UR 09-336 UR Schriftelijke rondvraagpunten

336


Aan het College van Bestuuruw kenmerk


telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 09 - 336

fax


datum

11 december 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


Onderwerp

Schriftelijke rondvraagpunten
Geacht college,Tijdens de discussies in de interne vergadering van de Universiteitsraad van 9 december 2009 bleek dat er binnen de Universiteitsraad nog steeds grote gevoelens van onvrede leven over de wijze waarop het CvB omgaat met de informatievoorziening en de handhaving van gemaakte afspraken. De irritatie daarover neemt met elke cyclus toe en het is van belang deze tijdig met u te bespreken.


Aan de Universiteitsraad toegezegde termijnen van behandeling van agendapunten worden regelmatig uitgesteld. Als voorbeeld noemen wij de toezegging om de raad in oktober 2009 informatie over de financiering van de Graduate School te verstrekken, dit staat nu geagendeerd voor februari 2010. Ook het door u toegezegde overzicht van het inhuren van externe expertise (binnen 3 weken na de destijds gemaakte afspraak) is nog steeds niet door de raad ontvangen.


Een ander punt is het feit dat soms gedurende de vergadercyclus extra agendapunten worden aangeboden. In deze vergadercyclus was dat het geval met het document ” Studie- en studentvoorzieningen voormalige ITC studenten” : ruim na de afgesproken deadline voor het aanleveren van stukken is dit stuk aangeboden, met de mededeling dat een en ander met spoed behandeld moest worden.


De Universiteitsraad constateert daarnaast dat bij herhaling afgesproken beleid niet wordt gehandhaafd. Voorbeelden zijn het rookverbod en het parkeerverbod, maar ook het vacaturebeleid en de uniformering en onderlinge afstemming service centra in het kader van EMB.


Er wordt ook zwaar getild aan de constatering dat er tussentijdse wijzigingen plaatsvinden van eerdere beleidsvoornemens zonder deze aan de Universiteitsraad te melden. Recent betreft dit de verbouwing van vloer vijf van de Spiegel waarover de Universiteitsraad vooraf niet is geïnformeerd.


In deze en dergelijke gevallen wordt de Universiteitsraad gedwongen tot overhaaste besluitvorming, waardoor het veelal onmogelijk is tijdig vooroverleg te plegen binnen de UT, met alle negatieve consequenties van dien. Bovendien kan het snel leiden tot ongewenste ad hoc afspraken (“achterkamertjespolitiek”).


De Universiteitsraad heeft in de interne vergadering overwogen op welke wijze de onvrede met dit alles aan u wordt overgebracht. Wij willen er graag vanuit gaan dat het CvB de Universiteitsraad serieus neemt en alles in het werk stelt zodat het raadswerk naar behoren kan worden gedaan. Maar gezien bovenstaande kritische opmerkingen wordt ons vertrouwen wel erg op de proef gesteld.


Overigens gaat het de Universiteitsraad bij dit alles niet om zand in de raderen te strooien maar om de ruimte te krijgen zijn werk naar behoren te kunnen doen onder het mandaat van de kiezers en in het belang van de instelling.


In de komende overlegvergadering willen we dit punt graag nader met u bespreken. Waarbij u deze brief kunt beschouwen als een schriftelijke rondvraag.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,

drs. F.L. Lagendijk

voorzitter