UR 10-016 Besluit Vastgoedplan 2014 versie 2010


Aan het College van Bestuur
uw kenmerk


telefoon

053-489 2027

ons kenmerk

UR 10-016

fax


datum

21 januari 2010

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


onderwerp

Conceptbesluit Vastgoedplan 2014 versie 2010Geacht college,


Elk jaar verschijnt er een nieuwe versie van het Vastgoedplan 2014, ditmaal was de versie voor 2010 voorgelegd. Er zijn duidelijke wijzigingen aangebracht in vergelijking met afgelopen versie, en deze zijn dan ook ter evaluatie bekeken.


Gezien bovenstaande komen we tot het volgende conceptbesluit, waarin de overlegpunten schuin gedrukt zijn.


CONCEPTBESLUIT:

De Universiteitsraad,

gezien:

-Het document ‘Vastgoedplan 2014 versie 2010’ kenmerk: VGD/438/09/Frn;

gehoord:

-De mondelinge toelichting van het College in de commissievergaderingen FVA van 2 december 2009 en 13 januari 2010;

overwegende dat:

-Het College aangeeft de financiële druk over de jaren evenwichtig te verdelen en daardoor een aantal projecten een jaar doorschuift;

-Er een aanvulling komt met daarin een complete tijdslijn van het Vastgoedplan en een overzicht van de gemaakte kosten per project;

-De overwegingen voor de gemaakte keuzes afdoende onderbouwd zijn.

-Om budgettaire redenen projecten zijn veranderd;

gehoord de toezegging van het College dat:

1.De verenigingen die moeten verhuizen vanwege verbouwingen een nieuwe huisvesting aangeboden wordt;

2.Er actief geluisterd wordt naar de wensen van medewerkers en studenten;

3.Er concrete plannen uitgewerkt worden voor het uitwerken van de Bastille tot een volledig studentengebouw;

4.Er bij het realiseren van het vastgoedplan voor de wegen rekening gehouden wordt met de verlichting en veiligheid voor fietsers en voetgangers;

5.Er als gevolg van de vastgoedplannen 2010 geen verandering komt in de eerdere afspraken rond de colleges die in de avond gegeven worden;

6.Er voor het uitstellen van de plannen voor de jaarzalen spoedig goede alternatieven uitgewerkt worden;

7.Het mogelijke ruimtetekort van de faculteit MB geen negatieve effecten zal hebben voor de studenten;

8.Het gehele primaire proces van onderzoek en onderwijs zo spoedig mogelijk in het O & O centrum gehuisvest zal zijn;

9.De projecten die van belang zijn voor het primaire proces met hogere prioriteit worden aangenomen dan andere projecten;

10.De prioritering ook terug zal komen in het tijdspad;

11.Dat, met het oog op de huidige financiële situatie, er goed gekeken gaat worden naar het huidige ruimtegebruik en investeringen.


besluit:

In te stemmen met de nota Vastgoedplan 2014 versie 2010.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad
drs. F.L. Lagendijk,

voorzitter