UR 09-321 CvB Brief Toetsing OBP vacature

Aan decanen, wetenschappelijke directeuren,

directeuren bedrijfsvoering, zakelijk directeuren,

directeuren service centra, directeuren service centra,

P&O adviseurs, controllersuw kenmerk


behandeld door

mw. mr. A.H. Smit

ons kenmerk


telefoon

053-489 3946

datum

23 november 2009

e-mail

a.h.smit@utwente.nl

onderwerp

Toetsing OBP vacaturesHierbij informeren wij u over ons besluit van 16 november jongstleden alle OBP vacatures te toetsen voordat tot openstelling en werving van de vacature mag worden overgegaan. In de bijlage treft u regels voor toetsing aan. Gelet op de financiële situatie van de UT zien wij ons genoodzaakt deze maatregel te nemen. De toetsing gaat met onmiddellijke ingang in. Wij benadrukken dat het niet gaat om een vacaturestop maar om een werkwijze om tot een gecontroleerde beheersing van de OBP formatie te komen.


Conform de geldende procedure worden alle vacatures gemeld bij de concerndirectie PA&O. De OBP vacatures die niet gerelateerd zijn aan een goedgekeurd onderzoeksvoorstel dan wel schriftelijk goedgekeurd door het College van Bestuur, worden getoetst aan drie uitgangspunten. Deze kunt u lezen in de bijlage. Als er strijdigheid is met één of meer van de uitgangspunten krijgt de betrokken eenheid geen toestemming de vacature open te stellen.


De directeur van de concerndirectie PA&O is namens het College verantwoordelijk voor de toetsing. Uitsluitend in die situaties waarin de directeur PA&O en een betrokken eenheid verschil van mening blijven houden over de uitkomst van de toetsing zal de voorzitter van het College besluiten.


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Anja Smit, stafmedewerker van de concerndirectie PA&O.


Namens het College van Bestuur,Drs. M. Essers

bestuurssecretaris