UTParticipationURaadGeneral informationArchive (NL)Vergaderingen URaad vanaf 2001Cyclus 2009cyclus 2009-09-09AgendapuntenUR 09-208 Agendaformulier notitie werkgroep campusontwikkeling en onderwijsfaciliteiten

UR 09-208 Agendaformulier notitie werkgroep campusontwikkeling en onderwijsfaciliteiten

CvB stukken voor agenda UniversiteitsraadOverlegvergadering d.d. : 9-9-2009


Agendapunt : notitie werkgroep campusontwikkeling en onderwijsfaciliteiten


Bijgevoegde stukken : Verwondering, Verbinding en Ontmoeting, de Campus van de Toekomst1.Status agendapunt:

Rol URaad:

oTer informatie

oTer advisering

oTer instemming

oAnders:
2.Eerder behandeld in:

Naam gremium: strategisch beraad
Datum behandeling:

Naam agendapunt:

Conclusie toen: concrete voorstellen afwachten en per voorstel besluiten nemen, eens met het “tijdelijk” benoemen van een campusmanager3.Toelichting/samenvatting:

In het kader van RoUTe 14 zijn er een aantal werkgroepen opgestart. De werkgroep campus heeft een implementatiedocument geschreven om richting te geven aan haar activiteiten. Het document is niet vastgesteld door het CvB of op een andere wijze, maar wordt gezien als het werkdocument van de groep. Het document is globaal besproken in het Strategisch Beraad. Daar is de richting bevestigd. Aangegeven is dat men verwacht dat verdere acties tot losse voorstellen leiden, die individueel besproken zullen worden. Afgesproken is dat de werkgroep haar stimulerende activiteiten zal staken zodra de campusmanager is aangetreden. Er bestaat overeenstemming over het belang van de campus, de behoefte om de campus en de activiteiten op de campus beter te promoten en ook beter te programmeren en de behoefte om continue met de in- en externe omgeving in gesprek te zijn hoe de verschillende functies van de campus optimaal tot z’n recht kunnen komen zonder een groter beslag te leggen op de beperkt aanwezige financiële middelen. Voor nieuwe initiatieven zal dan ook extra geld moeten worden verworven of zij zullen moeten passen in bestaande plannen/activiteiten.4.(Voorgenomen) besluit CvB: n.v.t.

Gezien

Gehoord

Overwegende

Besluit het CvB----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

oNee.

oJa, op

Conclusie toen:


Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………