UR 09-275 Conceptbesluit Beleidsnotitie In en- doorstroom vrouwen


Aan het College van Bestuur
uw kenmerk


telefoon

O53-489 2027

ons kenmerk

UR 09-275

fax


Datum

8 oktober 2009

e-mail

j-ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


onderwerp

Conceptbesluit Beleidsnotitie in – en doorstroom vrouwenGeacht college,


In de onlangs gehouden interne vergadering heeft de UR onderstaand conceptbesluit geformuleerd ten aanzien van de door u voorgelegde Beleidsnotitie in- en doorstroom vrouwen. In de bijlagen treft u een meer uitgebreide toelichting aan.CONCEPT-BESLUIT UNIVERSITEITSRAAD


De Universiteitsraad,

gezien :

De beleidsnotitie in – en doorstroom vrouwen aan de UT 2009 (UR 09 243);

Een artikel in de Volkskrant van 2 oktober jl, waaruit blijkt dat Nederland de norm van 25 procent vrouwelijke hoogleraren in 2010 niet gaat halen, een en ander blijkend uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren (zie bijlage);

Een artikel in de Volkskrant van 7 oktober 2009 waarin wordt beschreven hoe vrouwelijke wetenschappers tijdens hun loopbaan vaak stuiten op het “old boys netwerk”;

De positieve wijze waarop het CvB UT in deze twee artikelen een beeld schetst van de bestuurlijke maatregelen en intenties om deze trends te doorbreken;

De ondertekening van het Charter Talent naar de Top;

overwegend dat:

Het aantal vrouwelijke UHD’s op de UT niet voldoende gestegen is ten opzichte van de beloofde targets;

De handhaving van eerder gestelde eisen en criteria tekort is geschoten;

De raad van oordeel is dat aanvullende acties nodig zijn, inclusief een kritische evaluatie van de eerder genomen stappen en aandacht voor bewustwording van leidinggevenden over genderaspecten in werving, selectie en beoordeling.

De beleidsnotitie een aantal aanvullende maatregelen aankondigt waarmee in de ogen van het CvB de geformuleerde doelstelling voor 2013 beter zal worden bereikt;

gehoord de toezeggingen van het CvB dat:

De criteria vooraf duidelijker en eenduidig worden geformuleerd.

Harde garanties met bijbehorende maatregelen worden gegeven (handhaving) zodat de streefcijfers nu ook werkelijk gerealiseerd worden.

De geformuleerde eisen en criteria UT-breed en strikt worden gehandhaafd

De UR halfjaarlijks wordt geïnformeerd over de voortgang en concrete resultaten van het beleid


adviseert:

(onder voorwaarden, zie toezeggingen)

Positief ten aanzien van de nota In- en doorstroom van vrouwen aan de UT 2009.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,

drs. F.L. Lagendijk

voorzitter
1 Bijlage