UR 09-272 Conceptbesluit Integratie ITCAan het College van Bestuuruw kenmerk

SECR/387.348/EvdZ/mb

telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 09 - 272

fax


datum

9 oktober 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


Onderwerp:

Integratie ITC
Geacht college,


Naar aanleiding van uw verzoek van 4 september j.l. (kenmerk SECR/387.348/EvdZ/mb; UR 09 – 233) om het onderwerp “Integratie va het ITC in de UT” ter instemming te agenderen voor de overlegvergadering van 14 oktober a.s. zend ik u hierbij het concept instemmingsbesluit dat tot stand is gekomen na bespreking van dit onderwerp in de commissie PSI op 30 september jl. en in de interne UR-vergadering van 7 oktober jl.

Wij zijn ervan overtuigd dat de samenvoeging en inbedding van het ITC als faculteit sui generis in de UT voor beide organisaties voordeel zal opleveren.


Concept besluit


De Universiteitsraad

gezien:

-de overdrachtsakte (UR 09 – 201) met in het bijzonder bijlage 1 en bijlage 11

-de beschrijving van de faculteit sui generis dd 19-01-2009 (UR 09 – 267)

-het advies van de OR van het huidige ITC (UR 09 – 139C)

overwegende dat:

-De komst van het ITC naar de UT een waardevolle uitbreiding zal zijn die zal zorgen voor een sterkere internationale positie

-Het ITC als faculteit sui generis kan worden ingebed in het academische bestel van de UT

-Het goed uitwerken van de synergetische effecten voor beide een win-win situatie zal opleveren.

-Studenten en medewerkers na het passeren van de akte van overdracht helderheid hebben over hun status en bijbehorende rechten en plichten

-De beschrijving van de faculteit sui generis van 10-01-2009 voldoende houvast biedt om de bestuurlijke en bedrijfsmatig integratie van de UT en de faculteit ITC in goede banen te leiden.

gehoord:

-De toezegging van het college dat het samenvoegen van (delen van) de ondersteunende diensten in dit kader en tijdsbestek met uitsluitend natuurlijk verloop zal worden gerealiseerd

besluit:

in te stemmen met de inbedding van ITC in de UT als faculteit sui generis per 1-1-2010.

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
drs. F.L. Lagendijk

voorzitter