UR 09-319 Evaluatie Nota Onderwijsbeleid 2006-2010

UR 09 319

Evaluatie nota onderwijsbeleid 2006-2010


Inleiding

De nota onderwijsbeleid is een veelzijdige notitie die de veelzijdigheid van het onderwijs op de UT in kaart heeft gebracht. De nota geeft een beeld van ontwikkelingen die gaande zijn in het universitaire onderwijs. Kwaliteit en accreditatie, internationalisering en de regio, ICT-ontwikkelingen en flexibilisering zijn ontwikkelingen die vorm krijgen in het onderwijs op de Universiteit Twente.


In de nota onderwijsbeleid zijn speerpunten opgenomen. Deze evaluatie gaat in op de resultaten daarvan. Per project wordt uiteengezet wat de doelen waren, hoe de uitvoering is verlopen en of het bedoelde effect ook is bereikt.


Het gaat om de volgende projecten:

1.Creative Technology

2.Wiskunde-intensivering

3.Blackboard implementatie

4.Competenties in Curricula bij Management & Bestuur

5.Studieloopbaanbegeleiding

6.Instellingskwaliteitszorgsysteem (IKS)

7.Elan


Soms is de naam die hier gegeven wordt afwijkend van de naam die gehanteerd wordt in de nota onderwijsbeleid 2006-2010, Implementatienota strategische budgetten 2007/2008 of Toekenning strategische budgetten. De namen zijn meegegroeid met het ontwikkelingsproces.

1.Creative Technology

Creative Technology is een Engelstalig bachelorprogramma in ontwikkeling. In de nota onderwijsbeleid zijn speerpunten vastgesteld. Marktonderzoek naar Engelstalige brede bacheloropleidingen was een van de speerpunten. Dat heeft geresulteerd in een plan voor de ontwikkeling van het bachelor programma Creative Technology.


Onderwerp:

Oorspronkelijke naam:

Creative Technology

Engelstalige brede bachelor

Zijn de doelen bereikt?
Uitgevoerd volgens plan?
Is het bedoelde effect bereikt?Is het budget volledig besteed?Hoe is de inbedding in het beleid?

Er is een marktonderzoek afgerond naar de kansen van een nieuwe Engelstalige brede bacheloropleiding Creative Technology.

Inmiddels wordt de nieuwe opleiding ontwikkeld en heeft het ministerie van OCW de opleiding als macrodoelmatig beoordeeld. De toets nieuwe opleiding is ingediend bij de NVAO, het panelbezoek staat gepland in januari 2010. In september 2009 is een pilot van de nieuwe opleiding CreaTe gestart onder de vlag van de opleidingen IO, EL, INF en CW.


Dit deelproject is uitgevoerd volgens plan. Het project heeft ook het gewenste vervolg gekregen: de ontwikkeling van een nieuwe Engelstalige brede bacheloropleiding. Een VWO diploma / equivalent is daarbij de enige ingangseis. De opleiding is gesitueerd op het grensvlak van psychologie, vormgeving en ICT.


De vraag of de opleiding ook aanspreekt voor VWO- scholieren zonder techniekprofiel kan nu nog niet volledig beantwoord worden, omdat de opleiding in 2010 definitief van start gaat. De pilot groep bevat enkele studenten met een M-profiel.


In 2007/2008 is er € 350.000,- toegekend op dit budget. Voor 2009 is €200.000 beschikbaar.


Creative Technology wordt een nieuw bachelorprogramma bij EWI. De noodzakelijke maatregelen in dat kader zijn genomen:


2.Wiskunde-intensivering

In de zomer 2007 heeft de decaan van de faculteit EWI aan de opleidingsdirecteur Toegepaste Wiskunde de opdracht gegeven om met voorstellen te komen voor ‘wiskunde-intensivering’ met als belangrijk doel om de doorstroom binnen de verschillende (technische) opleidingen te bevorderen. Het (wiskunde)onderwijs zou geïntensiveerd moeten worden zodat studenten vlotter studeren en een beter rendement behalen dan op dit moment het geval is. Binnen de implementatienota onderwijs is een reservering gedaan om projecten op dit gebied te initiëren en uit te voeren.


Onderwerp:

Oorspronkelijke naam:

Wiskunde-intensivering

Flexibiliteit door efficiënte inzet ICT

Zijn de doelen bereikt?
Uitgevoerd volgens plan?
Is het bedoelde effect bereikt?Is het budget volledig besteed?
Hoe is de inbedding in het beleid?

Het project wiskunde-intensivering bestaat uit vier deelprojecten:

Mathitude

Mathitude heeft zich ten doel gesteld om via opleidingsspecifieke cases de wiskunde aansprekender over te brengen. Constaterend dat het steeds moeilijker lijkt om studenten te motiveren om energie te steken in het aanleren van basisvaardigheden, beoogt dit project een positieve werkhouding te bevorderen. Eenmalig is de investering die nodig is om deze cases te formuleren. Er bestaat bij alle technische opleidingen consensus over het feit dat de te kiezen werkvorm colstructie moet zijn. Colstructie is ongeveer 20% duurder dan de tot nu toe meer toegepaste werkvorm hoor- en werkcollege. De kosten hiervoor zijn structureel.


Excellence

Voor de meeste studenten (90%) zal opgaan dat het aanbod via Mathitude meer aansprekend wordt. De beste studenten (10%) zullen juist baat hebben bij meer abstractie. Het logische gevolg van Mathitude is de Excellence Lijn waarin de beste technische studenten bij hun wiskundevakken een hoger niveau bereiken. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat studenten beter worden in hun eigen vakgebied door de wiskunde op een hoger niveau aangeboden te krijgen. Alle kosten zijn structureel, aangezien het om nieuwe en blijvende activiteiten gaat. Ze worden beperkt gehouden door deze lijn gedeeltelijk te laten samenvallen met vakken die bij Toegepaste Wiskunde toch al gegeven worden.


Math Transfer

Het project Math Transfer is speciaal ontwikkeld voor de faculteit MB. Het sluit aan op het notebook project bij TBK en richt zich op het ontwikkelen van programmeervaardigheid onderwijs. De kosten voor dit project zijn incidenteel.


HBO

Het HBO project zorgt ervoor dat het aansluitingsprogramma tweemaal per jaar wordt verzorgd, zodat er ook twee instapmomenten in de Master worden gecreëerd. De kosten hiervoor zijn voornamelijk structureel. Tevens wordt de contacttijd met 50% verhoogd.


De projecten zijn uitgevoerd volgens plan. In september 2008 is bij de afdeling Toegepaste Wiskunde het project Wiskunde Intensief van start gegaan. Het CvB heeft voor dit project een startsubsidie met een looptijd van twee jaar verstrekt. Alle deelprojecten zijn in volle gang en verlopen naar wens. Geen van de deelprojecten is in het academisch jaar 2008/2009 afgerond, zodat een deel van de verstrekte subsidie in het huidige cursusjaar zal worden besteed.De bedoeling van de projecten was dat deze initiatieven vooral genomen zijn om de doorstroom te bevorderen via een verbeterde werkhouding en beter afgestemd onderwijs. Het project is nog niet afgerond. Een deel van de projectgelden zijn overgeheveld naar 2009.


Een deel van het budget (k€ 109,-) is overgeheveld naar 2009.Na afronding van de projectfase worden de projecten structureel gefinancierd. Investeren in deze projecten heeft alleen zin als ze ook structureel in de organisatie worden opgenomen. Voor deze structurele inbedding zullen middelen worden vrijgemaakt.
3.Blackboard

Dit project heeft een aantal digitale leer- en werkomgevingen verkend. Uiteindelijk heeft de UT de keuze voor Blackboard gemaakt.


Onderwerp:

Oorspronkelijke naam:

Blackboard

Verkenning nieuwe DWLO

Zijn de doelen bereikt?


Uitgevoerd volgens plan?Is het bedoelde effect bereikt?

Is het budget volledig besteed?


Hoe is de inbedding in het beleid?

Inmiddels is het project: Blackboard implementatie UT-fase 1 in de nazorgfase.

Fase 1 betreft de invoering van Blackboard als stand alone elektronische leeromgeving. De doelen van het project zijn bereikt. TeleTOP wordt na dit jaar uitgefaseerd en is de facto vervangen door Blackboard.

In fase 2 wordt verdere integratie met Osiris, roosterprogramma en portal gezien.


Doelstelling van het project Blackboard fase 1 is beschikbaarstelling van Blackboard voor alle faculteiten per 1-9-2009. Dit is gerealiseerd: sinds 1 juni zijn docenten in staat gesteld vakken voor te bereiden in Blackboard. Per 1-9-2009 is Blackboard operationeel voor de hele UT.


TeleTOP is vervangen als leeromgeving. Voordelen voor eindgebruikers zijn in deze fase gering; deze moeten worden gerealiseerd in het vervolgproject.


De projectbegroting liep van september 2008 t/m september 2009. Het out-of-pocket budget van k€124 is met ca. k€11 overschreden, wegens extra inzet studentassistenen ter ondersteuning van docenten.


Alle faculteiten hebben meegewerkt met de implementatie van Blackboard. Op alle niveaus is betrokkenheid en samenwerking. De UT is unaniem overgegaan op Blackboard. Voor verdere inbedding in het onderwijs is uitvoering van het vervolgproject wel noodzakelijk.
Competenties van curricula


Onderwerp:

Oorspronkelijke naam:

Competenties van curricula

Competentie in het onderwijs

Zijn de doelen bereikt?


Uitgevoerd volgens plan?


Is het bedoelde effect bereikt?


Is het budget volledig besteed?Hoe is de inbedding in het beleid?

Project: Competenties van curricula

De twee projectdoelen:

(1) het verkrijgen van een systematische beschrijving van de opleidingen PA, GzW en HS in termen van competenties en

(2) het opdoen van ervaring met het proces dat leidt tot bedoelde systematische beschrijvingen

zijn beide gerealiseerd met dien verstande dat de master HS buiten het project is gebleven.


De uitvoering heeft zich beperkt tot de master Public Administration en de bachelor Gezondheidswetenschappen. De curriculumherziening van deze bachelor en de aansluitende master Health Sciences eiste zoveel energie en tijd dat besloten is de aandacht wat betreft het project Competenties in curricula bij MB te concentreren op de bacheloropleiding..


M.b.t. de drie verwachte resultaten van het project geldt:

(1)het opstellen van nieuwe sets van eindtermen voor de deelnemende opleidingen, inclusief het opstellen van programmalijnen en vakinhouden: is gerealiseerd, verdere verbeterslagen dienen – zoals bij elk curriculum - nog te volgen.

(2)De werkconferentie waarin de opgedane ervaringen worden gepresenteerd voor en bediscussieerd met geïnteresseerde vertegenwoordigers van andere UT-faculteiten: zal, zo is besloten na overleg met S&C, uitgevoerd worden in de vorm van een workshop tijdens de door S&C te organiseren Onderwijsmiddag UT (eind 2009/begin 2010)

(3)het opstellen van een voorbeeldprotocol dat kan dienen ter ondersteuning van de systematische beschrijving in termen van competenties van andere (UT)-opleidingen: gebleken is, ondanks een interessant experiment bij de bachelor Gezondheids-wetenchappen in die richting, dat dit geen haalbare kaart zal zijn. Wel zijn in de verslagen van beide deelprojecten beschrijvingen van ontwikkelde methodieken opgenomen en is bij Public Administration een aantal deelprocessen systematisch en vrij uitvoerig bedocumenteerd. Er wordt nog gewerkt aan een oplegnotitie bij deze verslagen waarin een aantal thema’s worden samengenomen, als basis voor mogelijk inspirerende discussies. Met deze alternatieven voor het beoogde voorbeeldprotocol kunnen andere opleidingen ook hun voordeel doen.


Deels: er zijn nieuwe sets van eindtermen opgesteld. Deze sluiten naar de mening van de verantwoordelijke OLD’s beter dan voorheen het geval was aan op de verwachtingen van de markt enerzijds en de algemene academische competenties zoals beschreven in de 3TU- criteria anderzijds. Daarnaast is de ervaring dat de docenten zich meer bewust zijn geworden van hun bijdrage aan het bereiken van het beoogde profiel van de afgestudeerden en dat zij de doelstellingen, inhouden en onderwijsvormen van hun vak beter afgestemd hebben op de bij dat profiel horende eindtermen.


Totaal budget k€ 200, waarvan k€ 6 in 2008 en in 2007 k€ 50 ontvangen ten behoeve van het project. Helaas was het in 2007 niet gelukt een projectmedewerker aan te trekken en is het project daardoor vertraagd. De in 2007 toegewezen middelen zijn daarom deels in 2007 niet besteed. In overleg met FEZ is echter de 2007 toewijzing volledig gehandhaafd. De totale uitgaven over 2007 en 2008 bedragen k€ 56. De middelen zijn nu grotendeels besteed in 2009. Inmiddels is in 2008 een projectmedewerker van de Onderwijskundige Dienst ingezet om parttime uitvoering aan het project te geven. Daarnaast heeft de Beleidsmedewerker onderwijs van de faculteit een zeer substantiële, ruim boven de oorspronkelijke raming uitgekomen inzet in het project gepleegd. Voor de dekking hiervan zal een beroep op het projectbudget worden gedaan.


Inbedding in het beleid van de opleidingen is onderdeel van het projectplan. In het MB OLD-overleg van december (2009) zal aan de hand van de uitkomsten van het project bezien worden hoe in de MB-opleidingen de lopende en nog op te starten beschrijvingen c.q. herijkingen van de eindtermen in termen van de 3TU-criteria het beste aangepakt kunnen worden. De leerdoelen en eindtemen worden voor elke opleiding expliciet benoemd en aan een daarmee samenhangend kader voor toetsing wordt gewerkt.

Inbedding in UT-beleid: de resultaten worden meegenomen bij de ontwikkeling van de schools.4.Studieloopbaanbegeleiding


De UT heeft behoefte aan het kwalitatief op peil brengen van de studiebegeleiding. Het gaat daarbij om een instellingsbrede visie en aanpak. Daarnaast is er behoefte aan inzicht in de problematiek rond stilstand van studenten.


Onderwerp:

Oorspronkelijke naam:

Studieloopbaanbegeleiding

Mentoraat en studiebegeleiding

Zijn de doelen bereikt?


Uitgevoerd volgens plan?Is het bedoelde effect bereikt?


Is het budget volledig besteed?


Hoe is de inbedding in het beleid?

Voor de bachelor is de situatie m.b.t. stilstand en afhaken in kaart gebracht en zijn aanbevelingen gedaan om in de toekomst zicht te houden op ‘stilstand’ en om stilstand te voorkomen. Voor de master zijn de redenen in kaart gebracht die een goed zicht op stilstand en rendement belemmeren. Er zijn aanbevelingen gedaan om door aanpassing van data en een andere berekeningswijze, in de toekomst met deze belemmeringen om te gaan.


Op basis van onderzoek d.m.v. enquêtes en interviews, waarbij alle relevante stakeholders betrokken zijn, en onderzoek naar UT- en (inter)nationale onderwijsontwikkelingen, is een breed gedragen universiteitsbrede visie op en aanpak voor studieloopbaanbegeleiding ontwikkeld, inclusief een implementatieplan.

De aanpak sluit aan bij toekomstige onderwijsontwikkelingen en de principes voor instellingsbrede accreditatie (kwaliteitszorg).


Ja, met verschuiving van start- en einddatum met enkele maanden.


Aanbevelingen zijn verspreid. Er is draagvlak voor visie en aanpak studieloopbaan-begeleiding. De implementatievoorstellen worden door de opleidingen en S&O nader uitgewerkt.


Ja.


Inzake de inbedding in het beleid heeft de UCO positief geadviseerd over de opzet. Alle faculteiten hebben in oktober 2009 schriftelijk gereageerd naar het CvB (vertaalslag van de richtlijnen binnen de eigen faculteit). In november 2009 zijn in het OLD-overleg de reacties van de faculteiten besproken. De rector magnificus heeft de OLD’s vervolgens gevraagd aan te geven wat de centrale ondersteuning aan de faculteiten / opleidingen zou moeten zijn (meerwaarde van een centraal beleid).

S&O heeft van de stuurgroep LinX (WO Sprint, Platform Bèta Techniek) een bedrag van k€ 138 toegewezen gekregen voor de eerste opzet van “Study and Career Support”. S&C werkt momenteel aan een stappenplan waarin concrete vervolgacties worden opgenomen.

Op basis daarvan volgt besluitvorming in het CvB.


5.Instelllingskwaliteitszorgsysteem


Onderwerp:

Oorspronkelijke naam:

Instelllingskwaliteitszorgsysteem (IKS)

Instelllingskwaliteitszorgsysteem (IKS)

Zijn de doelen bereikt?Uitgevoerd volgens plan?


Is het bedoelde effect bereikt?


Is het budget volledig besteed?Hoe is de inbedding in het beleid?

Op beleidsniveau is er begin 2009 een instellingskwaliteitszorgsysteem geformuleerd. Het CvB had aanvankelijk ingestemd met het plan. Het CvB heeft opvolgend besloten het te temporiseren ten behoeve van de zorgvuldigheid en mede op basis van kritiek op de IKS notitie vanuit diverse gremia binnen de UT. Op initiatief van het CvB is een werkgroep bezig geweest met het opstellen van een nieuwe notitie IKS. Op dit moment ligt deze notitie ter informatie voor bij de UR en zal in de komende maanden diverse gremia passeren. Het doel is om met een breed gedragen IKS notitie te komen begin 2010. Het bereiken een breed gedragen kwaliteitsbeleid stelt eisen aan het proces van invoering van een IKS en aan de ondersteunende maatregelen die goede kwaliteit zichtbaar maken.


Nee, zie boven


Nee vooralsnog niet, zie boven


Nog niet alles is besteed. Voor 2009 staat nog € 70.000,- op de begroting.


Nog niet gerealiseerd.


7. Elan


Onderwerp:

Oorspronkelijke naam:

Elan

Lerarenopleiding

Zijn de doelen bereikt?
Uitgevoerd volgens plan?Is het bedoelde effect bereikt?


Is het budget volledig besteed?Hoe is de inbedding in het beleid?

Bijdrage geleverd aan het probleem van het lerarentekort. Daarom is de universitaire lerarenopleiding versterkt en worden zittende VWO-docenten geprofessionaliseerd. De wetenschappelijke positie van ELAN wordt versterkt door onderzoeksactiviteiten en stevige inzet op samenwerking met GW-vakgroepen.


In het Plan voor een nieuw Elan is dit als volgt verwoord:

1.het (her)inrichten van aanbieden van kwalitatief hoogwaardige lerarenopleidingen door UT met bijbehorend hoogwaardig onderzoek

2.Het (her)inrichten van aanbieden van kwalitatief hoogwaardige professionalisering van docenten in het voortgezet onderwijs

3.Het opzetten van een heldere financiële en organisatiestructuur behorende bij de taken van Elan.De minor “Leren lesgeven” is ontwikkeld en wordt sinds september 2009 uitgevoerd. Er zijn minors en masters ontwikkeld. Er is een steunpunt bètatechniek dat een bijdrage levert aan het scholen van VWO-docenten. Januari 2010 vindt voor de tweede keer de studiedag Twents Meesterschap plaats welke ook een voorbeeld is van professionalisering VWO-docenten. Met het Van 2 naar1 Toppers traject worden tweedegraads leraren in de regio opgeleid tot eerstegraadsleraar. Plan nieuw ELAN heeft een goede impuls gegeven aan de wetenschappelijke opbrengst.


Aanvankelijk was de nieuwe lerarenopleiding een speerpunt in het kader van de onderwijsnota. In de implementatienota strategische budgetten 2007/2008 is het project Elan weggeschreven als vernieuwing Elan onder bedrijfsvoering. Voor 2007 is er € 400.000,- besteed; voor periode 2008-2010 staat er 500k€ begroot; in 2008 is € 350.000,- benut (onderuitputting van 150.000); in 2009 is 500k€ begroot en wordt naar verwachting besteed.


Het instituut Elan is volledig ingebed in de UT en bij de scholen in de regio: het Stedenbandoverleg van Twentse Scholen is een belangrijke partner. In Twente School of Education (TSE) krijgt de UT met ELAN een steviger positie. Voortbouwend op strategisch beleid in Route14 wordt vanaf september 2009 uitvoering gegeven aan het Loket-VO waarin docentenactiviteiten (scholing en professionalisering) en aansluitingsactiviteiten voor leerlingen zijn verbonden.

Conclusie


Uit de bovenstaande evaluatie blijkt dat er samenhang is tussen kwaliteit en tijd. De resultaten van de projecten zijn over het algemeen van goede kwaliteit. Het heeft wel meer tijd gekost om de resultaten te bereiken dan aanvankelijk was gepland. De meeste projecten hebben resultaten opgeleverd. Wat betreft de budgetten kan geconcludeerd worden dat die in 2009 volledig besteed zullen zijn. Als het gaat om de inbedding in het beleid kunnen we constateren dat er voor een aantal projecten inbedding gerealiseerd is en dat er voor een aantal projecten nog over de inbedding nagedacht wordt. Het gaat dan vaak om het vinden van een juiste vorm van de inbedding, niet om de inbedding als zodanig. Kortom deze projecten hebben een aantal onderwijsontwikkelingen in gang gezet op de UT.