UR 09-031 Actiepuntenlijst UR-CvB versie 2009-09-09

Actiepuntenlijst UR-CvB

Versie 9 september 2009

Nr.

Uit vergadering

Onderwerp

Actie

Commissie/Datum gereed

Pfh./UR

1.

Overleg 17 mei 05

UR 05 – 172 e.a.

Gedragscode e-mail en internetgebruik

instemming UR

Cie P,S&I /okt.09

Fl.

2.

Overleg 10 okt.08

UR 08 - 333

Plan van Aanpak Medewerkerstevredenheidsonderzoek

instemming

Cie PSI/ ?

Fl.

3.

Verslag PSI 3 dec. 08, UR 08-388

Hooglerarenbeleid (aangekondigd tijdens discussie RoUTe’14)

advies

Cie PSI/ okt. 09

Fl.

4.

Verslag PSI 09 -092

Evaluatie instroomcijfers en wervingscampagnes

informatie

Cie PSI/nov.09

Fl.

5.

Verslag PSI 15/4

UR 09 116

Beleidsnotitie in- en doorstroom vrouwen

advies

Cie PSI/okt. 09

Fl.

6.

n.v.t.

ITC integratieproces

instemming

Cie PSI/okt. 09

Fl.

7.

UR 09 – 182

Overleg 24 juni 09

Informatie over “scope” 3 TU ( in rectorenoverleg bespreken door Br.)

informatie

Cie PSI/november 09

Fl.

8.

Overleg 9 sept. 09

UR 09 - 248

Notitie Internationalisering

instemming/advies

Cie PSI/?

Fl

9.

Overleg 28 jan 09

UR 09 – 030

Richtlijn BSA

instemming

Cie OOS/ 2012

Br.

10.

Overleg 9 sept.09

UR 09 - 248

Resultaten Evaluatie BSA

informatie

Cie OOS/tzt

Br.

11.

Overleg 6 maart 2007

Evaluatie Onderwijsnota

informatie UR

Cie OO&S/nov. 2009

Br.

12.

Overleg 12 juni 07

UR 07 – 212

CvB overlegt met decanen over een grotere betrokkenheid van de studenten bij het management. Vaststellen lijst van functies waarin studentparticipaties belangrijk/nodig zijn. “Visie studenteninspraak”


informatie

Cie OO&S/ ? 09

Br.

13.

Overleg 28 jan 09

UR 09 – 030

IKS

instemming

Cie OOS/nov. 09

Br.

14.

Overleg 9 sept. 08

UR 08 – 299

Procedure voor evaluatie gezamenlijke introductie Saxion en UT;

Wachten schr. reactie CvB af (agendaoverleg 1 april)

informatie

Cie OOS/ sept. 2009

Br.

15.

Overleg 4 maart 09, UR 09 – 074

Gedragscode Engels in de bachelor

advies

Cie OOS/?

Br

16.

UR 09 – 079

Brief CvB

Opleiding Risicomanagement

instemming

Cie OOS/nov 09

Br

17.

Overleg 9 sept. 09

UR 09 - 248

Resultaten evaluatie pilot activisme erkenning SU

informatie

Cie OOS/okt. 10


18.

UR 09 – 182

Overleg 24 juni 09

Graduate School:

- opzetten medezeggenschapsysteem

- organogram met afbakening verantwoordelijkheden

Dean/wd/decaan + regeling mzg

- info over financiering t.b.v. GS

- evaluatieplan incl succesfactoren


instemminginformatie

advies


Cie OOS/tztCie OOS/okt.09

Cie OOS/dec.09

Br.

19.

UR 09 – 182/151

Overleg 24 juni 09

Nota Sturing onderzoek

instemming

Cie OOS/najaar 09

Br.

20.

Overleg 9 sept. 09

UR 09 – 248

Overzicht BKO kwalificaties

informatie

Cie OOS/ ?

Br

21.

Overleg 15 mei 07, 26 juni 07

UR 07 – 168/370 (verslag FVA)/068 (bijlage D)/455

Evaluatie EMB:

- doelstellingen

- succescriteria

- effecten voor de begroting

advies

Cie PSI/FVA/ nov. 09

vA

22.

Brief CvB, mei 09

UR 09 – 131

Nota Studentenhuisvesting

bespreking/advies

Cie FVA/eind 09

vA

23.

Overleg 14 nov. 07

UR 07 -390

Vastgoedplan 2009 – 2014, projecten voor het komende jaar


instemming

Cie FV&A/december 09

vA

24.

Overleg 9 sept. 09

UR 09 – 248

Nota Reservebeleid, besluit gemandateerd aan presidium.

Eerst extern advies UR

advies

Cie FVA/sept. 09

vA

25.

Overleg 10 okt. 07

UR 07 – 348

UR 09 -182

Nota Studentfaciliteiten

informatie

Cie FVAI/ zsm

vA

26.

UR 09 – 182

Overleg 24 juni 09

Bijlage 21 Nota Kaderstelling: prestatie-indicatoren RoUTe’14

informatie

FVA/najaar 09

vA

27.

Overleg 9 sept. 09

UR 09 – 248

Ongevraagd advies m.b.t. Twente Technology Fund

ong. advies UR

FVA/zsm

vA


1.

presidium 16 nov.‘05

Gesprek dhr. Van Essen

informatie

presidium /permanent (voorjaar 09 )

UR

2.

Interne 20 febr. 08

UR 08 – 070


a. Voordracht student-lid in UCO vanuit UR

b. Voordracht student-lid in UCO vanuit Overleg Studieverenigingen


Voordracht

Voordracht


presidium / sept. 2010

presidium/ maart 2010

UR

UR

3.

nvt

Stavaza Instituutsraden

informatie

presidium permanent

UR

Cursief de punten die er af kunnen, mits akkoord

Onderstreept de recent toegevoegde punten.34