Aandachtspunten uit het overleg van 27 januari 2010

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van 27 januari 2010


Mededelingen

Het plan van aanpak naar aanleiding van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek is naar verwachting in maart gereed en wordt vervolgens aan de raad voorgelegd.


Verslag van de overlegvergadering van 18 november 2009

Naar aanleiding van het verslag meldt het college desgevraagd dat in maart het eindrapport over de Schools zal verschijnen.

Het college zal de vraag van de URaad over de decembertellingen schriftelijk beantwoorden.


Vastgoedplan 2009 – 2014

De Universiteitsraad,

gezien:

-Het document ‘Vastgoedplan 2014 versie 2010’ kenmerk: VGD/438/09/Frn;

gehoord:

-De mondelinge toelichting van het College in de commissievergaderingen FVA van 2 december 2009 en 13 januari 2010;

overwegende dat:

-Het College aangeeft de financiële druk over de jaren evenwichtig te verdelen en daardoor een aantal projecten een jaar doorschuift;

-Er een aanvulling komt met daarin een complete tijdslijn van het Vastgoedplan en een overzicht van de gemaakte kosten per project;

-De overwegingen voor de gemaakte keuzes afdoende onderbouwd zijn.

-Om budgettaire redenen projecten zijn veranderd;

gehoord de toezegging van het College dat:

1.De verenigingen die moeten verhuizen vanwege verbouwingen een nieuwe huisvesting aangeboden wordt;

2.Er actief geluisterd wordt naar de wensen van medewerkers en studenten;

3.Er concrete plannen uitgewerkt worden voor het uitwerken van de Bastille tot een volledig studentengebouw; Het college zal het gesprek hierover aangaan en de mogelijkheden bezien.

4.Er bij het realiseren van het vastgoedplan voor de wegen rekening gehouden wordt met de verlichting en veiligheid voor fietsers en voetgangers;

5.Er als gevolg van de vastgoedplannen 2010 geen verandering komt in de eerdere afspraken rond de colleges die in de avond gegeven worden;

6.Er voor het uitstellen van de plannen voor de jaarzalen spoedig goede alternatieven uitgewerkt worden;

7.Het mogelijke ruimtetekort van de faculteit MB geen negatieve effecten zal hebben voor de studenten;

8.Het gehele primaire proces van onderzoek en onderwijs zo spoedig mogelijk in het O & O centrum gehuisvest zal zijn;

9.De projecten die van belang zijn voor het primaire proces met hogere prioriteit worden aangenomen dan andere projecten;

10.De prioritering ook terug zal komen in het tijdspad in het Vastgoedplan 2011- 2014;

11.Dat, met het oog op de huidige financiële situatie, er goed gekeken gaat worden naar het huidige ruimtegebruik en investeringen.

besluit:

in te stemmen met de nota Vastgoedplan 2014 versie 2010.


Ontwerpbegroting 2010

De Universiteitsraad,

gezien:


-De nota Ontwerpbegroting 2010-2014 (geconsolideerde begroting) d.d. 16 december 2009;-De aanpassing Ontwerpbegroting 2010-2014 d.d. 9 december 2009: geplande reserve inzet en bezuinigingsmaatregelen;-De Ontwerpbegroting 2010-2014 Universiteit Twente (deelbijdragen) d.d. 15 december 2009;-De vragen van de UR en de antwoorden van het College. De nadere schriftelijke vragen van de commissie FVA d.d. 12 december 2009 en de antwoorden van het CVB;

overwegende dat:

-

-De begroting het instrument bij uitstek is voor het concretiseren van meerjarig beleid in beleidsdoelen voor het betreffende jaar; een jaarplan 2010 met beleidsdoelen ontbreekt echter;


-

-De meerjarenopzet de noodzakelijke bezuinigingen in een toekomstperspectief plaatst;


-

-Het CvB inzet op een adequate Planning & Control cyclus met de daarbij behorende handhaving;-

-De op zich verhelderende indeling van budgetten in normale en buitengewone bedrijfsvoering niet moet leiden tot TCO’s met een structureel karakter (bijvoorbeeld door verplichtingen in (vaste) aanstellingen;


gehoord de toezegging van het college dat

-aan de UR aangegeven wordt op welke wijze het college de begroting beter dan voorgaande jaren zal handhaven;

-TCO’s geen vaste personele lasten genereren die na beëindiging/indaling op enigerlei wijze ten koste gaan van de basistaken; het college zal de raad informeren over de wijze waarop TCO’s indalen in de basistaken;

adviseert:

positief ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2010.EMB

Naar aanleiding van de brief van de URaad (UR 10 – 015) zegt het college toe in 2011 het reorganisatieproces EMB aan de hand van de destijds geformuleerde evaluatiecriteria te zullen evalueren.


Inhuur externen

Het CvB zal waar dat mogelijk is voortaan gebruik maken van interne expertise. Vastgesteld is dat de UR over investeringen boven k€ 250 ten behoeve van advies en onderzoek met betrekking tot instellingsbeleid adviesrecht heeft. In geval van een lager bedrag zal de raad geïnformeerd worden. Een en ander zal door de URaad nader uitgewerkt worden.


ECIU

Het college zal de reactie op het Green Paper van de Europese Commissie naar de URaad zenden.


Voortgang RoUTe ‘14

De relatie RoUTe’14 - Instellingsplan zal in de volgende vergadering besproken worden.

De Onderwijsbeleidsnota wordt vóór de zomer aan de raad voorgelegd.


Schriftelijke rondvraagpunten

Positie SU – Het college zal in het eerste kwartaal van 2010 de raad informeren over de geconstateerde problematiek en mogelijke oplossingen.

Budgettoewijzing internationalisering – Het college zal de gestelde vragen over de bezuinigingen op het beleidsgebied van de internationalisering in den brede schriftelijk beantwoorden.Rondvraag

Desgevraagd meldt het college dat deze week een voorstel inzake compensatie voor het lidmaatschap van de URaad aan de raad voorgelegd zal worden.

Op de website van de UT zullen naast de vooraanmeldingen ook de decembertellingen, diplomacijfers en de trends worden geplaatst.

De raad zal worden geïnformeerd over de budgetoplossingen S&O/OD.