Aandachtspunten uit het overleg van 19 mei

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van 19 mei 2010


Mededelingen

Het gesprek over de positie van de Student Union is nog niet afgerond. Het verslag van dit gesprek zal de raad toegezonden worden.


Verslag van de overlegvergadering van 7 april 2010

Naar aanleiding van het verslag

Het college zal nog een reactie geven op de opmerking over de hardheidsclausule bij de behandeling in maart van de Gedragscode voertalen.

De bespreking met Saxion betreffende samenwerking tussen UT en Saxion over de premasters en het doorstroombeleid is nog niet afgerond; in juni wordt naar verwachting de overeenkomst naar de URaad toegezonden.


Notitie Leiderschapsontwikkeling UT 2009 - 2014

De Universiteitsraad,

gezien:

-Het agendaformulier Leiderschapsontwikkeling Universiteit Twente 2009-2014 met UR-kenmerk UR 10-105;

-De bijgevoegde notitie Leiderschapsontwikkeling Universiteit Twente 2009-2014 van oktober 2009;

gehoord:

-De mondelinge toelichting van het College in de commissievergadering PSI van 21 april 2010;

overwegende dat:

-De universiteit zeer gebaat is bij het vinden en ontwikkelen van wetenschappelijk talent voor het realiseren van doelstellingen vanuit RoUTe’14;

-Goed leiderschap daarbij een belangrijke rol speelt, maar gezamenlijk leiderschap binnen de UT hierin een nog veel grotere rol speelt;

-Een cultuurverandering die leidt tot een meer zakelijke, transparante wijze waarop we met elkaar om gaan, zeer gewenst is;

-Goed leiderschap (i.e. richting geven) en leidinggeven (in de zin van processen managen) niet altijd hoeft samen te gaan;

gehoord de toezegging van het college dat:

-De offerte van de externe partij aan wie het college de opdracht uiteindelijk zal gunnen ter informatie aan de raad zal worden aangeboden;

besluit:

Positief te adviseren m.b.t. de uitbesteding van het ontwikkelen en implementeren van het Leiderschapsprogramma UT 2009 - 2014.


Evaluatie Honoursprogramma

De Universiteitsraad,

gezien:

- Het evaluatierapport Honours Programma 2007-2009;

- Het URaad besluit november 2006;

- Het voorgenomen CvB besluit tot voortzetting van het programma;

- De schriftelijke beantwoording van vragen (kenmerk: S&C/389.672/rvdh, UR 10-101);

gehoord:

- De mondelinge toelichting in de voorgaande commissievergaderingen OOS;

- De discussie in de overlegvergadering van 3 maart 2010;

overwegende dat:

- Het instellen en inrichting van een Honours Programma verplicht is op basis van VSNU afspraken;

- Het programma een extra uitdaging biedt voor excellente studenten;

- Het programma zowel verbredend als verdiepend van aard is;

- De pilot 2008-2009 door de deelnemende studenten als positief is ervaren;

- De deelname onder zo gunstig mogelijke condities moet worden aangeboden zodat de deelname wordt vergroot;

- Het programma beoordeeld moet worden volgens de reguliere kwaliteitszorg UT;

- De kosten momenteel erg hoog lijken, zeker afgezet tegen het aantal deelnemende studenten;

gehoord de toezegging van het college dat:

- Het Honours Programma deel uitmaakt van het onderzoek naar de bedrijfseconomische aspecten van het onderwijs (BAO);

- Onderzocht wordt of studenten de keuzemogelijkheid kan worden geboden om zonder verlies van status en kwaliteit het Honours Programma op te nemen in het studieprogramma als speciale minor;

- Onderzocht wordt of het Honours Programma in een éénjarig curriculum kan worden aangeboden zonder verlies van status en kwaliteit;

- Het Honours Programma deel uitmaakt van de reguliere kwaliteitszorg UT (IKS);

besluit:

positief te adviseren inzake de voortzetting van het Honoursprogramma UT.


3TU.Federatie Statutenwijziging

De Universiteitsraad,

gezien:

-Het schriftelijk verzoek van het CvB UT om advies uit te brengen inzake de hierin omschreven concrete wijzigingen (UR 10-100);

-Het concept “Statutenwijziging Stichting Federatie 3 Technische Universiteiten” (RR/MKK TECUN – 0005 d.d. 16-02-2010).

gehoord:

-De mondelinge toelichting van het College in de commissievergadering PSI van 21 april 2010;

-Het positieve advies 3TU.M zoals verwoord door de vertegenwoordigers UT.

overwegende dat:

-De voorgestelde wijzigingen van technische aard zijn;

besluit:

Positief te adviseren m.b.t. Wijziging Statuten en Bestuursreglement Stichting 3TU.Federatie van februari 2010.


Minorenbeleid Universiteit Twente

De Universiteitsraad,

gezien:

- Het agendaformulier Minorenbeleid gedateerd 07-04-2010;

- De brief Minorenbeleid Universiteit Twente d.d. 04-03-2010;

gehoord:

- De mondelinge toelichting in de commissievergadering OOS van 17 maart 2010;

overwegende dat:

- De landelijke ontwikkeling 30 EC voor de minoren is;

- De 30 EC norm het voor de UT student mogelijk maakt een half jaar elders te studeren (en vice versa) wat de mobiliteit bevordert;

- Major-Minor gerekend wordt tot een belangrijke onderwijsfilosofie van de UT;

- De studenten gestimuleerd worden een minor te kiezen die ver van hun eigen discipline afligt;

- Drie opleidingen zonder overtuigende argumentatie worden vrijgesteld van de verplichting om per 1 september 2014 een 30 EC minorruimte te reserveren;

gehoord de toezegging van het college dat:

- Alle UT opleidingen per 1 september 2014 een 30 EC minorruimte reserveren;

- Opleidingen die hier op dat moment niet aan voldoen alleen vrijstelling/uitstel kunnen verkrijgen volgens een CvB besluit dat vooraf aan de URaad ter advisering is aangeboden;

- Er garanties komen voor voldoende aanbod van minoren, zowel verdiepend, verbredend als internationaal;

- Er voor de overgangsperiode een implementatieplan voor de aanbodzijde komt;

- Het Minorenbeleid in 2014 tussentijds wordt geëvalueerd, waarbij beoordeeld wordt of de implementatie op schema ligt en in 2016 de gestelde doelen en perspectieven worden gehaald; De URaad zal deze evaluatie ter advisering toegezonden worden.

besluit:

positief te adviseren inzake het voorgestelde Minorenbeleid UT zoals beschreven in de brief d.d. 4-03-2010.


Projectplan bedrijfseconomische aspecten onderwijs

Het gaat in dit plan om zuiver bedrijfseconomische vragen, het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van het college dat hier bestuurlijke oordelen worden gevraagd. De door de URaad geformuleerde extra vragen (UR 10 – 118) zullen door het CvB aan de commissie voorgelegd worden, waarbij aangegeven wordt op welke wijze deze neutraal geïnterpreteerd dienen te worden. Op een later moment zal het college een beleidsinhoudelijke reactie geven.


Voortgang RoUTe’14

Na de zomervakantie zal in de UR gesproken worden over de uitkomsten van de “Midtermreview” door het UMT ten aanzien van RoUte’14 .


Voortgang 3TU.proces

In de maanden juni en juli wordt een nieuwe portfolioanalyse opgesteld, waarbij de samenwerking in de 3TU.Federatie nader in kaart gebracht wordt (“conculega’s”). Na de zomer komt het resultaat hiervan in de URaad aan de orde.


Schriftelijke rondvraagpunten (UR 10 – 116

Het college zal de vraag van de raad naar de mogelijkheid van bijscholing in de Twente Academy voor kandidaten voor MSc opleidingen bezien. In de junivergadering wordt hierop teruggekomen.

De raamovereenkomst tussen de Veste en de CBR zal naar de raad toegezonden worden.