UR 09-353 Agendaformulier Visie op Studentenhuisvesting

CvB stukken voor agenda UniversiteitsraadOverlegvergadering d.d. : 27 januari 2010

Commissievergadering : PSI / OOS / FVA

Agendapunt : Visie op Studentenhuisvesting

Bijgevoegde stukken : Concept Visie Studentenhuisvesting dd.

december 2009, bijbehorende

aanbiedingsbrief van de SU en de Notitie

Visie Studentenhuisvesting dd. september

2009


Secretaris: paraaf: _____


Portefeuillehouder: paraaf: _____1.Status agendapunt:

Rol URaad:

oTer informatie

oTer advisering

oTer instemming

Anders: ter oriënterende bespreking
2.Eerder behandeld in:

Naam gremium: FVA
Datum behandeling: 11-02-2009

Naam agendapunt: Visie op Studentenhuisvesting

Conclusie toen: Notitie zal besproken worden met studenten voordat de UR zich erover buigt.3.Toelichting/samenvatting:


Proces tot nu toe

Op 11 februari jl is in de FVA-vergadering de discussienotitie Visie op Studentenhuisvesting Universiteit Twente besproken. Toen is afgesproken dat de notitie zou worden bediscussieerd met de studenten voordat de Universiteitsraad zich er opnieuw over zou buigen.

Op 22 april jl hebben de Student Union, UReka, Servicecentrum S&O en de RoUTe’14 werkgroep Campusontwikkeling onder de titel “Jouw thuis op een internationale campus” een discussie gehouden in het Atrium van de Bastille. Met ruim 200 studenten was de opkomst hoog. Er werden zinvolle suggesties gedaan over hoe we het hoofd moeten bieden aan de uitdagingen van de toekomst, het groeiend aantal studenten, het groeiend aantal internationale studenten, het gewenste internationale klimaat op de campus etc. Om deze ideeën om te zetten naar concrete ingrediënten voor een visie is op 17 juni een klankbordgroep van studenten bij elkaar geweest: bestaande uit georganiseerde (o.m. van de SU en de CBR) en ongeorganiseerde studenten. Naar aanleiding van die bespreking is bijgaande notitie Visie Studentenhuisvesting Universiteit Twente september 2009 opgesteld. Deze notitie zou nog een keer besproken worden met diezelfde klankbordgroep.

Vervolgens heeft de campusmanager zich over het dossier ontfermd. Hem bleek dat bij de SU weinig animo was om de bijgestelde visie opnieuw met de klankbordgroep te bespreken omdat zij hun inbreng onvoldoende terug zagen in het stuk. De campusmanager heeft toen, we spreken over medio november, de SU de mogelijkheid gegeven om met een eigen visie te komen die door studenten gedragen wordt. Dat stuk, door het SU bestuur formeel vastgesteld, treft u bijgaand aan.


Vervolg

Het College van Bestuur heeft met belangstelling en waardering kennisgenomen van de visie studentenhuisvesting zoals opgesteld door de SU in overleg met diverse studentengremia. Het college biedt de UR de voorliggende stukken aan voor een oriënterende bespreking in januari om vervolgens in de overlegvergadering van februari een definitieve visie aan de UR voor te leggen. Deze zal richting moet geven aan de ontwikkeling van de studentenhuisvesting voor de komende 5 tot 10 jaar. Het gaat dan om uitspraken over de gewenste uitbreiding, inrichting en toedeling van de huisvesting met het oog op het bedienen van groeiende, steeds meer diverser en internationaler wordende doelgroepen.


Inhoudelijke reactie CvB

Het College van Bestuur heeft de bijdrage van de SU nog niet voltallig kunnen bespreken. Voordat het college haar eigen standpunt in deze bepaalt wil ze graag een oriënterende bespreking met de UR.

In een eerste reactie wil het college wel aangeven dat ze het erg waardeert dat de studenten in hun bijdrage zich rekenschap hebben gegeven van de ingewikkelde huisvestingsproblematiek waar de universiteit mee van doen heeft nu het aantal studenten groeit, de populatie steeds internationaler en ook anderszins steeds diverser van samenstelling wordt. De studenten erkennen met hun bijdrage dat waardevolle randvoorwaarden als maximale keuzevrijheid enerzijds en maximale facilitering in de huisvesting waar dat nodig is anderzijds, ons tegelijkertijd voor lastige vraagstukken stelt. Het college waardeert het ook dat de studenten deze lastige vraagstukken niet uit de weg zijn gegaan en ook zelf met gedurfde mogelijke oplossingen komen: denk aan de ‘opvang’- c.q. kamergarantie, niet-solitaire wooneenheden zonder coöptatie, de 20 EC-regeling, de fifty-fifty-regeling voor internationale woongroepen. De uitwerking van deze of soortgelijke maatregelen zal nog heel wat voeten in de aarde hebben en zal ook in gezamenlijkheid invulling moeten krijgen.

In een eerste oriënterende bespreking met de UR wil het college de gewenste uitgangspunten, randvoorwaarden en grenzen van het beleid verkennen.
4.(Voorgenomen) besluit CvB:


NVT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

oNee.

oJa, op

Conclusie toen:


Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………