UR 09-201 Akte overdracht ITC (02-07-2009).doc

CONCEPT 2 juli 2009

KIENHUIS HOVING

advocaten en notarissenAKTE VAN OVERDRACHT


Heden, •,

verschenen voor mij, •,

notaris te Enschede:

1.de heer Martien Molenaar, wonende •, te dezen handelend als enig bestuurder van de stichting:
Stichting International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), met zetel te Enschede, kantoorhoudende 7514 AE Enschede, Hengelosestraat 99 (handelsregister 41027560),
hierna te noemen:
het ITC;

2.de heer A.H. Flierman, wonende •, te dezen handelend als voorzitter van het college van bestuur van de publiekrechtelijke rechtspersoon:
Universiteit Twente, kantoorhoudende 7522 NB Enschede, Drienerlolaan 5, hierna te noemen: de UT.

De comparanten verklaarden:


Inleiding

- Het ITC verzorgt te Enschede onderwijs en onderzoek en verleent adviesdiensten op het gebied van geo-informatie, zoals nader omschreven in bijlage 1, hierna aangeduid als: de Activiteiten.

- Het ITC is voornemens de Activiteiten over te dragen aan de UT.

- Tot de Activiteiten behoren mede activa, passiva, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen zoals hierna in deze akte (en de daarbij behorende bijlagen) omschreven.

- De UT is een instelling als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en wenst de Activiteiten van het ITC te verwerven en binnen haar eigen organisatie voort te zetten binnen een nieuw in te stellen faculteit sui generis met de naam ITC.

- De overdracht van de Activiteiten wordt door middel van deze akte gerealiseerd en wordt geacht effectief te zijn per een januari tweeduizentien, hierna ook te noemen: de Overdrachtsdatum.

- Ter uitvoering van gemelde overdracht zal het ITC de Activiteiten per de Overdrachtsdatum bij deze akte aan de UT overdragen alsmede de activa, passiva en rechtsverhoudingen zoals in deze akte beschreven.
Voor zover voor de overdracht van bepaalde tot de Activiteiten behorende vermogensbestanddelen behoren een afzonderlijke overdracht vereist is of zal blijken te zijn, zal een dergelijke overdracht bij afzonderlijke akte op de daarvoor bestemde wijze plaatsvinden.

- Aan deze akte worden in totaal 19 bijlagen gehecht, genummerd 1 tot en met 19, waarnaar in deze akte wordt verwezen.
De bewoordingen en definities in de deze akte gelden – voor zover daaruit niet anders blijkt - eveneens voor de bijlagen bij deze akte. De bijlagen maken integraal deel uit van hetgeen terzake van de Activiteiten tussen het ITC en de UT is overeengekomen, met dien verstande dat bij afwijkingen tussen de tekst van een bijlage en deze akte de tekst van deze akte prevaleert.


Besluitvorming

Het ITC

- Het bestuur van het ITC heeft op • besloten tot overdracht van de Activiteiten aan de UT, waarvan blijkt uit een bestuursbesluit van het ITC in bijlage 2.

- De raad van toezicht van het ITC heeft op • de voorgenomen overdracht van de Activiteiten aan de UT goedgekeurd, waarvan blijkt uit een besluit van de raad van toezicht van het ITC in bijlage 3.

- De ondernemingsraad van het ITC heeft op • over de voorgenomen overdracht van de Activiteiten aan de UT positief geadviseerd, waarvan blijkt uit een besluit van de ondernemingsraad van het ITC de dato • in bijlage 4.

- Ten behoeve van de overdracht van Activiteiten is een sociaal plan opgesteld. Het Lokaal Overleg van het ITC heeft hiermee middels ondertekening ingestemd. Het ondertekende sociaal plan is toegevoegd als bijlage 5.

De UT

- Het college van bestuur van de UT heeft • besloten tot aanvaarding van de Activiteiten van het ITC, waarvan blijkt uit een bestuursbesluit van de UT de dato • in bijlage 6.

- De raad van toezicht van de UT heeft op • de voorgenomen overdracht van de Activiteiten van het ITC aan de UT goedgekeurd, waarvan blijkt uit een besluit van de raad van toezicht van de UT de dato • in bijlage 7.

- De universiteitsraad van de UT heeft op • met de voorgenomen overdracht van de Activiteiten ingestemd , waarvan blijkt uit een besluit van de universiteitsraad van de UT de dato • in bijlage 8.

Ministerie

- Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft aangegeven kennis te hebben genomen van de voorgenomen overdracht van de Activiteiten, waarvan blijkt uit een brief de dato 19 mei 2009 in bijlage 9.

- • [overige partijen]

De comparanten verklaarden vervolgens dat het ITC en de UT zijn overeengekomen als volgt:


Overdracht

Artikel 1

1. Het ITC draagt per de Overdrachtsdatum over aan de UT en de UT aanvaardt van het ITC de Activiteiten, alsmede de daartoe behorende activa, passiva, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen, zoals nader in deze akte beschreven.

2. De Activiteiten en de daartoe behoren activa, passiva, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen zijn vermeld in de balans van het ITC per een januari tweeduizendnegen in bijlage 10, hierna te noemen: Balans 1.

In verband met deze overdracht zal het ITC zo spoedig mogelijk doch voor een juli tweeduizendtien een balans van de Activiteiten opstellen per een januari tweeduizendtien op basis van dezelfde uitgangspunten en waarderingsmaatstaven als die welke zijn gehanteerd bij opstelling van de balans per een januari tweeduizendnegen, de balans per een januari tweeduizendtien hierna te noemen: Balans 2.
De UT heeft het recht de Balans 2 te laten controleren door een door de UT aan te wijzen (register)accountant.

3.Indien blijkt dat Balans 2 in belangrijke mate negatief afwijkt van Balans 1, zullen deze verschillen worden voldaan als volgt: de verschillen worden verrekend met de bedrijfsreserve van de faculteit ITC.

4.In een separate overeenkomst tussen de UT en het ITC, die als bijlage 11 is opgenomen, zijn in aanvulling op deze akte nadere afspraken vastgelegd in het bijzonder op onderwijskundig gebied.


Financieel

Artikel 2.

1. Terzake de overdracht van de Activiteiten (waaronder begrepen alle daarmee verband houdende activa, passiva en rechtsverhoudingen) zijn de UT en het ITC over en weer, met inachtneming van het bepaalde in deze akte, geen nadere vergoeding verschuldigd.

2. Terzake de fiscale gevolgen van de overdracht van de Activiteiten heeft afstemming met de Belastingdienst plaatsgevonden, waarvan blijkt uit een • brief die als bijlage 12 is opgenomen.


Roerende zaken

Artikel 3

1. Voorzover het ITC in het kader van de instandhouding van de Activiteiten roerende zaken in eigendom heeft, waaronder mede begrepen boeken en bescheiden, zal het ITC deze op de Overdrachtsdatum feitelijk ter beschikking stellen van de UT, als gevolg waarvan deze in eigendom zullen overgaan op de UT. De roerende zaken worden door de UT in eigendom aanvaard.

2. Indien het ITC een of meer roerende zaken op de Overdrachtsdatum niet onder haar berusting houdt, draagt het ITC die roerende zaken hierbij per de Overdrachtsdatum in eigendom over aan de UT, welke overdracht door de UT wordt aanvaard, en machtigt het ITC de UT van deze overdracht mededeling te doen. Het ITC zal de UT alle medewerking verlenen bij het verschaffen van het bezit.

3. De roerende zaken zijn het ITC en de UT genoegzaam bekend, zodat zij daarvan geen nadere beschrijving verlangen. Naast de roerende zaken als vermeld in de Balans 1 behoren tot de roerende zaken tevens de roerende zaken die sindsdien in het kader van de normale bedrijfsuitoefening tot het vermogen van het ITC zijn gaan behoren.

4. Het ITC staat er - zowel naar de toestand per heden als op de Overdrachtsdatum - voor in bevoegd te zijn tot overdracht van de roerende zaken en verklaart dat de overgedragen zaken niet met enig beperkt recht of beslag zijn bezwaard.

5. Tot de Activiteiten behoren mede alle boeken en administratieve bescheiden met betrekking tot de activa en passiva en met betrekking tot het personeel.


Overgang rechten en plichten

Artikel 4

1. De UT treedt per de Overdrachtsdatum in alle rechten en verplichtingen van het ITC uit overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met betrekking tot de Activiteiten, onverminderd hetgeen overigens voor de overgang daarvan naar burgerlijk recht vereist is.
Deze verplichtingen worden geacht te zijn vermeld in de Balans 1 terwijl het ITC niet bekend is dat sedertdien aanzienlijke wijzigingen of verzwaringen in die verplichtingen hebben plaatsgevonden.
De UT zal deze verplichtingen per de Overdrachtsdatum als eigen verplichtingen nakomen en voldoen.

2. Overigens zullen partijen zich inspannen de UT de positie van het ITC bij deze overeenkomsten en rechtsbetrekkingen te laten innemen; voorzover zulks niet wordt bereikt komen de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomsten niettemin voor rekening van de UT, zulks te rekenen vanaf een januari tweeduizendtien.
• De UT zal het ITC vrijwaren voor aanspraken van derden met betrekking tot de overgenomen, hiervoor vermelde, overeenkomsten en verplichtingen.

3. Onder deze contractuele rechtsbetrekkingen zijn mede begrepen de in bijlage 13 bedoelde bank- en girorekeningen met betrekking tot de Activiteiten die thans ten name zijn gesteld van het ITC. Overige bankrekeningen blijven ten name van het ITC.
De hiervoor vermelde bankrekeningen worden per de Overdrachtsdatum ten name van de UT gesteld alsmede terzake de Activiteiten nog te ontvangen bijdragen en subsidies van overheidswege. Eventuele nagekomen ontvangsten uit dien hoofde zal het ITC zo spoedig mogelijk na ontvangst aan de UT vergoeden.


Passiva

Artikel 6

1. De UT neemt hierbij per de Overdrachtsdatum de terzake de Activiteiten bestaande passiva van het ITC zoals deze zullen zijn vermeld op de Balans 2 over en verplicht zich deze eigen passiva voor haar rekening te nemen en het ITC terzake te vrijwaren. Het is het ITC niet bekend dat sedert een januari tweeduizendnegen (zijnde de datum van Balans 1) aanzienlijke wijzigingen of verzwaringen in die verplichtingen als vermeld in de Balans 1 hebben plaatsgevonden, anders dan uit hoofde van de normale bedrijfsuitoefening.

2. Het ITC vrijwaart UT voor het bestaan van passiva en overige verplichtingen waarvan het bestaan niet uit de Balans 1 en Balans 2 blijkt die geen deel uitmaken van de normale bedrijfvoering met betrekking tot de Activiteiten.


Personeel

Artikel 7

1. De bij het ITC ten behoeve van de Activiteiten werkzame personen worden per de Overdrachtsdatum in gelijke betrekkingen en onder dezelfde voorwaarden als vermeld in hun arbeidsovereenkomst door de UT aangesteld overeenkomstig het sociaal plan als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

2. Bij deze akte is als een overzicht opgenomen van de personen die per de Overdrachtsdatum bij het ITC werkzaam zijn met vermelding van aanstellingsdatum, omvang van de betrekking en salarisschaal en indien van toepassing arbeidsongeschiktheid.

3. De UT draagt zorg voor de uitvoering van het personeelsplan zoals beschreven in bijlage 14.

4. De UT draagt zorg voor de uitvoering van het sociaal plan zoals beschreven in bijlage 5.

5. De UT draagt zorg voor de uitvoering van de afspraken tussen ITC en de Ondernemingsraad van het ITC ter zake van de inrichting van een faculteitsraad zoals vastgelegd in bijlage 15.


Registergoederen

Artikel 8.

1. Tot de Activiteiten behoren mede registergoederen.

Bij afzonderlijke notariële akte (bijlage 16), te verlijden heden, zal het ITC aan de UT de navolgende registergoederen – zoals nader in de betreffende akte te vermelden – overdragen:

1. een perceel bij de Boulevard 1945 2 te Enschede, kadastraal bekend Gemeente Enschede, sectie B nummer 7710, groot negen centiare (9 ca);

2. een perceel bij de Boulevard 1945 2 te Enschede, kadastraal bekend Gemeente Enschede, sectie B nummer 7711, groot zevenennegentig centiare (97 ca);

3. de hotel- en kantoorruimte met ondergrond en erf aan de Boulevard 1945 2 te Enschede, kadastraal bekend Gemeente Enschede, sectie B nummer 7751, groot twaalf are en twee centiare (12 a en 2 ca);

4. een perceel bij de Boulevard 1945 2 te Enschede, kadastraal bekend Gemeente Enschede, sectie B nummer 7720, groot eenenzestig centiare (61 ca);

5. een perceel aan de Boulevard 1945 2 te Enschede, kadastraal bekend Gemeente Enschede, sectie B nummer 7721, groot vijfendertig centiare (35 ca);

6. een perceel aan de Koningstraat te Enschede, kadastraal bekend Gemeente Enschede, sectie B nummer 7748, groot een are en tweeënzeventig centiare (1 a en 72 ca);

7. •een gedeelte van het perceel •met de zich daarop bevindende opstallen voor kantoor-, school-, en onderzoeksruimten, erf en parkeervoorzieningen aan de Hengelosestraat 99 te Enschede, kadastraal bekend Gemeente Enschede, sectie I nummer 1680, •groot een hectare, zeven are en vijfentwintig centiare (1 ha, 7 a en 25 ca)

[nog aan te passen in verband met verkoop strookje grond aan de Gemeente];

8. een perceel aan de Hengelosestraat te Enschede, kadastraal bekend Gemeente Enschede, sectie I, nummer 1685, groot twintig centiare (20 ca);

9. een perceel aan de Haaksbergerstraat te Enschede, kadastraal bekend Gemeente Enschede, sectie B nummer 7870, groot tweeënvijftig centiare (52 ca);

10. het appartementencomplex De Stadsweide aan de Haaksbergerstraat 82 tot en met 92 te Enschede en de Emmastraat 1-3-5 te Enschede, kadastraal bekend Gemeente Enschede, sectie D nummers 14195, 14196 en 14197, groot respectievelijk vier are en zevenendertig centiare (4 a en 37 ca), zesentwintig are en drie centiare (26 a en 3 ca) en elf are en vijfentwintig centiare (11 a en 25 ca).


Deelnemingen in kapitaalvennootschappen.

Artikel 9.

1. Tot de Activiteiten behoren mede deelnemingen in kapitaalvennootschappen.
•de UT heeft • B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de UT (indirect) het gehele geplaatste kapitaal houdt, aangewezen als rechtspersoon die binnen de organisatie van de UT de deelnemingen van het ITC zal verwerven.

2. Ter uitvoering van de overdracht van Activiteiten, zal het ITC aan de UT negentigduizend (90.000) aandelen overdragen van elk nominaal een euro (€ 1,=) in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: ITC International Hotel B.V. (handelsregister 06088220) te Enschede.
Bij afzonderlijke notariële akte (
bijlage 17), te verlijden heden, zal het ITC aan de UT overdragen de deelneming in ITC International Hotel B.V.

3. Ter uitvoering van de overdracht van Activiteiten, verkoopt het ITC aan de UT die koopt: haar deelneming met een “Stammeinlage” groot zesduizend zevenhonderdzestig euro (€ 6.760,=) in het kapitaal van de rechtspersoon naar Duits recht: 52º North Initiative for Geospatial Open Source Softwate GmbH te Münster (handelsregister Münster HRB 10849).
Bij afzonderlijke notariële akte
(bijlage 18), te verlijden voor een Duitse notaris, zal het ITC aan de UT overdragen de deelneming in 52º North Initiative for Geospatial Open Source Softwate GmbH. De UT en het ITC zijn voor de effectuering van deze akte verantwoordelijk.


Deelnemingen in overige instellingen en rechtspersonen.

Artikel 10.

1. Het ITC en de UT zijn ermee bekend dat aan het ITC ten aanzien van andere instellingen en rechtspersonen zogeheten “zeggenschapsrechten” zijn toegekend.
het ITC en de UT verstaan onder zeggenschapsrechten in dit verband onder meer (maar niet uitsluitend) het recht tot:

- benoeming of voordracht van een of meer personen;

- goedkeuring van bepaalde besluiten;

- het nemen van bepaalde besluiten;

- het participeren in een uitkering of liquidatiesaldo.

Het ITC en de UT realiseren zich dat deze rechten niet formeel behoeven te zijn toegekend in statuten of overige documenten, maar feitelijk eruit kunnen bestaan dat personen door of namens het ITC zitting hebben genomen in andere instellingen en rechtspersonen.

2. Het ITC danwel aan het ITC verbonden personen zijn uit hoofde van hun activiteiten of functie lid van bepaalde organisaties en rechtspersonen, aan te duiden als “lidmaatschapsrechten”.

3. Het is naar het oordeel van het ITC en de UT thans niet mogelijk tot een volledig overzicht te komen van de in lid 1 bedoelde zeggenschapsrechten en de in lid 2 bedoelde lidmaatschapsrechten.
Voorts realiseren het ITC en de UT zich dat voor een eventuele wijzigingen of overdracht van die rechten de medewerking van de betrokken instellingen of rechtspersonen vereist kan zijn.

4. Het ITC en de UT beogen zo veel mogelijk van de hiervoor bedoelde zeggenschapsrechten en lidmaatschapsrechten van het ITC ten name van de UT te stellen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

- De functies die thans ten behoeve van het ITC worden vervuld door personen die op de UT zullen overgaan, worden niet gewijzigd.

- Het ITC geeft hierbij voor zover mogelijk volmacht aan de UT om voor en namens haar de zeggenschaprechten en de lidmaatschapsrechten uit te oefenen.

- Het ITC zal haar volledige medewerking verlenen aan het op naam van de UT stellen van de zeggenschapsrechten en lidmaatschapsrechten, in het bijzonder door het medewerking te verlenen aan de benodigde besluitvorming en uitvoering daarvan.

- Het ITC zal de UT steeds tijdig in kennis stellen indien het ITC wordt verzocht haar zeggenschapsrechten of lidmaatschapsrechten uit te oefenen dan wel in de gelegenheid wordt gesteld die rechten uit te oefenen.

- Het ITC zal de zeggenschapsrechten en lidmaatschapsrechten zo veel mogelijk in overleg met de UT uitoefenen.

- Het ITC zal zich onthouden van het gebruik van zeggenschapsrechten en lidmaatschapsrechten op een wijze die strijdig is met- of afbreuk doet aan de belangen van de UT en/of de Activiteiten.


Naam ITC

Artikel 11.

1. De UT verkrijgt het recht op het logo “ITC” alsmede van “International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC)”, en/of verwijzingen, al dan niet van gedeelten daarnaar, in welke taal ook, onverminderd het recht voor het ITC na de in artikel 14 bedoelde statutenwijziging de naam Stichting ITC Foundation te voeren.

2. Het ITC gaat na 1-1-2010 verder als Faculteit voor Geo-informatie wetenschappen en Aardobservatie van de Universiteit Twente. In de communicatie kunnen daarnaast de volgende verwijzingen worden gebruikt:

- ITC

- faculteit ITC

- faculty for Geo-Information Sciences and Earth Observation

- Institute for Geo-Information Sciences and Earth Observation

3. Het ITC en de UT realiseren zich dat gedurende een bepaalde periode het onvermijdelijk is dat een overlap in activiteiten en communicatie plaatsvindt. Het ITC zal daarbij steeds zo duidelijk mogelijk aangeven dat de Activiteiten op de UT zijn overgegaan en niet de indruk wekken dat zij de Activiteiten nog op eigen naam uitoefent of daarbij enig belang heeft.


Know how en intellectuele eigendom

Artikel 12.

1. Het ITC draagt hierbij al haar know-how en intellectuele eigendomsrechten alsmede de daarop betrekking hebbende boeken en bescheiden met betrekking tot de Activiteiten aan de UT over.

2. Voor zover het ITC bekend, maken derden geen inbreuk op de know-how en intellectuele eigendomsrechten van het ITC en hebben derden hierop evenmin inbreuk gemaakt.

3. Voor zover het ITC bekend, maakt het ITC geen inbreuk op know-how en intellectuele eigendomsrechten van derden en heeft het ITC hierop evenmin inbreuk gemaakt.


Voortzetting door de UT

Artikel 13.

1. De UT verbindt zich jegens het ITC de Activiteiten zoveel mogelijk op hetzelfde niveau voort te zetten, tenzij externe ontwikkelingen dit onmogelijk maken.

2. Het ITC verbindt zich jegens de UT haar best te zullen doen dat de UT als nieuw instituut voor de Activiteiten door relaties wordt geaccepteerd.


Wijziging statuten ITC

Artikel 14.

1. Het ITC zal •heden •per de Overdrachtsdatum haar statuten wijzigen conform bijlage 19 en verder gaan onder de naam Stichting ITC Foundation.

2. De Stichting ITC Foundation ziet na de Overdrachtsdatum tot 1-1-2020 toe op de naleving van en toepassing van deze akte van overdracht van de Activiteiten.

3. Aan de Stichting ITC Foundation zullen in de akte van levering van de registergoederen bepaalde rechten worden toegekend ten aanzien van het gebruik en de bestemming van die registergoederen.


Overige bepalingen

Artikel 15

1. Het ITC verklaart dat thans met betrekking tot de Activiteiten geen geschillen met derden of rechtsgedingen (bindend advies en arbitrage daaronder begrepen) bestaan en dat deze evenmin aangekondigd of anderszins te verwachten zijn.
Onder “derden” worden hier onder meer begrepen: (oud)studenten, leveranciers, afnemers, (oud)werknemers, overheidsinstanties, instanties voor sociale verzekeringen en pensioenvoorzieningen en fiscale autoriteiten.

2. Voor het geval deze akte of een bepaling daarvan niet voldoet aan de vereisten die de wet voor de voorgenomen overdracht(en) eist, zullen het ITC en de UT zodanige nadere overeenkomsten aangaan als nodig is om die overdracht te bewerkstelligen en blijft deze akte voor het overige in stand.

3. Alle eventuele ontbindende voorwaarden zijn thans uitgewerkt, zodat deze overdracht definitief is.

4. De kosten van deze akte zijn voor rekening van de UT.

5. Partijen doen over en weer afstand van het recht ontbinding van de overdracht van de Activiteiten en de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en) te vorderen.

6. De rechten en verplichtingen van een partij uit hoofde van deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij.

7. Voorzover daarvan in deze akte niet uitdrukkelijk is afgeweken blijft tussen het ITC en de UT gelden hetgeen overigens tussen hen is overeengekomen.

8. Alle kennisgevingen tussen partijen geschieden schriftelijk aan de door partijen aan elkaar opgegeven adressen, zijnde de thans in het hoofd van deze akte vermelde adressen, behoudens tijdige adreswijziging.
Partijen zijn slechts bevoegd daartoe in Nederland gelegen adressen op te geven.


Geschillen

Artikel 16

1. Alle geschillen, van welke aard ook, die tussen het ITC en de UT terzake van de overdracht van de Activiteiten danwel een of meer onderdelen daarvan ontstaan, - zowel in de periode van heden tot de Overdrachtsdatum als nadien tot 1-1-2020- zullen bindend worden beslist door een daartoe te benoemen commissie.

2. Het ITC en de UT benoemen ieder één lid van deze commissie, welke personen vervolgens tezamen het derde lid van de commissie benoemen.
Bij gebreke van overeenstemming over het te benoemen lid of de te benoemen leden alsmede bij gebreke van een benoeming, wordt dit lid of worden die leden van de commissie benoemd door de kantonrechter te Enschede, op verzoek van de meest gerede partij.

3. De scheidslieden zullen de bevoegdheid hebben als goede mannen naar billijkheid te oordelen in het hoogste ressort, zonder vorm van proces of hoger beroep. Het oordeel van de scheidslieden is bindend.

4. De commissie is tevens bevoegd een verdeling van de kosten vast te stellen.

5. Een geschil als bedoeld in dit artikel is aanwezig indien een partij dit aan de andere partij mededeelt.

6. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is niet van toepassing indien tussen het ITC en de UT ten aanzien van een bepaalde aangelegenheid anders is of wordt overeengekomen danwel uit de aard van het geschil dwingend een andere geschillenregeling bestaat.

7. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de bevoegdheid van een partij in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening van de bevoegde rechter te verlangen.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte verleden te Enschede op de datum als vermeld in het hoofd van deze akte.

Nadat de inhoud van de akte aan de comparanten zakelijk werd opgegeven en toegelicht, verklaarden zij dat zij van de inhoud hebben kennis genomen en daarmee instemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

Lijst van bijlagen bij akte van overdracht


bijlage 1 Omschrijving van de overgedragen Activiteiten van ITC aan UT

bijlage 2 Besluit van de Raad van Toezicht ITC tot goedkeuring van de voorgenomen overdracht van de Activiteiten van ITC aan UT

bijlage 3 Bestuursbesluit van het ITC inzake overdracht van Activiteiten van ITC aan UT

bijlage 4 Advies van de Ondernemingsraad ITC inzake overdracht van Activiteiten van ITC aan UT

bijlage 5 Het sociaal plan ITC vanaf 1-1-2010

bijlage 6 Besluit van het College van Bestuur UT tot aanvaarding van de Activiteiten die door ITC worden overgedragen

bijlage 7 Besluit van de Raad van Toezicht UT tot goedkeuring van de voorgenomen overdracht van de Activiteiten van ITC aan UT

bijlage 8 Besluit van de Universiteitsraad van de UT om in te stemmen met de voorgenomen overdracht van de Activiteiten van ITC aan UT

bijlage 9 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen waarin hij kennisneemt van de voorgenomen overdracht van de Activiteiten van ITC aan UT

bijlage 10 Balans van het ITC per 1-1-2009

bijlage 11 Overeenkomst met overige afspraken tussen ITC en UT

bijlage 12 Brief van de belastingdienst inzake de fiscale gevolgen van de overdracht

bijlage 13 Lijst van giro- en bankrekeningen die worden overgedragen van ITC aan de UT

Lijst met personeelsleden die per 1-1-2010 overgaan van ITC naar UT

bijlage 14 Het personeelsplan ITC vanaf 1-1-2010

bijlage 15 Afspraken terzake van de inrichting van een faculteitsraad

bijlage 16 Notariële acte voor de overdracht van onroerend goed van ITC aan UT

bijlage 17 Notariële acte voor de overdracht van deelneming ITC in IIH-BV aan UT

bijlage 18 Besluit tot overdracht van deelneming van ITC in 52º North Initiative for Geospatial Open Source Softwate GmbH aan UT

bijlage 19 Statuten van de Stichting ITC Foundation