit Twente;

- voorafgaande aan voornoemde goedkeuring het besluit ter voorafgaande advisering aan de medezeggenschapsraad moet zijn voorgelegd,


verklaart hierbij:


het besluit tot wijziging van de statuten van de Stichting ter voorafgaande advisering aan de medezeggenschapsraad van de Technische Universiteit Eindhoven is voorgelegd.


besluit hierbij:


- in de hoedanigheid van lid van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven goedkeuring te verlenen aan bestuur van de Stichting de statuten van de Stichting te wijzigen;

- in de hoedanigheid van bestuurder van de Stichting te besluiten de statuten van de Stichting te wijzigen en iedere bestuurder van de Stichting, alsmede iedere medewerker werkzaam bij Bird & Bird, LLP, kantoor Den Haag, zo tezamen als ieder hunner afzonderlijk, te machtigen de akte te doen passeren en te tekenen, overeenkomstig het door Bird & Bird, LLP, kantoor Den Haag, opgestelde concept.


Getekend te________________________ op ______________________________ 200#.
__________________________

naam :ing. A.H. Lundqvist

datum : ___________________