UR 09-320 Vastgoedplan '14 versie 2010

kenmerk

VGD/438/09/Frn

datum

12 november 2009

Vastgoedplan ’14 versie 2010Onderstaand treft u van het Vastgoedplan ’14 versie 2010 aan. Deze versie is gebaseerd op inzichten die gedurende 2009 zijn ontstaan na vaststelling van het Vastgoedplan ’14.

Allereerst wordt het beleid m.b.t. de vastgoedplanning weergegeven. Vervolgens volgt per project de stand van zaken en eventueel de mutaties. Op basis hiervan wordt een nieuwe planning over de jaren 2010 – 2014 gegeven. Daarna worden de financiële consequenties genoemd en een aantal mogelijk scenario’s om de financiële druk te verlichten.

Tenslotte volgt een overzicht van projecten, die in 2010 in uitvoering zullen worden genomen


Uitgangspunten vastgoedbeleid

De Universiteit Twente (UT) is een moderne “University of Technology”. Op de Campus van de UT betekent dit een goede mix van onderwijs- en onderzoekcapaciteit gericht op realisatie van de missie. Het Vastgoedplan 2003-2008 is eind 2009 gerealiseerd. Door (ver)nieuwbouw en groot onderhoud is het vastgoed van de UT vergaand gemoderniseerd, gericht op een capaciteit van 7.000 studenten en 2500 medewerkers.


Voor de nabije toekomst is de visie, verwoord in Route ’14, richtinggevend.

Op het gebied van Campus- en Vastgoedontwikkelingen zijn uit Route ’14 de volgende onderwerpen van belang:

- een aantrekkelijke Campus als werk- en woonomgeving

- bedrijvigheid op de Campus gedurende 24 uur, 7 dagen per week

- groei naar 10.000 studenten

- deelname in Kennispark als Ondernemende Universiteit

- landmark op de Campus

- toonaangevende High-tech onderwijsfaciliteit / aula

- centrale campusprogrammering

- verruiming van openingstijden en onderwijs van 9 tot 9

- meer variatie in studentenhuisvesting

- integratie Campus in verdere ontwikkeling Kennispark


Masterplan 2001

Het Masterplan 2001, opgesteld door superviserend architect Jan Hoogstad, is ook de basis voor de vastgoedontwikkeling in de periode 2009 - 2014. Uitgangspunten van dit Masterplan zijn:

-nadruk op primaire processen

-samenwerking in onderwijs en onderzoek

-ondernemend samenwerken

-versterking van het groen

Wat ruimtelijk als volgt is vertaald:

-flexibel ruimtegebruik

-generaliteit van de gebouwen

-gekoppeld gebouwenbestand

-integratie van faciliteiten.

Deze uitgangspunten en de ruimtelijke vertaling hiervan zijn vastgelegd in een 2-tal publicaties:

-Masterplan deel 1 Uitgangspunten d.d. maart 2001

-Masterplan deel 2 Structuurplan d.d. mei 2001.

Dit betekent concreet dat de bebouwing van het UT-terrein is geconcentreerd in 2 centra. In het Onderwijs- en Onderzoekscentrum (gelegen tussen de Drienerlolaan, Boerderijweg, Achterhorst en Hallenweg) zijn de onderwijs- en onderzoeksfuncties gehuisvest; het Woon- en Leefcentrum (gelegen tussen Calslaan, Langekampweg, Zul en Boerderijweg) is bestemd voor studentenhuisvesting, sport&cultuurfuncties en overige voorzieningen. De rest van de Campus blijft open en groen. De centra zijn autovrij en alleen toegankelijk voor wandelaars, fietsers, transport- en noodverkeer.


Groene Campus/Duurzaam bouwen

Duurzaamheid zal meer nog dan voorheen uitgangspunt voor gebiedsontwikkeling en vastgoedprojecten zijn. Voorheen is hier al en begin meegemaakt door de bebouwing te concentreren in 2 verstedelijkte gebieden, zodat het omliggende groen niet is aangetast door bouwactiviteiten. Dit groene karakter zal door zorgvuldig beheer van zowel flora als fauna verder worden versterkt. Hiertoe is in 2009 een ecologische scan van het UT-terrein uitgevoerd en een groenwaarde kaart gemaakt. Deze kaart zal naast het Masterplan Kennispark door de Gemeente Enschede gehanteerd worden als onderlegger voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan. “Groene Campus” betekent eveneens dat duurzaam bouwen meer nog dan voorheen uitgangspunt is bij toekomstige bouw- en infraprojecten. In 2010 zal worden onderzocht of het toepassen van zonnepanelen voor gedeeltelijke energievoorziening haalbaar is en wordt verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor een 2e centrale koelfaciliteit, waarbij de koude opwekking op duurzame wijze zal worden gedaan, bijv. door toepassing van adsorptiekoeling, waarbij gebruik gemaakt wordt van het reeds aanwezige stadsverwarmingssysteem. Onder duurzaak bouwen valt ook het zoveel mogelijk hergebruiken van af te stoten gebouwen voor andere functies. Project 15 Hogekamp is hier een goed voorbeeld van.


Opvolging Superviserend architect

Per 1 september is ir. P(eter) Vermeulen van architectenbureau Van Mourik architecten door het College van Bestuur tot superviserend architect benoemd als opvolger van Jan Hoogstad, die gezien zijn leeftijd is gestopt met zijn actieve loopbaan. Peter Vermeulen is zeer goed bekend met het Vastgoedplan van de UT; hij was de projectarchitect voor de renovatie van het Horstcomplex en de nieuwbouw Meander.


Gebiedsontwikkeling

Drienerlolaan

Uitgangspunt voor de Campusindeling is het Masterplan 2001. Ten gevolge van de ontwikkeling van het Masterplan Kennispark is voor het Vastgoedplan ’14 één afwijking van het Masterplan 2001 relevant. De Drienerlolaan blijft gehandhaafd en in plaats daarvan zal de Zul tussen Hallenweg en Boerderijweg als autoverbinding verdwijnen. Dit in verband met de hierna beschreven uitbreidingsmogelijkheid van het O&O-centrum in het gebied Hallenweg noord.

Hallenweg noord

Het gebied waar HDL, Paviljoen, Garage, Seinhuis en Middenspanningsverdeelstation staan wordt aangeduid met Hallenweg noord en wordt aangewezen als uitbreidingsmogelijkheid van het O&O-centrum richting “Common Green” zoals gedefinieerd in het Masterplan Kennispark.

Hieronder wordt een project gedefinieerd (project 1.c) om het HDL te vervangen door een nieuw te bouwen laboratorium bij de Kleinhorst. Hierdoor ontstaat op de locatie van het huidige HDL de mogelijkheid om het O&O-centrum, bij voldoende nieuwe ruimtebehoefte, uit te breiden richting de “Common Green”.

Vrijmaken van de locatie Garage door vervangende nieuwbouw op de Campus of daarbuiten geeft een tweede mogelijkheid om het O&O-centrum richting “Common Green” uit te breiden. Daarbij moet wel bedacht worden dat het verplaatsen van de Garage een weliswaar relatief geringe investering zal vergen, maar dat het verplaatsen van Seinhuis en Middenspanningsverdeelstation een zeer hoge investering vraagt alleen al vanwege het omleggen van vele kabels/leidingen. Bij de ontwikkeling van nieuwbouw ter plekke van de Garage moet dan ook rekening gehouden worden met de blijvende aanwezigheid van deze twee gebouwen door deze bijv. in het nieuwe volume op te nemen. Ook hier geldt dat deze uitbreidingsmogelijkheid pas aan de orde komt als er vanuit het onderwijs resp. onderzoek behoefte ontstaat aan meer ruimte.


Vastgoedontwikkeling

Ervaring leert dat er jaarlijks mutaties zijn in het UT-ruimtebestand, die niet zijn opgenomen in het Vastgoedplan. De mutaties komen voort uit niet-geprognosticeerde groei en het ontstaan van nieuwe activiteiten in de faculteiten. Door generieke ruimten te realiseren, faciliteiten te integreren en te delen en de gebouwen onderling te koppelen is het vastgoed flexibel in te zetten. Intensivering van het gebruik (“meer met minder meters”) en dus niet direct overgaan tot aanvullende (nieuw)bouw kan worden bereikt met bedrijfstijdverlenging, introduceren van het flexibele (of aktiviteitsgerichte) werkplek concept (zie bijv. project 13b) en hanteren van het principe “nieuw-voor-oud”.

Kortom, de enige manier waarop de UT op aanvullende ruimtevraag kan anticiperen is de uitgangspunten van het Masterplan strikt te hanteren.


Projectoverzicht


Niet gebouwgebonden projecten

Realisatie extra 230V lap top aansluitingen

Door het toenemend gebruik van lap tops in het onderwijs is de behoefte aan 230V aansluitingen aanzienlijk toegenomen. In de lopende vastgoedprojecten, met name nieuwbouw Carré en Ravelijn en aanpassing Waaier is hier zo veel als mogelijk rekening gehouden. Door het Facilitair Bedrijf zijn extra 230V aansluitingen aangebracht in de Horst-kantine en het educafé in Cubicus. Daarnaast wordt onder verantwoordelijkheid van de UT-informatiemanager op dit moment gewerkt aan een actualisatie van de notitie ICT-voorzieningen in het onderwijs, waarin ook aandacht wordt besteed aan de toenemende behoefte aan 230V aansluitingen en de consequenties hiervan voor de UT-infrastructuur. Op basis van die notitie zal bezien worden of er behoefte bestaat aan het nog verder uitbreiden van het aantal 230V aansluitingen en de daartoe in aanmerking komende locaties.


Ruimtebehoefte Onderwijs

De VGD werkt op dit moment aan een inventarisatie van de ruimtebehoefte aan onderwijsruimten met behulp van een rekenmodel ontwikkeld aan de TUD. Op basis van de uitkomst kan bekeken worden of er extra behoefte is aan onderwijsruimte. Alvorens besloten wordt hiervoor nieuwbouw te realiseren (o.a. een nieuw onderwijsvolume annex Horst-complex; zie project 1b), zal eerst bekeken worden of deze extra ruimtebehoefte kan worden oplost met verruiming van de gebruikstijden. E.e.a. conform hetgeen is vastgelegd in Route ’14 m.b.t. verruiming van de openingstijden.


Studentwerkplekken

Vanuit de studentengeleding van de Universiteitsraad is gevraagd naar meer studentwerkplekken op de Campus, met name in Cubicus. De huisvestingsdruk in Cubicus is zeer hoog, vandaar de realisatie van Chalet. Er loopt thans een studie naar de bezetting van Cubicus en de mogelijkheid om via flexwerkplekken ruimte te creëren voor extra studentwerkplekken vooruitlopend op de realisatie van project 7b/8c. Uitbreiding Ravelijn/Cubicus. In de lopende nieuwbouwprojecten worden zoveel mogelijk studentwerkplekken gerealiseerd.


Uitgangspunten planning

De UT ziet zich geplaatst voor een grote financiële opgave, mede veroorzaakt door de huidige financiële crisis en het uitlopen van de bouw van Carré en Nanolab. Om de financiële druk over de komende jaren 2010-2014 evenwichtig te verdelen, is een aantal projecten in realisatie 1 jaar doorgeschoven. Dit betreft de projecten 1b (uitbreiding onderwijsruimten (jaarzalen), 1c SEL, 8b Realisatie GW-lab, en 19b Nieuwe sporthal.


O&O-centrum

1 Horstcomplex

Project 1a fase 3 Meander

Na afronding van Meander fase 2 is nog 560 fnm2 laboratoriumruimte in Meander (begane grond) beschikbaar. TNW heeft een voorstel ingediend voor de invulling van deze ruimte (Meander fase 3). Het betreft de leerstoelen LPNO en COPS. Hiertoe is de (begane grond) vloer van Meander aangepast om te kunnen voldoen aan de trillingseisen van LPNO. Door inkrimpen van de ruimte benodigd voor LPNO is 80m2 laboratoriumruimte beschikbaar gekomen voor de huisvesting van het laboratorium van de nieuwe leerstoel Photo Catalitic Systemen.

Dit project is in 2009 in uitvoering genomen en wordt per april 2010 opgeleverd.

Project 1b uitbreiding onderwijsruimten (jaarzalen)

CTW heeft aangegeven behoefte aan extra kantoren en jaarzalen te hebben. Ook vanuit TNW is de vraag naar meer jaarzalen gekomen. TNW heeft een voormalige practicumruimte in Hogekamp tijdelijk ingericht als jaarzaal. Voor deze zaal is een tijdelijke oplossing gevonden door gebruik te maken van een onderwijszaal in Carré. Als definitieve oplossing zal tussen Kleinhorst en Noordhorst een nieuw onderwijsvolume worden gerealiseerd waarin ca. 6 - 8 jaarzalen kunnen worden ondergebracht, een en ander afhankelijk van de gewenste grootte van deze zalen.

Dit project stond voor realisatie gepland voor de periode 2011-2012. Om dit mogelijk te maken is in 2009 begonnen met het opstellen van een programma van eisen en het maken van de eerste structuurschetsen. In het VGP’14 versie 2010 is de realisatie doorgeschoven naar 2012-2013, zodat in 2011 de verdere ontwerpactiviteiten gestart moeten worden.

Als alternatief voor deze locatie is in 2009 de idee opgekomen om te bezien in hoeverre de Techo Hal, thans in gebruik bij de AKI, kan worden ingezet als extra onderwijsruimte in combinatie met de huisvesting van de onderzoeksaktiviteiten op het gebied van Technische Geneeskunde. Dit onderzoek staat gepland in 2010.


Project 1c (SEL)

IMPACT heeft samen met TNW een voorstel ingediend voor de nieuwbouw van een Sustainable Energy Lab (SEL). In dit laboratorium zullen de nieuwe onderzoeksactiviteiten van IMPACT op het gebied van duurzame energie worden ondergebracht Onderzocht wordt of ook de hoge druk activiteiten vanuit het bestaande Hoge Druk Laboratorium HDL (zie project 9) in dit nieuwe laboratorium zullen worden ondergebracht.. In dit nieuwe volume zal ook de door CTW gewenste uitbreiding van kantoorruimte worden opgenomen. Het SEL zal worden gerealiseerd tussen Westhorst en Kleinhorst, zodanig dat Kleinhorst in dit nieuwe gebouw wordt opgenomen. Naar de mogelijkheid van deze locatie wordt op verzoek van de toekomstige gebruikers in 2010 nader onderzoek gedaan. Met de realisatie van de extra onderwijsruimte en het SEL is de capaciteit van uitbreiding van het Horstcomplex volledig benut.

De voortgang van dit project loopt gelijk op met project 1b. Ook dit project is qua uitvoering verschoven naar de periode 2012-2013.

In 2009 is een inventarisatie gedaan naar de ruimtebehoefte van de faculteit CTW. Hieruit komt naar voren dat CTW op dit moment ca 25 werkplekken te kort komt. Daarom zal, vooruitlopend op de realisatie van de extra kantoorruimte in het kader van het SEL in 2010 een semi-permanent gebouw tussen Horst-ring en Meander worden gerealiseerd.


2 Carré

Project 2a Invulling beschikbare ruimte vloer 4 in Carré met TNW-programma

Dit project stond gepland in 2009. De ontwerpactiviteiten voor de invulling van de “vrije” ruimte in Carré met nieuw programma van TNW zijn in 2009 gestart. Dit zal op zodanig tijdstip zijn afgerond dat de realisatie direct na oplevering kan worden opgedragen. Aangezien oplevering Carré eind 2009 wordt verwacht, is realisatie van dit project gepland in 1e helft 2010.


Project 2b Onderzoek herbestemming Bio-Magnetisch Centrum tbv archief

Dit project stond gepland in 2009. De mogelijkheid om het BMC als archief ruimte te herbestemmen is samen met B&A onderzocht. De conclusie is dat het BMC hiervoor niet geschikt is. Project 2b is hiermee voorlopig als pm zowel qua inhoud, planning als financieel ingevuld.


3 Nanolab

Het Nanolab is in 2009 gerealiseerd en wordt in de 1e helft 2010 in gebruik genomen. Er zijn op dit moment geen plannen bekend voor wijzigingen/uitbreidingen in het te realiseren PvE .


4 Waaier

De vernieuwde Waaier is in 2009opgeleverd en wordt in januari 2010 in gebruik genomen. Er is op dit moment geen aanleiding voor wijziging/uitbreiding van het te realiseren PvE.


5 Zilverling

Project 5a Aanpassen brandcompartimentering, verbeteren koeling en herstellen gevel

Dit project stond gepland in 2009. De inventarisatie is in 2009 uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat er, naast gebreken aan de gevel, nogal wat mankeert aan de installatie (binnenklimaat/temperatuurklachten) en de brandveiligheid van het gebouw. Het project betreft daarom naast renovatie van de gevel het, volgens de eisen van het Bouwbesluit en de Brandweer resp. verzekering, op niveau brengen van de brandcompartimentering en -veiligheid en het verbeteren van de gebouwkoeling i.v.m. de eisen van het Creative Technology lab en de vele klachten van de bewoners in het gebouw over de temperatuur in de zomerperiode. Realisatie in 2010. Tevens zal binnen dit project de door EWI gewenste verbindingsgang tussen Zilverling en het Creative Technology laboratorium worden gerealiseerd.


Project 5b Creative Technology Lab

Dit project is per september 2009 opgeleverd.


6 Citadel

Project 6a Vervanging sanitair en 6b Invulling toren

Beide projecten zijn per juni 2009 opgeleverd.


7. Ravelijn

Algemeen

De nieuwbouw Ravelijn omvat in het kader van het Vastgoedplan maart 2003 8.900 BVOm2. De huidige omvang van M&B vraagt om ca 13.000 BVOm2. M&B heeft de ambitie om door te groeien naar ca. 3.400 studenten in 2011. Deze ambitie past binnen de Route ’14 doelstelling om te groeien naar 10.000 studenten en betekent dat de ruimtebehoefte van M&B in 2011 uitkomt op 16.300 BVOm2. De nieuwbouw Ravelijn is in 2 fasen opgeknipt.

7.a.uitbreiding programma M&B met 4.000 m2 BVO t.o.v. Vastgoedplan 2003

Fase 1 omvat 12.900 BVOm2 en wordt thans gerealiseerd; deze fase is 4.000 BVOm2 groter dan in het Vastgoedplan maart 2003 voorzien. De hiervoor benodigde middelen komen in 2010 ten laste van het Vastgoedplan ’14.

7.b.fase 2 Ravelijn (zie ook project 8b)

In het programma van eisen 2006 voor de nieuwbouw Ravelijn heeft M&B de ambitie neergelegd om te groeien van 1.843 studenten resp. 305 medewerkers per 2006 naar ca 3.400 studenten resp. 400 medewerkers per 2011. Als deze ambitie wordt gerealiseerd dient Ravelijn te worden vergroot met 3.400 BVOm2. Deze uitbreiding zal richting Cubicus worden gerealiseerd zodat fase 2 Ravelijn gecombineerd kan worden met uitbreiding ruimte t.b.v. GW annex Cubicus (zie project 8b). Inmiddels is gebleken dat de nieuwbouw Ravelijn, in het licht van de thans aanwezige personeelsformatie van MB, , bij oplevering ca 90 werkplekken niet kunnen worden gehuisvest. Vooruitlopend op de realisatie van project 7.b zal op het B&S-park de voor deze werkplekken benodigde ruimte worden gehuurd.


8. Cubicus

Project 8.a Tijdelijke huisvesting GW (Chalet)

Dit project is per mei 2009 opgeleverd met de ingebruikname van Chalet.

Project 8.b Realisatie GW-lab onafhankelijk uitbreiding Ravelijn

Dit project stond gepland voor 2009 -2010. In 2009 zijn mogelijkheden onderzocht om het GW lab in bestaande gebouwen, Cubicus resp. Zilverling/hal A te huisvesten. Huisvesting in Cubicus blijkt geen reële optie; huisvesting in Zilverling/hal A is een goede mogelijkheid i.v.m. de bouwkundige structuur van dat gebouw en de verbinding naar het Creative Technology lab. Mocht hiertoe besloten worden, dan dient alternatieve huisvesting voor de thans in Hal A gehuisveste S&O-BOZ/EWI te worden gevonden. Een goede mogelijkheid hiervoor is de begane grond Citadel. In Citadel moet dan wel weer ruimte worden vrijgemaakt. Het ligt voor de hand deze ruimte vrij te maken door de GW-groep, die thans in Citadel is gehuisvest, te huisvesten in een tijdelijke faciliteit in afwachting van realisatie van uitbreiding Ravelijn/Cubicus (projecten 7b en 8b). De tijdelijke faciliteit kan wellicht gerealiseerd worden met een 2e Chalet annex huidige Chalet te realiseren, waarmee ook ruimte voor de gevraagde studentwerkplekken kan worden gecreëerd eveneens vooruitlopend op de uitbreiding Cubicus/Ravelijn (project 7b en 8c).

Realisatie GW-lab staat thans gepland in 2011.

Project 8.c Uitbreiding kantoorruimte, ruimte voor afstudeerders en een Gedrags-wetenschappelijk laboratorium (zie ook project 7b).

De definitieve oplossing voor de ruimtenood van GW is structurele nieuwbouw liefst annex Cubicus. Hierin komen naast de bovengenoemde 1.000 fnm2 kantoren voor medewerkers, 1.320 fnm2 voor afstudeerders en zo nog nodig een Gedragswetenschappelijk laboratorium van ca. 380 fnm2. Dit betekent een extra volume van ca. 4.300 m2 BVO. Deze nieuwbouw wordt gecombineerd met fase 2 Ravelijn (zie project 7b). Dit betekent een totaal extra vraag van 7.700m2 BVO voor fase 2 Ravelijn. Een stedenbouwkundige studie (quick scan basis) wijst uit dat er ca. 6.000 BVOm2 tussen Ravelijn en Cubicus kan worden gerealiseerd. Dit betekent dat de faculteiten M&B en GW deze gezamenlijke uitbreiding zullen delen. Deze uitbreiding is gepland aan het eind van de planperiode van het VGP’14. Daarom wordt onderzocht of het mogelijk is de realisatie van het Gedragswetenschappelijk Laboratorium te vervroegen bijv door huisvesting daarvan in de Cubicus.


9. Hoge Druk Laboratorium

9.a. Onderzoek hergebruik dan wel amoveren HDL

In het Vastgoedplan maart 2003 is er vanuit gegaan dat het hoge druk onderzoek wordt beëindigd. Het HDL is daarom niet opgenomen als renovatieproject in het Vastgoedplan maart 2003. Inmiddels is komen vast te staan dat de onderzoeksaktiviteiten,onder hoge druk in het kader van het Sustainable Energy Laboratorium noodzakelijk blijven.

De kosten voor het weer up-to-date brengen van het HDL komen uit op ca. k€ 1.850 (exclusief tijdelijke huisvestingskosten). Het lijkt echter, mede gezien de ligging van het huidige HDL wenselijk om de hoge druk experimenten in het nieuw te realiseren SEL onder te brengen. In 2010 zal onderzocht worden op welke locatie afgezet tegen de investeringskosten de hoge druk experimenten zullen worden voortgezet.

Dit project staat thans gepland in 2010.


10. Paviljoen

Project 10 a. Inrichten Paviljoen als Centrale Ontvangst UT/Visitors Centrum

Het Paviljoen heeft gedurende de looptijd van het Vastgoedplan een aantal bewoners gehad. Bij in gebruik name door het Facilitair Bedrijf in 2005 is het Paviljoen bouwkundig (dak) en installatietechnisch gerenoveerd. Zowel in het Masterplan Kennispark als in het rapport Berenschot “Campus Universiteit Twente vanuit het Route’14” wordt aangegeven dat Charlie de openheid van de Campus naar buiten resp. de toegankelijkheid tot de Campus belemmert. Ter vervanging van Charlie kan het Paviljoen als Centrale Ontvangst/Visitors Centre worden ingericht. Voor het Facilitair Bedrijf dient dan andere huisvesting gezocht/gerealiseerd te worden.

Dit project stond gepland voor 2012. Dit project dient echter in samenhang met projecten 12a en 21a in uitvoering te worden genomen, nadat FB is verhuisd van Paviljoen naar Spiegel. Realisatie staat nu gepland in 2011.


11 Garage

11.a.Nieuwe locatie Garage

De Garage is in 2002 gerenoveerd en aangepast t.b.v. het definitief huisvesten van FB/Transpost vanuit het semipermanente gebouw Temp. Aanleiding voor verplaatsen van de Garage naar een andere locatie elders op de Campus of daarbuiten kan zijn de noodzaak tot uitbreiding van het O&O-centrum in het gebied Hallenweg noord.

Dan is ook project 20c “Aanpassen Zul” aan de orde. Vooralsnog is er geen aanleiding om hiervoor op dit moment een budget op te nemen. Het project staat gepland als pm.


12 Charlie

12 a Amoveren

In het kader van het Vastgoedplan maart 2003 zijn geen werkzaamheden aan Charlie verricht.

Het Masterplan Kennispark en de projectgroep Campusontwikkeling gegev aan dat Charlie de openheid van de Campus naar buiten belemmert. Tevens zal ten gevolge van het gelijkvloers maken van de kruising Hengelosestraat/Auke Vleerstraat door de gemente Enschede (gepland 2e helft 2010) de entree van de Campus moeten worden aangepast. Charlie zal dan op de huidige locatie verdwijnen. De functies die thans in Charlie zijn gehuisvest worden dan gehuisvest in het Paviljoen. (zie project 10a).

Dit project stond gepland voor 2012. Dit project dient echter in samenhang met project 21a in uitvoering te worden genomen, Realisatie staat nu gepland in 2011.


13 Spiegel/Vleugel

Project 13.a. huisvesten Facilitair Bedrijf, UT-Nieuws en Hoytema Stichting in Spiegel

Na gereedkomen van de nieuwbouw Ravelijn komt er ruimte vrij in de Spiegel door verhuizing van het M&B-onderwijs naar Ravelijn. Deze ruimte zal ingezet worden voor de herhuisvesting van Facilitair Bedrijf (in het kader van project 10a Paviljoen). Ook zullen de Hoytema Stichting en het UT-nieuws vanuit de Vrijhof in de vrijkomende ruimte in de Spiegel worden gehuisvest. Hierdoor ontstaat ruimte in Vrijhof waardoor het mogelijk is om S&O-studentebegeleiding te huisvesten in Vrijhof (zie project 17). Ten gevolge daarvan is in Bastille de door de Student Union dringend gewenste extra ruimte voor studentenorganisaties beschikbaar (zie project 18).

Project 13b Flexwerkplekken t.b.v. PAO

Bij de dienst PA&O zal op zeer korte termijn ruimtegebrek ontstaan door uitbreiding van het aantal werknemers (6 fte). I.p.v. extra kantooroppervlak te gaan huren, heeft PAO aangegeven een flexibel kantoorconcept te willen doorvoeren, waardoor meer werknemers in dezelfde ruimte kunnen worden gehuisvest (meer met minder ruimte). De kosten voor het ontwerpen en uitvoeren van een verbouwing, en het interieur wegen op tegen de kosten voor nieuwbouw en de extra kosten voor onderhoud hiervan. Door het toepassen van het flexibel kantoorconcept worden op langere termijn besparingen bereikt omdat er minder verbouwingen noodzakelijk zullen zijn, en omdat bij nieuwbouw de extra m2 altijd tot extra onderhoudskosten zullen leiden.

Realisatie van dit project is gepland in 2010.


W&L-centrum

14 Faculty Club/Schuur

De Faculty Club is in 2003 verbouwd en de Schuur in 2005. Vastgoedinvestering is binnen dit Vastgoedplan niet nodig.


15 Hogekamp

15a Strippen Hogekamp

De restwaarde van de bouwkundige structuur van Hogekamp wordt geschat op ca M€8. Uit een rapport van TNO blijkt dat de bouwkundige structuur nog zeker 30 jaar mee kan. Het ligt daarom voor de hand, mede in het kader van duurzaam bouwen om mogelijk hergebruik van de bouwkundige structuur van Hogekamp voor nieuwe functies te onderzoeken.

Daarom is gekeken naar de mogelijkheden om Hogekamp in te zetten voor meerdere functies, naast studentenwoningen. Hierbij is de mogelijkheid onderzocht om de nieuwe Drienerburght samen met studentenhuisvesting dan wel “short-stay” appartementen in Hogekamp te huisvesten. Dit lijkt een zeer reële optie. Daarnaast heeft de directeur HTF aangegeven een deel van het gebouw te willen gebruiken voor kantoren t.b.v. de bedrijven die van de faciliteiten in de HTF-cleanroom gebruik gaan maken. De kelder van Hogekamp lijkt goede mogelijkheden te bieden voor de definitieve huisvesting van het UT-archief.

Na verhuizing van de gebruikers naar Carré/Nanolab zal Hogekamp worden gestript om ruimte te maken voor de volgende nieuwe functies in de overblijvende bouwkundige structuur: Drienerburght, Studentenwoningen, kantoren HTF, overige kantoorruimte, Centraal Archief B&A. Uitvoering van het strippen staat thans gepland in 2011.

15b Inrichting kelder t.b.v. Centraal Archief

Door de plannen m.b.t. Hogekamp is de mogelijkheid om het centrale semi-statisch archief in de kelder van Hogekamp te huisvesten een reële en goede mogelijkheid. B&A zal, vooruitlopend op een definitieve oplossing op het UT-terrein extern ruimte gaan huren. Als definitieve ruimte op het UT-terrein wordt momenteel gedacht aan de kelder van Hogekamp, als dit gebouw een herbestemming krijgt (zie project 15).


16 Cleanroom/CMA-lab/Sepagebouw

Project 16 a High Tech Factory

Dit project staat gepland voor de periode 2009 -2010. Het ontwerptraject voor dit project is gestart; uitvoering staat gepland in 2010 na ontruiming Clean Room/CMA-lab/Sepa door de UT-gebruikers.

Project 16 b Aanbrengen nutsvoorzieningen

Qua nutsvoorzieningen is het Clean Room/CMA-lab gekoppeld aan Hogekamp. Als Hogekamp wordt geamoveerd (zie project 15a) zal het Clean Room/CMA-lab bij in stand houden van eigen nutsvoorzieningen moeten worden voorzien. Dit project zal in tijd worden gecombineerd met project 16.a.

Project 16 c amoveren Sepa-gebouw

Sepa is een tijdelijk gebouw, dat na ontruiming moet worden verwijderd. Het gebouw huisvest op dit moment een aantal bedrijven, dat definitief gehuisvest zal worden in de vernieuwde Langezijds/Chemie van Twente. Het Sepa-gebouw zal worden geamoveerd, nadat de betreffende bedrijven zijn gehuisvest in Langezijds/Chemie van Twente. Naar verwachting kan dit in 2012 plaatsvinden.


17 Vrijhof

Project 17a Aanpassen ruimten t.b.v. S&O-functies

Dit project is per augustus 2009 opgeleverd.

De functie van de Vrijhof als bibliotheek, studenten- en cultuurvoorziening buiten het O&O-gebied zal verder worden versterkt door vanuit de Bastille S&O-studentenbegeleiding in de Vrijhof onder te brengen. Hiertoe dienen het UT-Nieuws en de Hoytema Stichting elders gehuisvest te worden. Mogelijkheid hiertoe ontstaat in de Spiegel na verhuizing van M&B naar Ravelijn (zie project 13). Dit staat gepland in 2011.


Project 17b Renovatie exterieur

Over de inhoud van dit project is in het kader van het project Resultaat Gericht Onderhoud van het Innovatieplatform Twente intensief overleg met het FB gevoerd. Uitvoering in najaar 2009/voorjaar 2010.


Project 17c Aanbrengen nutsvoorzieningen

Indien met het strippen van Hogekamp in 2011 gestart wordt, dient dit project eerst te zijn gerealiseerd. Realisatie staat gepland in 2010.


18 Bastille

Project 18a Invulling vrije ruimte na vertrek S&O naar Vrijhof met reserveringsbureau en extra ruimte voor SU.

Het reserveringsbureau is per augustus 2009 gehuisvest in de Bastille; extra ruimte voor SU komt vrij als S&O-studentenbegeleiding vanuit de Bastille in de Vrijhof wordt gehuisvest (zie project13a, en 17a uit te voeren in 2011).


19 Sportcentrum

Project 19a Uitbreiding beachvelden

Dit project staat gepland in 2009 en is per juni 2009 opgeleverd.

Project 19b Nieuwe Sporthal

Door het groeiende aantal studenten op de Universiteit Twente is er een grote druk ontstaan op de faciliteiten van het Sportcentrum. Op dit moment wordt er extern gehuurd om aan de vraag van de studentensportverenigingen te kunnen voldoen. Uitgaande van een groei naar 10.000 studenten, komt er nog meer druk op de faciliteiten te staan. Ook de ontwikkelingen met Route ’14 en Kennispark spelen een belangrijke rol in de behoefte aan een nieuwe hal. Het sportcentrum zal daarom worden uitgebreid met een extra sporthal van ca. 1.200 fnm2. Deze hal wordt gesitueerd annex sporthal 1; de kleedruimten zullen worden uitgebreid met naar verwachting 2 kleedkamers (ca. 100 fnm2 per 2). Tevens moet aanvullende bergruimte worden gerealiseerd (ca. 60 fnm2).

Dit project is 1 jaar doorgeschoven; realisatie staat nu gepland in 2012. In 2009 is gestart met het opstellen van het PvE, zodat de ontwerpactiviteiten in 2011 moeten starten om realisatie in 2012 mogelijk te maken.


20 Drienerburght

20 a herbestemming Drienerburght oud.

De huidige Drienerburght zal na gereedkomen van de nieuwe Drienerburght worden geamoveerd. Dit project staat gepland in 2013.


Infrastructuur

21. Wegen

21.a. verbeteren entree Campus

De (hoofd)entree van de campus blijft gehandhaafd op de huidige locatie. Door de komst bedrijven op de Campus, zal de verkeersintensiteit bij de entree van de Campus toenemen. In het kader van Kennispark zal de gemeente de kruising Hengelosestraat/Auke Vleerstaat ombouwen tot een gelijkvloerse kruising. Hierdoor moet de huidige entree worden aangepast, waarbij Charlie plaats moet maken voor een verbeterde aansluiting van de Campus op de nieuwe kruising Hengelosestraat/Auke Vleerstraat.

De gemeente Enschede is voornemens de aanpassing van de kruising Hengelosestraat/Auke Vleerstraat (in casu het verwijderen van de viaduct) in 2010 in uitvoering te nemen., De UT dient dan de aanpassing van de entree van de Campus aan de nieuwe verkeerssituatie in samenhang hiermee in uitvoering te nemen (evenals de projecten 10a en 12a). Realisatie staat gepland in 2011


21.b. aanpassing Zul

Bij realisatie van de uitbreiding van het O&O-centrum ter plaatse van HDL/Garage moet de Zul tussen Hallenweg en Boerderijweg worden aangepast. Dit project is opgenomen als pm.


22. Parkeren

22.a. 4e parkeerfaciliteit O&O-centrum

Dit project staat gepland voor 2013. In 2009 zijn gesprekken geweest met 2 parkeerbedrijven, “Q-Park” en “P1-parkeren”, om de mogelijkheid te onderzoeken voor investering en exploitatie van een parkeergarage door deze partijen. Beide hebben aangeven hiervan af te zien, omdat er op het UT-terrein en in de omgeving daarvan geen betaald-parkeerregime bestaat. Thans wordt met de Kanaalzone (FC-Twente, Go PLanet en IJsbaan) gesproken over het realiseren van een centrale parkeerfaciliteit op afstand van het UT-terrein en het inzetten van parkeershuttles.

22.b. uitbreiding parkeercapaciteit W&L-centrum

Het onderzoek naar de parkeerdruk in het W&L-centrum is in 2009 uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat er behoefte is aan uitbreiding met ca 20 parkeerplaatsen in de buurt van Box. Het project wordt opgenomen in het onderhoudsproject renovatie riolering Calslaan. Realisatie staat gepland in 2010.


23. Boven/ondergrondse voorzieningen

De verschillende bouwprojecten, zowel vanuit dit Vastgoedplan ’14 als projecten uit te voeren door derden hebben tot gevolg dat de nodige infrastructurele voorzieningen boven- en ondergronds moeten worden aangebracht. Bouwgrond wordt door de UT aan derden ter beschikking gesteld via erfpacht. De uit te geven grond betreft 1 meter buiten de rooilijn van het gebouw. De benodigde boven- en ondergrondse infrastructuur wordt door de UT aangelegd; de kosten hiervoor worden doorberekend via het erfpachtcanon.

In het Masterplan Kennispark zijn de volgende locaties op de Campus aangewezen als vestigingsmilieu voor (technisch innovatieve) bedrijven:

-Locatie 1. Calslaan

Dit betreft een toevoeging van nieuwe bedrijfslocaties t.b.v. kleinschalige bedrijven ter grootte van 30.000 m2 BVO in het gebied aan weerszijden van de Calslaan ter plekke van de 1e en 4e tranche studentenwoningen. De ontwikkeling van deze locatie is gepland in de periode 2016-2023 en valt daarmee buiten de planperiode van dit Vastgoedplan’14.

-Locatie 3. Hengeloselaan noord

Dit betreft een toevoeging van nieuwe bedrijfslocaties t.b.v. grootschalige bedrijven ter grootte van 20.000 m2 BVO tussen de Drienerbeeklaan en de Hengeloselaan. De ontwikkeling van deze locatie is eveneens gepland in de periode 2016-2023 en valt daarmee buiten de planperiode van dit Vastgoedplan’14.

-Locatie 6. Hogekamp

Dit betreft een herontwikkelingslocatie ter plekke van Hogekamp voor studentenhuisvesting, mogelijk in combinatie met startende bedrijven.

-Locatie 7. Langezijds

Dit betreft de herontwikkeling van Langezijds tot bedrijfsgebouw voor kennisintensieve bedrijven in het kader van het project Chemie van Twente.


Bovenstaande leidt tot de volgende boven/ondergrondse infrastructuurprojecten

23.a. Infrastructuur projecten Vastgoedplan ‘14

Dit betreft het aanbrengen van de aansluitingen op nutsvoorzieningen en het inrichten van de terreinen rondom de nieuwbouwprojecten van het Vastgoedplan ’14. Concreet betreft dit de volgende projecten:

-Project 1b Uitbreiding onderwijscapaciteit bij Horstcomplex

-Project 1c Nieuwbouw SEL

-Project 7b Fase 2 Ravelijn samen met 8b uitbreiding Cubicus

-Project 19b Nieuwe Sporthal

23.b. Infrastructuur locatie Langezijds

Voor project herontwikkeling Langezijds is de inrichting van het terrein (1 meter) buiten het gebouw in ontwerpfase. Het betreft zowel het oplossen van het parkeren buiten het gebouw als de groenvoorziening rondom het gebouw. Hierbij wordt uiteraard zorgvuldig rekening gehouden met het aanwezige pinetum en de vijvers in de nabijheid. De inrichting van het buitengebied (parkeergelegenheid, groen) komt t.l.v. UT. De ontwerpactiviteit voor deze inrichting is in volle gang. De benodigde investering wordt via het erfpachtcanon aan de eigenaar van Langezijds doorberekend.

23.c. Infrastructuur locatie Hogekamp

Voor de ontwikkeling van Kennisparklocatie 6 Hogekamp zal de UT de aansluitingen voor nutsvoorzieningen verzorgen. Geïnventariseerd zal worden welke werkzaamheden voor deze locaties uitgevoerd moeten worden. Pm tot nadere planvorming heeft plaats gevonden.

23.d. Infrastructuur voor locatie Drienerburght nieuw

Bij de bouw van de Drienerburght-nieuw zal de UT de nutsaansluitingen verzorgen en het terrein 1 meter buiten de rooilijn aanleggen. Kosten door te berekenen in erfpachtcanon. Op dit moment is de planontwikkeling van de Drienerburght-nieuw nog in een te pril stadium om hieraan een budget toe te rekenen. Dit project is daarom opgenomen als pm.


Overig

24.a. Realiseren 2e centrale koelfaciliteit

Het onderzoek naar de mogelijkheid voor het realiseren van een 2e centrale koelfaciliteit is in 2009 gestart. De nieuwbouw Ravelijn kan (samen met Teehuis) nog worden aangesloten op de bestaande koelcirkel. Dit zal in 2010 worden gerealiseerd. De behoefte aan een 2e centrale koelfaciliteit zal pas ontstaan als het project Chemie van Twente (Langezijds) wordt gerealiseerd en het O&O-centrum verder wordt uitgebreid.

24b. Discovery Labs

De projectgroep Campusontwikkeling heeft voorgesteld om een aantal Discovery Labs op de Campus te plaatsen. In deze zgn. Discolabs kunnen studentprojectgroepen op voor de buitenwereld zichtbare wijze werken aan een project. In het VGP ’14 versie 2010 is dit opgenomen als nieuw project pm.


Projectoverzicht 2010 en financiële consequenties


Project 2010

Naar aanleiding van het bovenstaande programma staan voor 2010 de volgende projecten gepland:

-Project 1 Tijdelijke uitbreiding kantoorruimte Horst

-Project 2a Invulling beschikbare ruimte vloer 4 Carré

-Project 5a Groot onderhoud Zilverling

-Project 7a Uitbreiding programma M&B met 4.000 m2 BVO t.o.v. VGP 2003

-Project 9a Onderzoek hergebruik dan wel amoveren HDL

-Project 13b Flexwerkplekken PAO in Spiegel

-Project 16a High Tech Factory (t.l.v. HTF)

-Project 16b Aanbrengen nutsvoorzieningen t.b.v. HTF

-Project 17c Aanbrengen nutsvoorzieningen t.b.v. Vrijhof

-Project 22b Uitbreiding parkeercapaciteit W&L-centrum


Financiële consequenties

Bovenstaande projecten vergen in 2010 een investering van M€ 16,9. Hiervan is M€ 10,0, na instemming van de Universiteitsraad in december 2009, reeds als verplichting opgenomen in het lopende bouwproject Ravelijn.

Totaal Planning


Projectnr.

Omschrijving

Te realiseren in

O&O-CENTRUM


1

Horstcomplex


1a

Fase 3 meander t.b.v. TNW/LPNO en TNW/COPS

2009-2010

1b

Uitbreiding onderwijsruimte (jaarzalen)

2012-2013

1c

SEL (Sustainable Energy Lab)

2012-2013
2

Carré


2a

Invulling beschikbare ruimte vloer 4 Carré met nieuw TNW-programma

2010

2b

Onderzoek herbestemming Bio-magnetisch Centrum tbv archief

pm
5

Zilverling


5a

Brandcompartimentering, verbeteren koeling en gevel

2010

5b

Creative Technologylab (SMART-XP)

gereed
6

Citadel


6a

Vervanging sanitair

gereed

6b

Invulling toren

gereed
7

Ravelijn


7a

Uitbreiding programma M&B met 4.000 m2 BVO t.o.v. VGP 2003

2010

7b

Realisatie fase 2 uitbreiding met 3.400 m2 BVO (zie ook 8b)

2013-2014
8

Cubicus


8a

Tijdelijke huisvesting GW (sepa)

gereed

8b

Realisatie GW-lab onafhankelijk van uitbreiding Ravelijn

2011

8c

Uitbreiding kantoorruimte, ruimte afstudeerders en eventueel , GW-lab

2013-2014
9

HDL


9a

Onderzoek hergebruik dan wel amoveren HDL

2010
10

Paviljoen


10a

Herbestemmen tot bijv. Visitors Centrum / Centrale Ontvangst UT (zie ook 20a)

2011
11

Garage


11a

Eventueel verplaatsen garage (indien uitbreiding O&O-Centrum)

p.m.
12

Charlie


12a

Amoveren

2011
13

Spiegel/Vleugel


13a

Huisvesten FB, UT-nieuws en Hoytemastichting

2011

13b

Flexwerkplekken t.b.v. PAO

2010W&L-CENTRUM


15

Hogekamp


15a

Strippen

2011

15b

Herhuisvesten Centraal Archief

2013

15c

Drienerburght-nieuw

2012-2013
16

Cleanroom/CMA-lab/Sepagebouw


16a

High Tech Factory

2009-2010

16b

Aanbrengen nutsvoorzieningen

2010

16c

Amoveren Sepa-gebouw (na afloop vergunningsperiode)

2012
17

Vrijhof


17a

Aanpassen ruimten t.b.v. S&O-functies

2009-2011

17b

Renovatie exterieur (o.a. gevels/kozijnen/dak)

2009-2010

17c

Aanbrengen nutsvoorzieningen

2010
18

Bastille


18a

Na vertrek S&O-functies vrijkomende ruimtes invullen (o.a. Reserveringsbureau, extra ruimte voor SU)

2011
19

Sportcentrum


19a

Uitbreiding beachvelden

gereed

19b

Nieuwe sporthal

2012

19c

Zwembad

p.m.
20

Drienerburght-oud


20a

Amoveren Drienerburght-oud

2013

INFRASTRUCTUUR


21

Wegen


21a

Verbeteren entree Campus

2011

21b

Aanpassen Zul bij daadwerkelijke uitbreiding O&O-Centrum Hallenweg-noord

pm
22

Parkeren


22a

4e Parkeerfaciliteit O&O-Centrum

pm

22b

Uitbreiding parkeercapaciteit W&L-Centrum

2010
23

Boven/ondergrondse voorzieningen


23a

Projecten Vastgoedplan ‘14

2012 en 2014

23b

Infrastructuur t.b.v. locatie Langezijds

2012-2013

23c

Infrastructuur t.b.v. locatie Hogekamp

2012-2013

23d

Infrastructuur Drienerburght-nieuw

p.m.
24

Overig


24a

Realiseren 2e centrale koelfaciliteit

pm

24b

Discovery laboratoria

pm