UR 09-313 Concept verslag interne vergadering 11-11-2009

Vergadering

Interne vergadering 11-11-2009

Verslag door

Tijink

Conceptversie


Kenmerk

UR 09-313

Datum

11 november 2009

Aanwezig URCC: Laura Franco Garcia, Pouw, De Goeijen, Poorthuis, Bloemen, Veenendaal

UReka: Verberkt , Leoné, Franken, Hackurtz, Prins, Kücking

Lijst Chairman: Lagendijk (vz.)

PvdUT: Smits


Griffie

Kosters (toehoorder ITC)

Ribberink

Afwezig

De Loos (CC) m.k., Telgenkamp (Pro-UT) m.k., Van Alsté (Pro-UT) m.k. en Van Benthem1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent om 9:07 uur de vergadering. De nota Vakevaluaties van UReka en de brief International Student Barometer van Hackurtz worden toegevoegd aan agendapunt 4. Ingekomen- en uitgegane post.

2. Mededelingen

Met betrekking tot het verplaatsen van commissievergaderingen is nu definitief besloten om de oorspronkelijke tijden van het vergaderschema aan te houden. Als een CvB-lid - om welke reden dan ook- niet bij een vergadering aanwezig kan zijn, zal er voor vervanging gezorgd moeten worden. Dit is ook al gecommuniceerd met de ondersteuning van het CvB.


Op woensdag 2 december is het gesprek met dhr. Van Essen in zijn rol als vertrouwens-persoon. De voorzitter verzoekt de fracties om over agendapunten na te denken en deze aan

te dragen. Uiteraard mogen alle raadsleden hierbij aanwezig zijn.


Mede dankzij de inspanningen van Leoné is de UR nieuwsbrief geheel vernieuwd. De reacties op de nieuwsbrief waren heel positief. Het is uiteindelijk de bedoeling dat er per fractie een stuk tekst aangeleverd wordt voor de nieuwsbrief. Campus Coalitie zal voor de november cyclus een stuk aanleveren. Per agendapunt in de overlegvergadering wordt er een woordvoerder aangewezen die tevens een stuk schrijft voor de nieuwsbrief (incl. e-mailadres en pasfoto)


Op woensdag 9 december staat er een lunchbijeenkomst gepland met de voorzitters van de faculteitsraden. De bevindingen van de commissie Berger en de uitkomsten van de evaluatie EMB worden hierin besproken.


Poorthuis heeft bericht van PA&O gehad dat het programma van de Introductiebijeenkomsten gewijzigd wordt in verband met Route ’14. Het onderdeel medezeggenschap zal uit het programma geschrapt worden. Hij vindt dit een slechte ontwikkeling en wil weten waarom men hiertoe besloten heeft. In commissievergadering PSI zal dit ook nog aan de orde komen. Dit punt wordt als schriftelijke rondvraag gesteld.


Presidium

In het vervolg wordt er een half uur voorafgaand- en na afloop van het bezoek van de portefeuillehouder/beleidsmedewerker in de commissievergadering gepland. De overlegtijd met de CvB-leden is ongewijzigd.

Externe commissies

Poorthuis meldt dat er vanuit de faculteitraad TNW zorg is ontstaan over de anonimiteit van het medewerkerstevredenheidsonderzoek, omdat de resultaten per vakgroep bekend worden gemaakt. Dit punt is ook al met het college besproken.


Naar aanleiding van gesprekken met een aantal medewerkers van de Onderwijskundige Dienst van S&O is nu duidelijk geworden dat deze dienst afgeslankt gaat worden en dat er uiteindelijk mensen moeten vertrekken. Poorthuis verwacht dat dit onderwerp via de dienstraden naar boven komt drijven en dat de URaad dit van het college te horen krijgt.


Contactpersonen

In het presidium is afgesproken om contactpersonen formeel niet meer te benoemen. UR-leden dragen hier zelf verantwoordelijkheid voor.


3. Verslag van de interne vergadering van 7 oktober 2009

Textueel: geen opmerkingen.

N.a.v. : Franken stelt de vraag of er nog reacties waren in het LOVUM van 9 oktober ten aanzien van het opheffen van VSNU/SAC. Ribberink antwoordt dat het als mededeling ingebracht is en dat er geen reacties op waren.


4. Ingekomen/uitgegane post UR 09-080

Nota Vakevaluaties UR 09-303

UReka wil dat vakevaluaties openbaar worden. Studenten hebben het gevoel dat er weinig wordt gedaan met het vragenformulier dat ze invullen, omdat ze de resultaten niet terug zien.

Verberkt geeft aan dat het voornamelijk over meer openheid naar studenten over de vakevaluaties gaat en daaraan gekoppeld de eenduidigheid. De Goeijen stelt dat er initiatieven zijn van de informatie manager om hier wat aan te doen. Veenendaal meldt dat er bewust voor gekozen is om de vakevaluaties niet openbaar te maken, omdat het over privacygevoelige gegevens gaat. Uit voorzorg dat een docent niet afgebrand wordt. Er is geen centraal systeem voor vakevaluaties. Misschien is er nu aanleiding voor het CvB om hiermee te komen. Vakevaluaties zijn wel openbaar voor opleidingscommissies. Pouw is van mening dat er eerst beter gekeken moet worden of het inderdaad zo slecht geregeld is en daarnaast zou deze nota beter onderbouwd moeten worden en apart geagendeerd. Hij stelt voor om het te koppelen aan het kwaliteitszorgsysteem. Is er beleid over vakevaluaties en hoe denkt het CvB hierover? Verberkt vindt dat je vooral naar studenten zichtbaar moet maken dat er met de evaluaties iets gedaan wordt. Ribberink merkt op dat dit mogelijk een punt is voor het UCO. Beleidsvragen als onderdeel van het Instellingskwaliteitzorgsysteem.

Betrokkenheid studenten bij bestuur en bedrijfsvoering UR 09-273

In de nieuwe WHW is de studentassesor onderwerp van gesprek. Het college kondigt een korte notitie over studentenparticipatie aan. Binnen de UT wordt er in verschillende gremia anders omgegaan met de betrokkenheid van de studenten. Alle UR studenten geven aan mee te willen praten over dit punt, evenals de voorzitter. De voorzitter geeft dit door aan het CvB.


Brief International Student Barometer UR 09-307

Hackurtz geeft toelichting op de brief. Via PITS, het platform van de internationale studenten-verenigingen, is vernomen, dat de kritiekpunten uit de ISB al langer op de UT spelen.

Er worden vragen gesteld over de cijfers. Sommige internationale studenten zijn o.a. on-tevreden over de slechte kwaliteit van het Engels van sommige docenten, het carrière advies en de employability, de integratie en de Mensa’s. De voorzitter vindt het een nogal kritisch stuk. De punten die uit het stuk naar voren komen zijn wel herkenbaar en spelen al een aantal jaren. Smits vraagt zich af of het wel de taak van de UT is om internationale studenten aan een baan te helpen. Bij International Office zijn deze punten wel bekend, maar wat doen ze ermee? Smits geeft aan regelmatig contact te hebben met internationale studenten en dat er altijd wel een groep is die alleen maar klaagt en ontevreden is. Anderzijds zijn er ook internationale studenten die tevreden zijn. Hij mist in dit stuk de nuance. Poorthuis merkt op dat dit over een serieus onderzoek gaat en dat je wat moet doen met de resultaten. Verberkt vindt het de taak van het college om die nuancering te maken als dat dan ook het geval is. Pouw is van mening dat je het wat breder moeten trekken en je niet moet beperken tot deze onderwerpen. De voorzitter stelt voor om dit onderwerp mee te nemen in de schriftelijke rondvraag. Hackurtz bereid samen met Pouw de vragen voor.


5. Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 14 oktober 2009

Afgehandeld in de commissievergaderingen.


6. Gedragscode e-mail en internetgebruik (versie oktober ‘09)

Poorthuis geeft aan dat de UR al heel lang bezig is om van dit onderwerp een hamerstuk te maken. Er is een akkoord tussen de UR en het OPUT met betrekking tot toepassing van het beleid.

Ten aanzien van de Gedragscode is er nu besloten dat het onder de Universiteitsraad valt.

De voorzitter van het OPUT is het met ons eens, maar niet iedereen binnen het OPUT. Het gaat om de koppeling studentendeel en medewerkersdeel. Er zijn geen opmerkingen geweest op het conceptbesluit dat er nu ligt. Het besluit is akkoord. De gedragscode komt niet terug op de overlegvergadering.


7. Opleiding Master Risicomanagement

Veenendaal geeft aan dat één van de belangrijkste tabellen niet klopt. De tabel 'Cost and revenues projection of MRM' op pagina 78 zal aangepast moeten worden. Dit punt wordt in het conceptbesluit meegenomen. Franken is woordvoerder en levert ook een bijdrage voor de nieuwsbrief. Hij is tevens woordvoerder in de overlegvergadering. (afstemming met Veenendaal). Prins is benieuwd wat de UR van dit soort opleidingen vindt en wat levert het voor de UT op. Pouw geeft aan dat het de taak van de NVO is om deze opleiding goed te keuren en te bepalen of ze aan de eisen van Wetenschappelijk Onderwijs voldoen. Veenendaal merkt op dat er voor deze opleiding genoeg belangstelling is.


8. Instellingskwaliteitszorg UT UR 09-289

Franken geeft toelichting op het stuk. De vragen en antwoorden van het CvB zijn toegevoegd aan deze stukken. Er is nog een aantal vragen,dat nog niet door het CvB beantwoord is, maar deze zijn politiek van aard. Het onderliggende document ligt nog niet ter instemming of ter advies voor, maar ter informatie voor de raad om verbeterpunten aan te geven. Onder 'hoog gekwalificeerde mensen' (zoals beschreven in de notitie) verstaat het CvB dat docenten een BKO (Basis kwalificatie onderwijs certificaat) moeten hebben. De studenttevredenheid en academische vaardigheden worden niet gemeten. IKS gaat uit van het nieuw in te voeren accreditatie stelsel. Pouw geeft aan dat IKS over onderwijs gaat, maar dat je het breder moeten zien. Van een nog hoger perspectief zoals het onderwijsgebouw, zeker als het om kwaliteitsverbetering gaat.


De voorzitter stelt voor om in de overlegvergadering per fractie dit onderwerp aan de orde stellen. Doelstelling van het behandelen is dan ook: Hoe kan het CvB hier een goede nota van maken en wat zijn onze aanbevelingen? Eerste ronde zal gaan over het algemene deel, tweede ronde over de KPI's. Veenendaal meldt dat KPI’s uitzonderlijk belangrijk zijn en wat hem opvalt is dat er nogal wat niveauverschillen zijn , van criterium op operationeel niveau tot indicator op strategisch niveau. Inhoudelijk is hij het niet eens met een aantal zaken en loopt deze door .

Punt 1, onderverdeling van ontwerpers, onderzoekers en organisatoren moet sowieso op opleidingsniveau via eindtermen benoemd worden en de wijze waarop het nu staat is geen indicator voor kwaliteit.

Punt 5. B Als er voldoende bachelors een baan vinden, dan zijn we tevreden. Echter is dit niet terug te vinden in de indicator.

Punt 6. Waarom onderscheid tussen interne en externe doorstromers?

Punt 7. Het aantal maal dat een 6 als afstudeercijfers is gegeven moet niet zo laag mogelijk zijn: het is een voldoende, het gaat niet om de zogenoemde 'oprot-zesjes', aangezien die niet gegeven zouden mogen worden. Onvoldoende is onvoldoende, een zes geeft aan dat het werk voldoet aan de norm. Het aantal maal dat 'cum laude' wordt behaald moet ook niet te hoog zijn, anders werkt het devaluerend.

Doelgroepen zijn niet allemaal meegenomen zoals postinitieel onderwijs, minoren, premasters maar ook AiO-onderwijs.

Franken vindt dat je moet aansturen op de kwaliteit van onderwijs en niet op het aantal afgestudeerden. Handhaving van beleid ten aanzien van de kwaliteitszorg is van belang. Deze punten worden mondeling ingebracht in de overlegvergadering door Franken.


9. Nota Sturing Onderzoek UR 09-292

De nota 'Sturing Onderzoek' gaat over de strategische sturing van onderzoek aan de UT, waarbij het vooral een financiële kaderstelling is. De voorzitter geeft aan dat de instituutsraden nog niet gehoord zijn. Wat is hun mening hierin? Verder missen we de koppeling met de strategische visie van de UT.

De voorzitter stelt voor om het besluit met 30 dagen op te schorten, in afwachting van de mening van de instituutsraden. We laten het CvB weten dat we het stuk in de interne vergadering besproken hebben. Pouw vraagt naar aanleiding van het diagram hoe het verdeelmodel in elkaar zit. Veenendaal blijft woordvoerder en levert ook een bijdrage voor de nieuwsbrief.


10. Evaluatie EMB UR 09-297

De Evaluatie EMB is besproken in commissievergadering FVA. De Goeijen geeft toelichting op de budgetrapportages van september. Ten opzichte van juni blijkt nu dat we 11 ½ miljoen negatief staan. Dit komt onder andere door de overschrijding van de bouw van het Nano-lab. Hij haalt de opmerking van Poorthuis aan 'wanneer wordt er nu op rem gedrukt'? Pouw constateert dat de situatie nu verslechterd is. In grote lijnen nemen de tekorten alleen nog meer toe. De voorzitter stelt voor om de september rapportage te agenderen en daar vragen over te stellen. Frappé toujours! Poorthuis merkt op dat als je gericht vragen stelt je afgescheept wordt met het antwoord 'maak je geen zorgen, het komt goed’! Dat is de manier waarop Van Ast hiermee omgaat. Maar wat zijn de concrete maatregelen die genomen worden? De voorzitter geeft aan dat we als Raad onze onrust uit moeten spreken naar het CvB en dat we hier doorheen moeten prikken. Het college zal concrete maatregelen moeten benoemen. Laten we een termijn van 30 dagen aanhouden. De Goeijen blijft woordvoerder.

De doelstelling is het overhevelen van 5 miljoen van de Diensten naar het primaire proces. De bevoegdheden van de secretaris standaardiseren. De voorzitter is van mening dat de secretaris een hoofdambtenaar is en dat hij processen goed moet besturen. Hij is in feite manager en niet bestuurder. Maak die rol duidelijk! De verwarring rondom de stakehouder moet opgehelderd worden. Een stakehouder is eigenaar van het proces en niet eigenaar van de Dienst. De Goeijen stelt vast dat lang niet alle doelstellingen zijn gehaald en terwijl er toch grote tekorten zijn. En op korte termijn ontvangen we data van extern werk. Hoeveel wachtgeld zijn we kwijt en hoeveel procent is dat van de bezuinigingen? De voorzitter stelt voor om dit stuk als informatiestuk te behandelen. Het college neemt nu een voorlopig standpunt in. Pouw merkt op dat er besloten is tot een ingrijpende operatie. Als je het hele stuk leest, dan trek ik de conclusie, dat het mislukt is. Er wordt niet gesproken over budgetsturing. Wat is de rol van het CvB hierin geweest?

Pouw vindt het nogal schokkend en vraagt zich af wat het college hieraan gaat doen. Als je concludeert dat de oude reorganisatie niet gelukt is, moet je niet aansturen op een nieuwe reorganisatie. De voorzitter geeft aan dat de dienst die dit proces ondersteund heeft, ook deze rapportage opgesteld heeft. Met alle respect naar de mensen die het stuk hebben opgesteld voelt het toch als een slager die zijn eigen vlees keurt. Bovendien ontbreekt de mening van de studenten en medewerkers in deze evaluatie. Is er überhaupt naar hun meningen gevraagd? De relatie met de commissie Berger moet verduidelijkt worden. Pouw proeft grote ontevredenheid over het functioneren van het CvB. Het college komt nog met een definitief standpunt, maar we moeten vragen wanneer ze met dit stuk komen. Afgesproken wordt dat Lagendijk woordvoerder is.
11. Strategisch Plan ECIU

Poorthuis is zeer tevreden over dit consortium, maar vraagt zich af wat het oplevert. Hoe komen studenten erachter dat er zoiets bestaat en hoe bied je het aan. Brinksma gaf in de commissievergadering aan dat Twentse studenten moeilijk te mobiliseren zijn. Vaak willen ze alleen naar Barcelona. Overigens is dit stuk op verzoek van Thomas Ziehmer gekomen. Lagendijk vraagt of er behoefte bestaat om dit punt in de overlegvergadering te stellen? Hackurtz gaat haar vragen voor de overlegvergadering voorbereiden. In verband met de afwezigheid van Flierman wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de decembercyclus.


De brief over Tekst Act-lezing zal ook in het overleg van 3TUM op 20 november besproken worden.

15. Schriftelijke rondvraag

De schriftelijke rondvraagpunten zijn als volgt afgesproken.

- International Student Barometer door Hackurtz;

- Bijdrage medezeggenschap bij introductie nieuwe medewerkers door Poorthuis;


16. Rondvraag

Prins is bezig met woorden/begrippenlijst en vraagt zich af wat Frappé toujours betekent. Lagendijk antwoordt blijven herhalen. En doorkantelen houdt in: als volgende stap bijvoorbeeld het onderwijs uit de faculteiten halen en de faculteiten opheffen.


Ribberink: heeft een vraag over de BIG-registratie van Jan van Alsté. Stand van zaken. mondeling inbrengen door Franken.


15. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 11.50 uur.