UR 09-276 Notitie huisstijlproces- en kosten

Notitie Huisstijl

Datum: 8 oktober 20092006 / 2007 Omgevingsverkenning en brandingonderzoek

Uit een omgevingsverkenning en brandingonderzoek komt naar voren dat het profiel van de UT onvoldoende duidelijk is en onze presentatie niet langer voldoet in de steeds meer competitieve markt van het hoger onderwijs en onderzoek.


2007 / 2008 Strategische discussie, RoUTe 14

Eind 2007 start een strategische discussie, onder de naam RoUTe 14. De visie en missie van de UT worden opnieuw omschreven. Boer & Croon formuleert op basis van een intern en extern onderzoek de positionering en profileringthema’s.


juni 2008 UMT bezoek EPFL

In juni 2008 bezoekt het UMT de succesvolle Ecole Politechnique Federal Lausanne (EPFL). Het succes van EPFL bevestigt dat de UT in veel opzichten op de goede koers zit. Decanen, Instituutsdirecteuren en CvB komen overeen welke stappen genomen moeten worden teneinde over 5 jaar zichtbaar te zijn in de Europese top. Daarbij wordt expliciet gesproken over de keuze voor een sterkere profilering, inclusief nieuwe huisstijl. Afspraak is dat nog gekeken wordt hoe het motto ‘de ondernemende universiteit’ hierbinnen een plek krijgt.


september 2008 Bureauselectie

De strategische visie (RoUTe’ 14) en het Positionering- en Profileringdocument van Boer en Croon vormen de basis voor de vraag een nieuwe visuele merkidentiteit (huisstijl) te ontwikkelen. In een voorselectie worden 7 bureaus, waaronder ook een regionaal bureau, uitgenodigd zichzelf met hun werk te presenteren. Daaruit worden drie bureaus geselecteerd die de opdracht krijgen een voorstel te maken voor de creatieve uitwerking van de positionering en profilering van de UT. De voorstellen worden gepresenteerd aan een breed gezelschap, met vertegenwoordigers van S&C, S&O en de faculteiten. De gezamenlijke inzending van bureau They (uitwerking campagnes) en Studio Dumbar (vormgeving) wint deze competitie.


oktober 2008 Keuze They/Dumbar

Het merk- en huisstijlconcept zoals voorgesteld door They/Dumbar wordt op 16 oktober 2008 aan het CvB en de concerndirecties voorgelegd en door alle aanwezigen positief beoordeeld.


6 november 2008 UMT stelt klankbordgroep in

Het project Branding komt in het UMT van 6 november aan de orde. Het CvB verzoekt het UMT een klankbordgroep in te stellen om de ontwikkeling van het merkvoorstel te toetsen. De klankbordgroep krijgt mandaat van het UMT om het CVB te adviseren over een definitief besluit.


12 november 2008 Klankbordgroep Branding

De klankbordgroep, bestaande uit Peter Apers, Rikus Eising, Paul van Loon, Erwin Seydel, Ad Pruyn en Vinod Sumbramaniam, komt op 12 november 2008 samen.

De nieuwe merkidentiteit wordt door alle aanwezigen positief beoordeeld, met twee opgaven voor de verdere uitwerking:

Het borgen van het ondernemende karakter van de universiteit

Een goede balans tussen elementen uit de Science, Gedrag & Maatschappij en Engineering.


Het huisstijlbureau Nijkamp en Nijboer krijgt de opdracht om de consequenties van de invoering van een nieuwe huisstijl in kaart te brengen. De rapportage is neergelegd in een aparte notitie die separaat aan het CvB ter besluitvorming is voorgelegd.
december 2008 URaad

Eind december 2008 stemt de URaad in met de strategische visie en wordt een aanvang gemaakt met uitwerking van de visie en missie in concrete doelstellingen en actieplannen.


6 februari 2009 Klankbordgroep Branding

Op 6 februari 2009 worden de uitgewerkte visuele voorstellen aan de klankbordgroep gepresenteerd. Wederom wordt door alle aanwezige leden positief geadviseerd.

De voorzitter concludeert n.a.v. de discussie op 6 februari 2009 dat de klankbordgroep:

van mening is dat het gepresenteerde concept onderscheidend en zeer aansprekend is.

het CVB positief adviseert over de uitrol van de nieuwe visuele merkidentiteit en huisstijl.


Naast bovenstaande conclusies worden verder de volgende afspraken gemaakt:

i.s.m. Ad Pruyn wordt de doorvertaling van de nieuwe huisstijl naar de verschillende doelgroepen getoetst aan de hand van een associatieonderzoek.

op verzoek van Peter Apers zal een aantal elementen uit het universum aangepast worden naar een meer ontwerpende en construerende vorm.

het motto ‘de ondernemende universiteit’ krijgt geen vaste plaats in de vormgeving. Er komt een voorstel hoe het ondernemende karakter van de UT in tekst en beeld een plaats krijgt in de communicatie voor specifieke doelgroepen.


16 februari 2009 CVB besluit

Het project Branding wordt opgedeeld in drie deelprojecten.

1.merkidentiteit en huisstijl;

2.de meerjaren communicatiestrategie (intern/extern);

3.campagneontwikkeling

Op maandag 16 februari 2009 neemt het CVB een formeel besluit op al de drie deelprojecten en wordt de verdere uitwerking in gang gezet.


2 maart 2009 Presentatie huisstijl aan management UT

Alle managementleden van de UT en de URaad worden uitgenodigd voor een presentatie van de nieuwe huisstijl. Daar krijgen zij de mogelijkheid hun reacties en tips op een kaart in te leveren. Zo’n 100 personen zijn aanwezig, er worden 35 kaartjes ingeleverd met tips en -overwegend- positieve reacties.


14 maart 2009 UMT spreekt over ‘ondernemende universiteit’

In het UMT van 14 maart komt de wens naar voren het motto ‘ondernemende universiteit’ niet helemaal los te laten


19 mei 2009 UT bijeenkomst huisstijl

De huisstijl wordt gepresenteerd aan alle studenten en medewerkers van de UT. Zo’n 350 mensen zijn aanwezig.


25/26 juni 2009 UMT, ondernemende universiteit krijgt plek

Het UMT spreekt af dat Studio Dumbar de opdracht krijgt om het motto ‘ondernemende universiteit’ terug te laten komen op het corporate briefpapier en in de communicatie naar specifieke doelgroepen


31 augustus 2009 Introductie huisstijl UT

Met de opening van het Academisch Jaar worden de eerste producten van de nieuwe huisstijl gelanceerd.

Overzicht kosten


Met het ontwerp van de huisstijl, de doorvertaling en de implementatie daarvan is in totaal 2,2 mln.euro gemoeid, incl. een post onvoorzien en BTW.


Dit bedrag valt uiteen in de volgende grote componenten


Selectieproces ontwerpbureau € 30.000

Ontwerp huisstijl, w.o. woordmerk en universum met 54 elementen  € 95.000

Afkoop eigendomsrechten en doorvertaling concept in sjablonen voor

drukwerk, bewegwijzering, auto’s, beursstands, power points etc. € 550.000


Begeleiding implementatie en projectmanagement € 623.000


Kosten van vervanging van materiaal, zoals drukwerk, digitale uitingen,

gevelbelettering, bewegwijzering, visitekaartjes, bedrijfskleding etc…  € 759.000

Onvoorzien € 143.000De eerste drie posten tellen op tot 675.000 euro, de laatste incl. onvoorzien tot 1,5 mln. Euro. 


Graag willen wij daarbij nog het volgende opmerken:

De huidige huisstijl (of beter het gebrek daaraan) is zeer versnipperd en kost daardoor in exploitatie relatief veel geld. Een eenduidige huisstijl zal op termijn tot forse besparingen leiden. 

Vervanging van materiaal geschiedt zoveel mogelijk volgens een ‘smart’ scenario. Dat wil zeggen dat wij bestaande materialen waar mogelijk pas vervangen op die momenten dat deze toch al aan vervanging toe zijn.