UR 09-325 Studie- en studentenvoorzieningen voor ITC studenten aan de UT

S&O/78999/UT-FvK/ITC-ItD

13 november 2009 – vs 008


Studie- en studentenvoorzieningen voor ITC studenten aan de Universiteit Twente (Studentenstatuut).

Werkgroep Studie- en Studentenvoorzieningen


1.Inleiding


Het ITC zal per 1 januari 2010 bestuurlijk en organisatorisch bij de UT worden geïntegreerd door het ITC als een faculteit sui generis van de UT bij de UT te laten indalen.

Vertegenwoordigers van het ITC en de UT zijn nagegaan wat de consequenties zijn voor de studentenvoorzieningen in brede zin voor de studenten van de faculteit ITC.

Ook is bezien wat er aan de ITC assessment regulations zou moeten veranderen.

Het kennisdomein van de stichting ITC zijn de geo-informatie wetenschappen en aard observatie in de breedste zin van het woord. De activiteiten van het ITC hebben

betrekking op onderwijs, onderzoek en toepassing van het kennisdomein.

Kern van de missie van het ITC is het ontwikkelen van professionele, onderwijs- en onderzoekscapaciteit in en ten behoeve van zich ontwikkelende landen in het bijzonder de ODA-landen.

Tot de activiteiten van het ITC ten aanzien van het genoemde kennisdomein behoren onder andere maar niet uitsluitend:

- Verzorgen van (geaccrediteerd) wetenschappelijk onderwijs: MSc en PhD;

- Verzorgen van (geaccrediteerd) hoger beroepsonderwijs: Master degree;

- Verzorgen van cursussen die niet tot een graad leiden;

- Verrichten van wetenschappelijk onderzoek;

- Verrichten van toegepast onderzoek;

- Door middelen van projecten, joint courses en andere activiteiten bijdragen aan capaciteitsontwikkeling in zich ontwikkelende landen en i.h.b. de ODA-landen;

- Uitvoeren van projectactiviteiten.


Omdat het ITC onderwijs is ingericht op capaciteitsontwikkeling bij academische en

professionele organisaties in ontwikkelingslanden verzorgt het ITC onderwijs binnen haar

domein op meerdere niveaus: MBO, HBO Master, WO MSc en PhD. Hiermee wordt op de opleidingsbehoefte van de verschillende professionele niveaus binnen organisaties

ingespeeld. Het ITC biedt geen bachelor opleidingen aan. Het heeft wel korte cursussen op bachelor niveau (zoals de minor die voor de UT wordt verzorgd).

Het ITC als zelfstandig instituut heeft geen promotierecht. Daarom hebben de meeste ITC hoogleraren een 0-aanstelling bij een Nederlandse universiteit en worden promoties gedaan samen met en onder naam van die universiteit.

Alle PhD’ers op het ITC zijn studenten. Daarnaast zijn er ITC medewerkers die aan hun PhD werken maar die doen dat voor een deel in eigen tijd.

De UT verzorgt in principe alleen onderwijs op universitair niveau t.w. wetenschappelijk onderwijs leidend tot BSc, MSc en PhD.

Vanaf 1-1-2010 heeft de UT vijf bekostigde faculteiten die initiële opleidingen aanbieden en één niet-bekostigde faculteit ITC die postinitiële MSc, Master en PhD opleidingen aanbiedt.

Al het onderwijs van het ITC is postinitieel. Deze opleidingen worden niet door OC&W gefinancierd. Studenten hebben geen recht op regulaire studiefinanciering.
De cursisten betalen de opleiding met een meegebrachte beurs of betalen zelf.


Het ITC, als zelfstandige instelling die postinitieel onderwijs aanbiedt, hoeft alleen aan hoofdstuk 5a van de WHW “Accreditatie in het HO” te voldoen: de ITC opleidingen moeten geaccrediteerd zijn, vermeld staan in het CROHO en op basis daarvan heeft het ITC het recht een MSc en een Master degree af te geven. De UT is als bekostigde instelling wél gebonden aan de WHW. De volgende passage is afkomstig uit het verslag van de stuurgroep ITC-UT van 22-06-2009:
“N.a.v. vragen vanuit ITC wordt bevestigd dat hoewel de ITC opleidingen een postinitieel karakter hebben, toch zoveel mogelijk de uitgangspunten en richtlijnen van de WHW en de UT ter zake van de inrichting van bekostigde opleidingen worden gevolgd.”


De Werkgroep Studie- en Studentenvoorzieningen legt het bovenstaande zo uit dat de WHW uitgangspunten en bepalingen waar mogelijk zullen gelden voor de bestuurstructuur van de faculteit ITC en de daarbij behorende medezeggenschap voor ITC studenten.
Voor wat betreft het onderwijs en onderzoek en de studentenvoorzieningen zullen de WHW richtlijnen en bepalingen over het algemeen niet door de faculteit ITC sui generis kunnen worden gevolgd. Wel wordt als uitgangspunt geformuleerd om ITC studenten waar dat mogelijk is dezelfde voorzieningen te bieden als andere UT studenten.2.Studentenstatuut UT


Het studentenstatuut van de UT heeft als doel het expliciet vastleggen van rechten en plichten van UT studenten en van de universiteit en studenten ten opzichte van elkaar.
Zowel de student als de universiteit hebben derhalve baat bij een goed studentenstatuut.
Het Statuut vindt zijn wettelijke grondslag in art. 7.59 van de WHW. Het document is rechtsscheppend en zowel de student als de instelling kunnen zich derhalve op het document beroepen. Het UT Studentenstatuut geldt voor al haar studenten in BSc en MSc programma’s.

Het studentenstatuut bestaat uit twee delen:

a. een algemeen instellingsspecifiek deel én

b. een opleidingsspecifiek deel (inclusief OER).


ad a
Het
algemene instellingsspecifieke deel van het Studentenstatuut geldt voor alle BSc en MSc studenten van de UT. Het is vastgesteld door het College van Bestuur (CvB) na verkregen instemming van de Universiteitsraad (UR). Het is te raadplegen via de website van de UT en studenten kunnen desgewenst een geprinte versie verkrijgen. Goedgekeurde wijzigingen worden direct op de website doorgevoerd zodat studenten altijd kunnen beschikken over de meest actuele versie van het statuut.


ad b

In het opleidingsspecifieke deel worden o.a. de bepalingen van de onderwijs- en examenregeling (OER) opgenomen. In art. 7.13 van de WHW is bepaald welke onderwerpen in ieder geval in de OER dienen te worden geregeld.
Het CvB heeft een Richtlijn OER voor de bachelor opleidingen vastgesteld waarin een aantal bepalingen is opgenomen dat de decanen verplicht in het facultaire opleidings OER dienen op te nemen (voor de MSc opleidingen is nog geen Richtlijn OER vastgesteld)

De OER wordt vastgesteld door de decaan, na advies van de betreffende opleidingscommissie. De Faculteitsraad moet vervolgens advies geven over een deel van de bepalingen in de OER en instemmen met de overige bepalingen.
De decaan houdt toezicht op de uitvoering van de regeling en is verantwoordelijk voor een regelmatige beoordeling van de OER.In de een “studiegids” kan worden opgenomen:

1. Beschrijving van studieopbouw en studiefaciliteiten;

2. Informatie over opzet en organisatie van het onderwijsprogramma;

3. Studenten voorzieningen in de opleidingen;

3. Studentenstatuut voor ITC studenten


ITC studenten zullen per 1 januari 2010 studenten van de UT worden. Zij worden (blijven) allen ingeschreven voor ITC opleidingen in de faculteit ITC van de UT.
Het huidige studentenstatuut van de UT kan echter niet onverkort van toepassing worden verklaard op de ITC studenten. In de eerste plaats is het Studentenstatuut niet van toepassing op PhD studenten. Daarnaast zijn de ITC opleidingen post initiële opleidingen die niet onderhevig zijn aan de WHW bepalingen en hebben ITC studenten in vrijwel alle gevallen geen recht op Nederlandse studiefinanciering. Verder heeft de faculteit ITC een sui generis status waardoor o.a. het onderwijs sterk afwijkt en mag blijven afwijken van de UT systematiek. Hierdoor is het lastig om de rechten en plichten van zowel UT als ITC studenten in hetzelfde statuut te beschrijven.

Niettemin wenst de UT voor zover dat mogelijk is geen onderscheid te maken in UT studenten en ITC-UT studenten m.b.t. de studie- en studentenvoorzieningen. Waar dat mogelijk is zullen de ITC-UT studenten ook gebruik kunnen maken van de beschikbare studie- en studentenvoorzieningen van beide instellingen.


Teneinde dit te realiseren krijgt het studentenstatuut UT twee delen:

- Een gedeelte dat uitsluitend voor UT studenten van kracht is (het huidige UT instellingsspecieke Studentenstatuut); daarvan worden ITC studenten expliciet uitgesloten;

- Een gedeelte dat uitsluitend voor ITC-UT studenten van kracht is; daarin worden delen van het UT instellingsspecifieke studentenstatuut en bestaande ITC regelingen samengebracht, geïntegreerd en waar nodig aangevuld;

- Het ITC Studentenstatuut gaat niet voor PhD studenten gelden.
4. Welke zaken uit het huidige UT Instellingsspecifieke deel van het Studentenstatuut zullen worden overgebracht naar het ITC-UT Studentenstatuut?


In dit document staan voorstellen voor:

-wat gaat ook voor ITC studenten gelden?

-wat gaat niet voor het ITC studenten gelden?

Na goedkeuring door de Stuurgroep ITC-UT, College van Bestuur van de UT, de UR en de Academic Board van het ITC zullen de voorstellen uitgewerkt worden in een draft ITC Studentenstatuut dat aan de decaan ITC en de faculteitsraad ITC zal worden voorgelegd.


Voorstellen per hoofdstuk van het UT Instellingsspecifieke deel van het Studentenstatuut:


Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Toevoegen in UT Studentenstatuut:

Postinitiële opleidingen zijn kortere cursussen of langere opleidingen (vaak advanced of executive masters) voor diegenen die al een initiële opleiding hebben gevolgd en die zich in een bepaalde beroepspraktijk (verder) willen specialiseren.
Postinitiële opleidingen vallen buiten de overheidsfinanciering: géén WHW financiering voor de instelling en de reguliere studiefinanciering voor studenten is niet van toepassing.


Dit instellingsspecifieke deel van het Studentenstatuut geldt niet voor de faculteit ITC. Die faculteit heeft een sui generis status. De faculteit ITC heeft een studentenstatuut, waarin het opleidingsspecifieke deel en de (aangepaste) delen van dit instellingsspecifieke deel van het Studentenstatuut UT die wel van toepassing zijn voor de faculteit ITC, zijn gecombineerd.


Hoofdstuk 2. Inschrijvingsregeling UT

Gaat niet voor het ITC gelden.

Toelichting:

ITC en UT hebben afgesproken dat inschrijving van ITC-UT studenten voorlopig met de huidige ITC systemen op het ITC wordt gedaan omdat de UT en ITC systemen nog niet zijn gekoppeld.
Ook is afgesproken dat de tuition fees van ITC opleidingen voorlopig niet worden gewijzigd en in elk geval voorlopig niet de UT systematiek zullen volgen.


Hoofdstuk 3. Onderwijs

Hoofdstuk 3 gaat in het geheel niet voor het ITC gelden.

Toelichting:

De opbouw en inrichting van de ITC onderwijsprogramma’s wijken sterk af van wat op de andere faculteiten gebeurt. De cursusduur van de MSc opleidingen beslaat twee academische jaren die non-stop worden aangeboden in 18 maanden, gelijk aan 118 ECTS. De duur van de Master opleidingen is 12 maanden non-stop, gelijk aan 77 ECTS.
De programma’s zijn opgedeeld in modules van drie weken; de studielast per week is 48 uren. Verlenging van de studieduur is slechts in uitzonderingsgevallen mogelijk.


Hoofdstuk 4. Studentenvoorzieningen

In principe zou dit hele hoofdstuk ook voor ITC studenten moeten gelden. Evenwel, aangezien ITC veel voorzieningen op locatie heeft en is besloten dat die voorzieningen ook decentraal blijven (meestal wel onder centrale UT aansturing) ziet de praktijk er toch anders uit.


Ondersteunende organisaties

Student&Onderwijs Service Centrum (S&O):

De onderdelen van S&O:

-Student & Onderwijs Administratie: besloten is dat dit hele onderdeel van het ITC op de faculteit ITC blijft. BOZ blijft onderdeel van de faculteit; de overige onderdelen komen onder centrale UT aansturing, maar blijven op locatie ITC.

-Student & Onderwijs begeleiding: ITC studenten kunnen ook gebruik maken van deze diensten. Het gaat hierbij onder andere om de cursussen van de Onderwijskundige Dienst, Studentendecanen, Studentenpsychologen, het Taalcoördinatie Punt en de Bibliotheek.

-Studentenactiviteiten en Campus (sport en cultuur, pastor, Student Union):
ITC studenten kunnen hier ook gebruik van gaan maken.


Afwijkend voor ICT zijn:

-ICT Service Centrum plus diensten en producten: Regelingen, SW, aansluitingen e.d. zijn voor ITC anders. Hiervoor wordt een voorstel ontwikkeld door de IT afdeling van het ITC.

Toegang tot huisarts en tandarts, visa en huisvesting, studentenboekerij en scripties zijn voor het ITC anders georganiseerd.


De toegankelijkheid van ITC voorzieningen zoals de bibliotheek en studieruimtes voor andere UT studenten wordt nog nader bezien.

Medezeggenschap:
ITC zal voor zover redelijkerwijs mogelijk de management structuur van faculteiten van de UT gaan volgen. Per 1-1-2010 zal de eerste ITC Faculteitsraad operationeel zijn. De beslissing over eventuele aparte opleidingscommissies en examen commissies wordt uitgesteld tot najaar 2010. Tot die tijd zal de huidige regeling dat de Academic Board (hooglerarenkamer) van het ITC functioneert als opleidingscommissie en als examen commissie worden voortgezet.


Hoofdstuk 5. Rechtsbescherming

Colleges van beroep

ITC heeft al meerdere beroepsmogelijkheden: module coördinator, cursus directeur, Hoofd Onderwijs en de Appeals Board. Om daarbovenop nog de twee beroepsmogelijkheden van de UT aan te bieden, het College van Beroep voor de Examens en het landelijke College van Beroep voor het hoger onderwijs (overigens is nog onduidelijk of dit laatste College wel bevoegd is in geval van postinitieel onderwijs), is te veel. Probleem is ook, dat deze twee colleges relatief lange termijnen hebben waarbinnen een besluit genomen moet worden. Het definitieve besluit waartegen geen verder beroep mogelijk is kan daardoor tot een half jaar na de klacht genomen worden. Dat is voor ITC studenten met hun beperkte verblijfsduur op het ITC moeilijk. Bovendien speelt nog dat op dit punt nieuwe wetgeving in de maak is.


Voorstel:

De tekst van hoofdstuk 5 wordt niet overgenomen. De volgende mogelijkheid zal nader op zijn merites worden onderzocht:

Voor ITC blijft de Appeals Board de hoogste beroepsmogelijkheid. Maar in die Appeals Board komt de voorzitter van het College van Beroep voor de examens van de UT. De ITC Appeals Board lijkt dan op de voorlopige voorziening die de voorzitter van het College van Beroep voor de Examens mag nemen in geval van hoge urgentie.Hoofdstuk 6. Student Union

Tekst is goed en kan worden overgenomen.

ITC studenten krijgen een X-tra Card en kunnen gebruik maken van de UT sport en cultuur voorzieningen. Over de toekomst van de ITC sport en cultuur voorzieningen en de toegankelijkheid daarvan voor andere UT studenten wordt nog nader gesproken.Hoofdstuk 7. Financiële ondersteuning

Alle specifieke regelingen vervallen voor ITC studenten.

ITC studenten komen volgens de WHW (art. 7.51) niet in aanmerking voor afstudeersteun in geval van vertragende omstandigheden omdat deze studenten niet beschikken over recht op studiefinanciering conform de WSF. Ook de UT regeling Afstudeersteun voor Internationale studenten (RAVIS) wordt niet overgenomen voor ITC studenten omdat de ITC programma’s slechts beperkte mogelijkheden bieden voor verlenging en daardoor de afstudeer steun zou leiden tot onredelijk hoge extra inkomsten voor de studenten.

ITC zal een eigen regeling ontwerpen die beter past bij het karakter van de ITC onderwijsprogramma’s en haar studenten.


De UT (nood) fondsen gaan wel voor ITC studenten gelden.

-Medisch - sociaal noodfonds

-Noodfonds studentendecanen

-UniversiteitsfondsHoofdstuk 8. Gedragsregels

Deze zullen in principe ook gaan gelden voor ITC studenten (huisregels en ordemaatregelen, privacy, ongewenst gedrag, voorschriften veiligheid, gezondheid en welzijn).Bijlagen van Studentenstatuut UT:


Voor ITC alleen overnemen:

-Bijlage 1: Faculteiten en opleidingen


-Bijlage 5: Financiële ondersteuning ITC studenten (eigen ontwerp ITC)


-Bijlage 7: Klachtenregeling UT


-Bijlage 8: Individuele aanpassing ITC programma’s t.b.v. studentenactivisme


Toelichting:

Bijlage 1. Faculteiten en opleidingen

De opleidingen van het ITC worden toegevoegd.


Bijlage 2: Onderwijs- en examen regeling

De OER wordt uitgevoerd in het studentenstatuut faculteit ITC (maar vervalt als bijlage).


Bijlage 3. Regeling Flexibele propedeuse

Geldt niet voor het ITC; ITC heeft immers geen BSc opleidingen.


Bijlage 4. Gedragscode voertalen

Wordt niet overgenomen. De voertaal van de ITC opleidingen wordt opgenomen in de ITC studiegidsen.


Bijlage 5. Financiële ondersteuning

Zie toelichting boven in hoofdstuk 7.

Bijlagen 5.1 A, delen van bijlage 5.1.B, bijlage 5.6 (RAVIS) en bijlage 8 worden samengenomen en omgevormd tot een ITC specifieke eigen regeling.Specifieke opmerkingen per regeling:

Bijlage 5.1.B. Forfaitaire termijnen bestuursfuncties

Het is nog niet duidelijk of de ITC SAB (Studenten Association Board) en de IPC
(ITC PhD Community) onder de Student Union willen gaan vallen. In elk geval wordt voorgesteld om geen afstudeer maanden te geven aan ITC studenten voor SAB of IPC bestuurswerk. Dat is momenteel ook niet het geval.


Bijlage 5.2. Regeling Garantiebeurzen eerstejaars studenten

ITC heeft geen bachelor studenten; deze regeling geldt dus niet voor ITC studenten.


Bijlage 5.3. Regeling Topsporters en Topcultuur beoefening.

Voorgesteld wordt om deze regeling niet voor het ITC te laten gelden. Deze regelingen passen niet bij de wijze waarop het ITC onderwijs is ingericht. Verder heeft het ITC nog nooit een student gehad die van deze regeling gebruik had kunnen maken.


Bijlage.5.4. Regeling aanvullende vergoeding bij onvoldoende studeerbaarheid

Deze regeling gaat niet voor ITC studenten gelden. ITC handhaaft haar eigen aanpak waarbij ad hoc oplossingen worden gezocht in geval van tekortkomingen in het onderwijs. Verlenging van de studieduur is daarbij meestal geen optie in verband met beurs en visa beperkingen en werkgevers die de studenten op een bepaalde datum terug verwachten.


Bijlage 5.5. Regeling stimulering activisme voor niet-beursgerechtigden
(leenfase
prestatiebeurs)

Wordt niet overgenomen door het ITC aangezien ITC studenten geen WSF studiefinanciering genieten.

Bijlage 5.6: Afstudeer regeling voor Internationale studenten (RAVIS)

ITC neemt deze regeling niet over omdat dit tot onredelijk hoge extra inkomsten voor studenten zou leiden (zie opmerkingen bij hoofdstuk 7). ITC gaat een eigen regeling ontwerpen.


Bijlage 5.7. PC privé regeling voor studenten

ITC heeft ook een dergelijke regeling. De IT afdeling van het ITC bekijkt momenteel of de regelingen geïntegreerd kunnen worden.


Bijlage 5.8. Regeling HBO Overstappers

Deze regeling is afgeschaft en geldt niet meer voor nieuwe studenten dus ook niet voor ITC studenten.


Bijlage 6. Overeenkomst Student Union en UT

Wordt niet opgenomen. Er is geen noodzaak om deze overeenkomst als bijlage op te nemen in het ITC Studentenstatuut.


Bijlage 7. Klachtenregeling UT

Deze klachtenregeling wordt in grote lijnen overgenomen. In het ITC Studentenstatuut zal beschreven worden hoe ITC haar eigen regeling en de centrale UT regeling geïntegreerd heeft.


Bijlage 8. Procedure individuele aanpassingen t.b.v. studentenactivisme

Als algemene regeling is dit akkoord. ITC zal in het ITC Studentenstatuut aangeven welke aanpassingen in de studieprogramma’s mogelijk zijn.

Het voorstel is om geen aanpassingen of verlengingen toe te staan in het cursorisch deel van de opleiding, maar alleen in het onderzoek- en thesis gedeelte en bovendien alleen voor lidmaatschap van de Opleidingscommissie, Faculteitsraad of Universiteitsraad.

De maximale duur van de verlengingen zal gelijk zijn aan de maanden afstudeersteun die de andere UT studenten kunnen krijgen voor hetzelfde werk.