UR 09-332 UR conceptbesluit Vastgoedplan 2009 - 2014


Aan het College van Bestuur
uw kenmerk


telefoon

053-489 2027

ons kenmerk

UR 09-332

fax


datum

11 december 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


onderwerp

Vastgoedplan 2009 - 2014Geacht College,Onlangs vernamen wij van u dat er ingrijpende aanpassingen aan de ons aangeboden nota “Ontwerpbegroting 2010-2014” zullen plaatsvinden. Tevens hebben wij het bericht ontvangen dat vanwege de aanpassingen aan de “Ontwerpbegroting 2010-2014” de bijbehorende uitgebreide financiële overzichten op zijn vroegst op dinsdag 15 december om 12.00 in het bezit van de UR zijn.


De bovengenoemde onzekerheid veroorzaakt dat de thans in ons bezit zijnde nota’s “Vastgoedplan 2009 - 2014” en de “Ontwerpbegroting 2010-2014” niet meer actueel zijn. Aanpassingen aan de “Ontwerpbegroting 2010-2014“ kunnen gevolgen hebben voor de resultaten, de solvabiliteit en de liquiditeit van de UT. Deze gevolgen kunnen weer van invloed zijn op de beoordeling van de projecten en/of de prioritering daarvan zoals opgenomen in het “Vastgoedplan 2009 - 2014”.


Samenvattend, op dit moment kan de UR op basis van niet actuele informatie geen afgewogen besluit nemen over het “Vastgoedplan 2009 - 2014”. De UR stelt daarom voor om het “Vastgoedplan 2009 - 2014” in de januaricyclus van 2010 te behandelen.


Ter voorbereiding kan in de overlegvergadering van 16 december en op basis van het document: Liquiditeitsplanning VGP 2014 versie 2010 sept. 2009/xls (dat ons vertrouwelijk is verstrekt) wel met het CvB worden overlegd over de gewenste prioritering van de afzonderlijke projecten die op dit moment voor 2010 voorgenomen zijn:


2a Invulling vloer 4 (Carré)

5a Groot onderhoud (Zilverling)

7a Uitbreiding programma M&B (Ravelijn)

13b Flexplekken PAO (Spiegel)

17b Renovatie exterieur (Vrijhof)

17c Aanbrengen nutsvoorzieningDe URaad wil daarbij graag van u vernemen welke van deze projecten zeker moeten doorgaan in 2010 om het primaire proces normaal voortgang te laten vinden.


Tevens vragen wij het college om vanwege de nieuwe financiële situatie niet noodzakelijke projecten uit het vastgoedplan, die voor 2010 staan gepland, te heroverwegen.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad

drs. F.L. Lagendijk

voorzitter