UR 09-353 Notitie Visie Studentenhuisvesting UT

Notitie Visie Studentenhuisvesting Universiteit Twente

September 2009


Inleiding

De enige echte campusuniversiteit van Nederland combineert op haar Campus optimale onderzoek- en onderwijsvoorzieningen in de directe nabijheid van sport-, ontspanning- én woonvoorzieningen. Op een studentenpopulatie van ruim 8.800 kent de Campus zo’n 2.260 wooneenheden (kamers). Dat betekent tegelijk dat een groot deel van de studenten buiten de Campus woont: thuis, op kamers of zelfstandig.

De studentenwoningen op de Campus zijn in handen van Woningstichting De Veste, een commerciële marktpartij. Bij de fusie van De Veste/Acasa in februari 2005 zijn afspraken gemaakt over renovatie, nieuwbouw en woonruimteverdeling. In het kader van Route’14 staat herijking van deze afspraken nadrukkelijk op de agenda. Temeer daar studentenhuisvesting ook steeds meer wordt gezien als instrument om andere doelstellingen van de UT te faciliteren. Aan deze notitie ligt de vraag ten grondslag: welke visie heeft de UT op studentenhuisvesting.


Ingrediënten voor een visie

Een visie betreft datgene wat we willen bereiken. Wat willen we met studentenhuisvesting? Deels is dat een afgeleide van wensen van de doelgroep, deels een afgeleide van de doelstellingen van de UT. Zo streeft de UT naar een totale populatie undergraduate en graduate studenten van 10.000 personen. De vraag doet zich dan voor: welke consequenties heeft dit voor huisvesting? Diezelfde vraag doet zich voor ten aanzien van het streven van de UT om meer internationale studenten aan te trekken, om een boost te geven aan de Summer University, om een bruisende campus te creëren met een internationaal klimaat, maar ook ten aanzien van ontwikkelingen rondom de nieuwe ‘schools’ en ‘colleges’! De vraag is dan ook keer op keer: is in die plannen een belangrijke rol weggelegd voor een speciale vorm van huisvesting, en zo ja: welke? Ook meer autonome ontwikkelingen kunnen consequenties hebben voor huisvesting. Denk aan het toenemend aantal internationale gasten, PhD-studenten die buiten de nieuwe contractlooptijden van huisvesting vallen, deelnemers aan korte onderwijsprogramma’s en de flexibilisering en digitalisering van het onderwijs. Wat de wensen van de doelgroep betreft: de gemeente Enschede, de SJHT en De Veste/Acasa laten op dit moment onderzoek doen naar de woonsituatie, motivatie en woonwensen van studenten. De resultaten van dit onderzoek komen naar verwachting binnenkort beschikbaar.


Proces tot nu toe

Zowel Route’14 als vragen van de Universiteitsraad (schriftelijke rondvraag dd. 7 november 2008 over de visie op, de populariteit van en de variatie in studentenhuisvesting op de Campus) zijn aanleiding geweest om op basis van gesprekken en een discussiebijeenkomst met stakeholders te komen tot een eerste aanzet voor een visie op studentenhuisvesting. Deze aanzet is oriënterend besproken in de Cie Financiën van de Universiteitsraad op 11 februari 2009. Vervolgens heeft er op 22 april jl. een discussie met studenten plaatsgevonden onder de titel “Jouw huis op een internationale campus”. Deze discussie was georganiseerd door de Student Union, URreka, Servicecentrum S&O en de RoUTe’14 werkgroep Campusontwikkeling. De hoofdpunten die uit deze discussie naar voren kwamen, zijn nader bediscussieerd met een Klankbordgroep van (internationale) studenten op 17 juni jl. Op basis van al het voorgaande is onderhavige notitie opgesteld. Deze zal nog een keer besproken worden met de klankbordgroep.


Visie op studentenhuisvesting

Uitgangspunten die tot doel hebben te komen tot een gevarieerd aanbod van studentenhuisvesting zowel op de campus als daarbuiten.


Bestuurlijke verantwoordelijkheid

1.De huisvesting van studenten, Phd’s en tijdelijke werknemers/gastdocenten, zowel op als buiten de Campus, is een belangrijk aandachtspunt van het bestuur van de UT.

2.De huisvesting van studenten (e.a.) op de Campus is de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het bestuur van de UT.

3.Het bestuur van de UT is verantwoordelijk voor de afstemming van haar huisvestingsbeleid met externe partijen in de regio zoals gemeenten en woningstichtingen.

Algemene uitgangspunten (visie)

4.Wonen op de Campus is een voorrecht.

5.Wonen op de Campus is wonen in internationale gemeenschap en internationaal verenigingsleven

6.Wonen op de Campus is wonen in een groene parkachtige omgeving met fraaie architectuur en een bruisend sociaal-cultureel klimaat en goede voorzieningen.

7.De huisvesting op de Campus staat open voor UT-studenten, ITC-studenten, Phd’s en tijdelijke werknemers/gastdocenten alsook voor HBO-studenten.  

8.De huisvesting van studenten (e.a.) op de campus heeft een sociale, vormende en bindende functie

9.De UT draagt in haar wervingsbeleid actief de voordelen van groepswonen uit.

10.De huisvesting van studenten (e.a.) op de campus is een belangrijk instrument om integratie, en daarmee het internationaal klimaat van de campus, te bevorderen.

Vertaling naar concreet beleid (in overleg met De Veste!)

11.De UT streeft ernaar dat de verdeling zelfstandige woonruimte/onzelfstandige woonruimte, oftewel solitair versus groepswonen 25%-75% bedraagt (conform huidige situatie)

12.De UT streeft ernaar dat woongroepen bestaan uit minimaal 4 en maximaal 14 wooneenheden (en dat bewoners dus kunnen kiezen uit verschillende groepsgroottes).

13.Jaarlijks wordt een beperkt aantal groepswoningen zonder coöptatie-verplichting gereserveerd voor eerstejaars.

14.Eerstejaars internationale studenten krijgen een gemeubileerde kamer aangeboden (nb voor uitwisselingsstudenten is de UT dit verplicht, de anderen krijgen een aanbod), bij voorkeur op de campus.

15.De UT streeft naar een groei van het aantal wooneenheden op de Campus zodanig dat de internationale studenten gehuisvest kunnen worden

16.De campus heeft een goedkope hotel/appartementenfaciliteit nodig voor kortverblijvenden en gasten (< 1 maand).


Discussiepunten

oDe huisvesting op de Campus staat nu ook open voor HBO-studenten. Het ligt voor de hand om HBO-studenten uit te sluiten van de Campus om op die manier ruimte te maken voor (internationale) UT-studenten. Voorstelbaar is dat UT-studenten die op de Campus wonen en overstappen naar het HBO het recht op een Campuskamer behouden.

oIn plaats van vaste gemeubileerde kamers in te richten zou overwogen kunnen worden om meubels te verhuren (bed, bureau, kast, tafel) (meer flexibiliteit)

oStudenten zouden gestimuleerd kunnen worden hun kamer in de zomermaanden te ontruimen tbv deelnemers aan de Summer University (Bv 4 weken vrijgeven van de kamer levert op teruggave van 1 maand huur + een bonus van X%)

oOverwogen zou moeten worden om eerstejaarsstudenten, of het nu bachelors, masters of Phd’s betreft, een kamergarantie te geven. Liefst op de campus (dus ook internationale- en regionale studenten!).

oBij deze kamergarantie zou overwogen kunnen worden om in het geval van bachelors een garantie te geven op een solitaire kamer die als twee-persoonskamer wordt ingericht. Daarbij hebben de studenten te verplichting om binnen zes maanden elders onderdak te vinden. (Dit stelt die studenten in de gelegenheid alsnog zelf een kamer te vinden)

oRealisatie van 100 wooneenheden in de Hogekamp na renovatie.