Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de URaad van 14-10-2009

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van 14 oktober 2009


UR Reglement en Kiesreglement

(besluit vastgesteld in de interne vergadering van 7 oktober 2009)

De Universiteitsraad,

gezien :

het UR –reglement en Kiesreglement “Reglement Universiteitsraad” (versie september 2009, UR 09 - 232)

de aanbiedingsbrief van het College van Bestuur d.d. 4 september 2009 met kenmerk Secr/387.347Ev/dZmb;

overwegende:

dat de noodzakelijke aanpassing van het UR-reglement voortvloeit uit:

de uitspraak van de Geschillencommissie dat afspraken met de bestuurder over de interpretatie van het UR-reglement daadwerkelijk in het UR-reglement dienen te worden vastgelegd;

het vastleggen van de afspraken die zijn overeengekomen rond bevoegdheid van de UR in het geval het College van Bestuur een Richtlijn uitvaardigt.

het feit dat de voorgestelde wijziging van het kiesreglement het actief kiesrecht voor beide geledingen geeft.

besluit:

In te stemmen met het UR –reglement en Kiesreglement “Reglement Universiteitsraad” (versie september 2009).


Verslag van de overlegvergadering van 9 september 2009

Het college zal op korte termijn een besluit voorbereiden met betrekking tot het gebruik van de Engelse taal in de bachelor.


ITC Integratie

De Universiteitsraad,

gezien:

-de overdrachtsakte (UR 09 – 201) met in het bijzonder bijlage 1 en bijlage 11;

-de beschrijving van de faculteit sui generis dd 19-01-2009 (UR 09 – 267);

-het advies van de OR van het huidige ITC (UR 09 – 139C);

overwegende dat:

-De komst van het ITC naar de UT een waardevolle uitbreiding zal zijn die zal zorgen voor een sterkere internationale positie;

-Het ITC als faculteit sui generis kan worden ingebed in het academische bestel van de UT;

-Het goed uitwerken van de synergetische effecten voor beide een win-win situatie zal opleveren;

-Studenten en medewerkers na het passeren van de akte van overdracht helderheid hebben over hun status en bijbehorende rechten en plichten;

-De beschrijving van de faculteit sui generis van 10-01-2009 voldoende houvast biedt om de bestuurlijke en bedrijfsmatige integratie van de UT en de faculteit ITC in goede banen te leiden;

gehoord:

-De toezegging van het college dat het samenvoegen van (delen van) de ondersteunende diensten in dit kader en tijdsbestek met uitsluitend natuurlijk verloop zal worden gerealiseerd;

besluit:

in te stemmen met de inbedding van ITC in de UT als faculteit sui generis per 1-1-2010.Hooglerarenbeleid

De (aangepaste) nota uitgangspunten Hooglerarenbeleid, inclusief de aanstellingsprocedure hoogleraren en een beschrijving van de onderzoeksgebieden (Vlekkenplan) zal te zijner tijd als geheel ter advisering aan de raad worden voorgelegd.


Beleidsnotitie in- en doorstroom vrouwen

De Universiteitsraad,

gezien :

De beleidsnotitie in – en doorstroom vrouwen aan de UT 2009 (UR 09 243);

Een artikel in de Volkskrant van 2 oktober jl, waaruit blijkt dat Nederland de norm van 25 procent vrouwelijke hoogleraren in 2010 niet gaat halen, een en ander blijkend uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren (zie bijlage);

Een artikel in de Volkskrant van 7 oktober 2009 waarin wordt beschreven hoe vrouwelijke wetenschappers tijdens hun loopbaan vaak stuiten op het “old boys netwerk”;

De positieve wijze waarop het CvB UT in deze twee artikelen een beeld schetst van de bestuurlijke maatregelen en intenties om deze trends te doorbreken;

De ondertekening van het Charter Talent naar de Top;

overwegende dat:

Het aantal vrouwelijke UHD’s op de UT niet voldoende gestegen is ten opzichte van de beloofde targets;

De handhaving van eerder gestelde eisen en criteria tekort is geschoten;

De raad van oordeel is dat aanvullende acties nodig zijn, inclusief een kritische evaluatie van de eerder genomen stappen en aandacht voor bewustwording van leidinggevenden over genderaspecten in werving, selectie en beoordeling;

De beleidsnotitie een aantal aanvullende maatregelen aankondigt waarmee in de ogen van het CvB de geformuleerde doelstelling voor 2013 beter zal worden bereikt;

gehoord de toezeggingen van het CvB dat:

De streefcijfers vooraf duidelijker en eenduidig worden geformuleerd. In januari 2010 zal de raad over de streefcijfers voor “Vrouwen aan de Top” geïnformeerd worden;

Harde garanties met bijbehorende maatregelen worden gegeven (handhaving) zodat de streefcijfers nu ook werkelijk gerealiseerd worden: de geformuleerde eisen en criteria zullen UT breed en strikt worden gehandhaafd.

De UR halfjaarlijks wordt geïnformeerd over de voortgang en concrete resultaten van het beleid

adviseert:

positief ten aanzien van de nota In- en doorstroom van vrouwen aan de UT 2009.


Budgetrapportages t/m juni 2009

De rapportage t/m september zal zo spoedig mogelijk aan de raad toegezonden worden.

Het college zal waar mogelijk begrotingstechnisch beter inzicht verschaffen in de vraag welke kosten structureel en welke incidenteel zijn.


Voortgang RoUTe ‘14

In de januaricyclus van de UR zullen de overige Schools (naast de Graduate School) aan de orde komen (o.a. aantal, profiel).

In het overzicht Huisstijlproces en kosten (S7C/387.709/AW) ontbreekt ten onrechte het advies van de UR, uitgebracht in 2007 (UR 07 – 163) om het logo niet te veranderen en de huisstijl te standaardiseren. Het college zal dit corrigeren.

Naar aanleiding van de presentatie in de interne vergadering aan de raad over onder andere de instroomcijfers wordt afgesproken op een ander moment hierover te discussiëren.
Schriftelijke rondvraagpunten

Het college erkent dat het inhuren van externe expertise niet is besproken in de UR. Het door de raad gevraagde inzicht in het beleid van het college rond het inhuren van externe expertise zal z.s.m.worden verstrekt.

Tevens zal door het college worden bezien of het beleid van brede toegankelijkheid van ICT-systemen veranderd moet worden.