UR 09-330 UR conceptbesluit Studie- en studentvoorzieningen ITC studenten


Aan het College van Bestuur

Conceptuw kenmerk


telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 09-330

fax

datum

4-12-2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


onderwerp

Studie- en studentvoorzieningen voormalige ITC studenten
Geacht college,


De UR heeft uw instemmingvraag ontvangen m.b.t. de procedure die moet leiden tot een geïntegreerd studentenstatuut UT waarin ook de regelingen voor ITC studenten zijn opgenomen. Ten aanzien van het tijdspad is de URaad van mening dat een en ander eerder voorbereid had moeten en kunnen worden, dan was er met ingang van 1 januari gelijk duidelijkheid geweest over de rechtszekerheid van ITC studenten.


Nu dit niet het geval is, is de URaad met u van mening dat het vigerend studentenstatuut UT voor UT-studenten in initiële opleidingen (regeling A) om verschillende redenen niet van toepassing kan worden verklaard op ITC studenten en dat als overgangsmaatregel voor 1 maart 2010 een apart statuut voor ITC studenten moet worden opgesteld (regeling B). Een en ander tot een algemeen geldend studentenstatuut is vastgesteld per 1 september 2010.CONCEPT-BESLUIT:

De Universiteitsraad,

gezien:

-Het agendaformulier gedateerd 16 december 2009 en de notitie Studie- en studentvoorzieningen voor ITC studenten aan de Universiteit Twente (Studentenstatuut) gedateerd 13 november 2009 met kenmerk S&O/78999/UT-FvK/ITC-ltD ;

gehoord:

-De mondelinge toelichting van het College in de commissievergadering OOS van 2 december 2009;

overwegende dat:

-Het vigerend studentenstatuut UT om moverende redenen niet één op één van toepassing kan worden verklaard op de UT-ITC studenten;

-Per 1 januari 2010 duidelijkheid gewenst is over de rechten en plichten UT- ITC studenten;

-De stuurgroep integratie ITC-UT akkoord is met de voorgestelde procedure;
gehoord de toezegging van het college dat:

-De afzonderlijke regelingen die thans gelden voor de ITC studenten in de overgangsperiode onverkort voor deze categorie van toepassing zijn, ook in het voorgenomen tijdelijk statuut B voor ITC-studenten;

-Het voorgenomen tijdelijk statuut B voor 1 maart 2010 aan de URaad ter instemming wordt voorgelegd;

-Er uiterlijk per 1 september een nieuw en algemeen geldend studentenstatuut van kracht zal zijn dat gezien het belang en de complexiteit (en de tussenliggende vakantieperiode) in concept in mei 2010 aan de URaad ter instemming wordt voorgelegd zodat er voor de raad voldoende tijd is voor behandeling;

besluit:

In te stemmen met het voorstel het vigerend Studentenstatuut UT per 1 januari 2010 niet van toepassing te laten zijn op ITC studenten waarbij voor 1 maart 2010 een overgangsregeling ter instemming wordt voorgelegd die uitsluitend van toepassing is op UT-ITC studenten en per 1 september 2010 een geïntegreerd UT-studentenstatuut.

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad
drs. F.L. Lagendijk,

voorzitter