UR 09-319 Agendaformulier Evaluatie Nota Onderwijsbeleid

CvB stukken voor agenda Universiteitsraad


Overlegvergadering d.d. : 16 december 2009

Commissievergadering : OOS

Agendapunt : Evaluatie nota onderwijsbeleid 2006-2010

Bijgevoegde stukken : notitie Evaluatie nota onderwijsbeleid 2006-2010

Secretaris: paraaf: _____


Portefeuillehouder: rector magnificus paraaf: _____1.Status agendapunt:

Rol URaad:

oTer informatie2.Eerder behandeld in:

Naam gremium: CvB
Datum behandeling: 16 november 2009

Naam agendapunt: Evaluatie nota onderwijsbeleid 2006-2010

Conclusie toen: notitie Evaluatie nota onderwijsbeleid wordt aan de UR toegezonden.3.Toelichting/samenvatting:


In de vergadering waarin de UR heeft ingestemd met de Nota Onderwijsbeleid 2006-2010 (3 oktober 2006) is afgesproken dat het CvB aan de UR t.z.t. een evaluatie van de nota zou toesturen.


De Nota Onderwijsbeleid is een document waarin de volledigheid van de onderwijs gerelateerde onderwerpen centraal stond. Daarom is een aantal doelen vervolgens nader geëxpliciteerd in de Implementatienota Strategische Budgetten. Aan die doelen zijn zeven projecten gekoppeld, met een bijdrage uit de USOw. Deze evaluatie van de Nota Onderwijsbeleid is toegespitst op de resultaten van de zeven projecten.


We constateren dat de onderwijswereld er inmiddels anders uitziet dat in de tijd dat de Nota is geconcipieerd. In RoUTe’14 hebben we als universiteit dan ook andere accenten gezet. De discussie gaat inmiddels verder, over andere onderwerpen. Deze evaluatie is dan ook pragmatisch in opzet. Op een aantal concrete projecten zijn resultaten geboekt. Andere voornemens zijn door de tijd en de realiteit ingehaald.4.(Voorgenomen) besluit CvB:

Gezien: de notitie Evaluatie nota onderwijsbeleid 2006-2010

Gehoord: de reactie van de UR

Overwegende: -

Besluit het CvB: de Evaluatie van de Nota Onderwijsbeleid met instemming vast te stellen----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

oNee.


Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………