UR 09-201 Bijlage 11 bij Akte van Overdracht Afspraken (versie 06-7-2009)

Bijlage 11 Aanvullende afspraken ITC en UT inzake overdracht Activiteiten van ITC aan UT (versie 06-7-2009)


ITC en UT komen als volgt overeen:


Inbedding ITC

1.Het ITC wordt per 1 januari 2010 bestuurlijk en organisatorisch binnen de UT ingebed als faculteit sui generis met facultaire bevoegdheden conform het BBR 2007.

2.De missie van het ITC wordt opgenomen in het instellingsplan van de UT, inclusief het academisch domein van de faculteit ITC.

3.De bestuurder van het ITC voert de titel van Rector ITC en geeft leiding aan de faculteit sui generis.

4.De UT respecteert de merknaam en het logo van het ITC.

5.Het ITC-onderzoek blijft de verantwoordelijkheid van de faculteit sui generis. In overleg kan het ITC-onderzoek worden ondergebracht bij de onderzoekinstituten van de UT en valt dan onder de verantwoordelijkheid van de wetenschappelijk directeur van het desbetreffende onderzoeksinstituut.

6.Voor de promoties die de faculteit ITC vanaf 1-1-2010 realiseert krijgt de UT via het landelijke allocatiemodel promotiepremies. Deze vanwege de faculteit ITC gegenereerde premies, zullen analoog aan de overige faculteiten volledig worden doorgegeven aan de faculteit ITC.

7.De inrichting van het ITC-onderwijs kan afwijken van de UT-systematiek.

8.Het ITC waarborgt de interne- en externe kwaliteit van onderwijs en onderzoek conform de academische standaard van de UT.

9.De bekostiging van de faculteit sui generis wordt ingepast in het UT-verdeelmodel waarbij recht wordt gedaan aan het eigenstandige karakter van de totstandkoming van het huidige budget van het ITC. Het ODA-geoormerkte deel van de rijksbijdrage voor de UT wordt geoormerkt als vaste voet voor het ITC, onder aftrek van (een nog nader in onderling overleg te bepalen) percentage ter dekking van de centrale UT-overhead.

10.De faculteit sui generis neemt deel aan de planning en controlcyclus van de UT overeenkomstig de UT-faculteiten en instituten.

11.Het ITC wordt ingepast in de organisatiestructuur van de UT conform het vastgestelde personeelsplan.

12.De medewerkers van ITC krijgen per 1 januari 2010 een aanstelling bij de UT met inachtneming van hetgeen is vastgelegd in het Sociaal Plan.

13.De UT is op dit moment (datum passeren akte van Overdracht van Activiteiten), onder voorbehoud van door de overheid opgelegde maatregelen, niet voornemens diensten van de UT en/of de faculteit ITC te reorganiseren.

14.De huidige 0-aanstellingen van hoogleraren bij zusterinstituten blijven in stand. Bij afloop daarvan zal worden bepaald of deze worden gecontinueerd. 0-aanstellingen bij zusterfaculteiten van de UT vervallen per 1-1-2010.

15.Bij de Raad van Toezicht van de UT zal een van de leden worden belast met de portefeuille integratie ITC. Het onderwerp integratie ITC zal, zolang dit opportuun wordt geacht maar in elk geval tot 1-1-2012, terugkomen op de agenda van de vergaderingen.

16.De bestaande samenwerkingsovereenkomsten van ITC waaronder die met TUD, UU en WUR worden door de UT formeel overgenomen.

17.Tussen ITC en IIH-BV zijn afspraken vastgelegd over financieel beheer IIH-BV en (de methodiek voor de bepaling van) de huurprijs voor studenten. Deze afspraken worden overgenomen door de UT en namens de UT uitgevoerd door de faculteit ITC.

18.Directievoering en beheer van het ITC International Hotel vinden plaats vanuit de faculteit ITC.


Stichting ITC Foundation

19.De stichting ITC zal vanaf 1-1-2010 worden gecontinueerd onder de naam ITC Foundation met aangepaste statuten. De stichting zal bij de fiscus een ANBI-status aanvragen.

20.De stichting ITC Foundation kan conform de hiervoor bij de UT geldende procedure voorstellen doen om bijzondere leerstoelen in te stellen.

21.De stichting ITC Foundation krijgt tot 1-1-2020 adviserende bevoegdheden in de richting van de Rector ITC en indien het bestuur van de stichting dit noodzakelijk acht, ten behoeve van het College van Bestuur van de UT.

22.De stichting ITC Foundation ziet tot 1-1-2020 toe op het naleven van de Acte van overdracht van onderneming.

23.De stichting ITC Foundation zal tot 1-1-2020 jaarlijks met het CvB van de UT een gesprek hebben over de implementatie van de overeenkomst.

24.De stichting ITC Foundation heeft tot 1-1-2020 een instemmingsrecht bij vervreemding, bezwaring, verhuur, wijziging van gebruik of wijziging bestemming van het overgedragen onroerend goed van het ITC.

25.De stichting ITC Foundation heeft tot 1-1-2020 een instemmingsrecht bij het liquide maken of anderszins bestemmen of bezwaren van de overwaarde bij verkoop van het onroerend goed van het ITC.

26.In overleg met CVB-UT en de Rector ITC kan de stichting ITC Foundation besluiten af te wijken van de genoemde termijnen. In dit kader zal de werking van de overeenkomst en met name van artikel 21 t/m artikel 23 voor 1-1-2015 worden geëvalueerd.

27.De stichting ITC Foundation heeft onder andere als taak om de wetenschapsbeoefening aan de faculteit ITC te ondersteunen en in het bijzonder bij te dragen aan de taak van het ITC m.b.t. capaciteitsversterking van landen in ontwikkeling.

28.De stichting ITC Foundation krijgt tot 1-1-2020 voor de uitvoering van zijn taken jaarlijks de beschikking over €300.000. Dit bedrag wordt verkregen uit de interbancaire rente over het liquide deel van het vermogen dat op 1 januari 2010 door de stichting ITC zal worden overgedragen aan de UT, eventueel aangevuld met door de faculteit ITC beschikbaar te stellen middelen. Aanwending van deze middelen geschiedt in nauw overleg met de decaan van de faculteit ITC en het vigerende UT-beleid.

29.De onder 28 verkregen middelen van de stichting ITC Foundation zijn niet bedoeld om vermogen op te bouwen. Het saldo van de betreffende middelen zal daarom op enig moment niet hoger zijn dan €800000.


Namens het ITC: Namens de UT:

Prof. Dr. Ir. M. Molenaar Dr. A.H. Flierman

Rector ITC voorzitter CvB UT