UR 09-202 Agendaformulier Nota Reservebeleid

CvB stukken voor agenda UniversiteitsraadOverlegvergadering d.d. : 9 september 2009


Agendapunt : reservebeleid


Bijgevoegde stukken : nota reservebeleid1.Status agendapunt:

Rol URaad:

oAdvies
2.Eerder behandeld in: nvt

Naam gremium:
Datum behandeling:

Naam agendapunt:

Conclusie toen:3.Toelichting/samenvatting:

Bijgevoegde nota reservebeleid is opgesteld om te bepalen of een herziening van het reservebeleid noodzakelijk is. De nota is nadrukkelijk opgesteld om het financiële kader vast te stellen, er zijn geen voorstellen gedaan ten aanzien van de beleidsvoering van de aanwending van reserves.


De reserves van de UT bedragen ultimo 2008 M€ 171, waarvan M€ 147 vrij beschikbaar (M€ 24 is belegd bij gelieerde instellingen zoals ITC).


Het inzetten van reserves wordt gelimiteerd door een tweetal belangrijke factoren:

§De hoogte van de reserve in zijn functie als risico buffer;

§De solvabiliteit en liquiditeit.


In de nota wordt geconcludeerd dat de hoogte van het eigen vermogen van de UT minimaal M€ 53 moet bedragen op basis van zijn functie als risico buffer. Gerelateerd aan de huidige beschikbare reserve betekent dit dat de inzet van reserves gelimiteerd wordt door de financieringsruimte en niet door de risicobuffer functie.


Ten aanzien van de financieringsruimte geldt dat rekening houdend met de solvabiliteitsgrens van 40% en de liquiditeitsgrens van M€ 25 het voorstel wordt gedaan om verspreid over vijf jaar M€ 25 aanvullend te investeren. Er dienen dan, in verband met de huidige lage liquiditeit, een aantal concessies te worden gedaan. Deze zijn:

de additionele investeringen moeten gefinancierd worden met vreemd vermogen, waardoor de leningen langer doorlopen;

de UT accepteert voor de jaren 2009 t/m 2021 hogere vermogenskosten;

de UT accepteert, ten opzichte van de huidige situatie een verslechtering van zowel de cashflow als het resultaat over de periode 2009 t/m 2021.4.(Voorgenomen) besluit CvB:

TEKST CONCEPT-BESLUIT (24 -08-09):

Gezien: De huidige financiële positie van de UT
Gehoord: De beraadslagingen

Overwegende: De hoge facultaire reserves bij de UT

Het College van Bestuur besluit:

§De nota reserve beleid conform het bijgevoegde concept vast te stellen onder voorwaarde van een positief advies van de UR.

§Voor de jaren 2010 tot en met 2014 jaarlijks M€ 5 tekort te begroten teneinde in totaal M€ 25 miljoen aan de reserves te onttrekken.

§S&C te vragen om voorstellen te doen voor inhoudelijke richtlijnen voor het beleid ten aanzien van de jaarlijkse overbesteding.

§Deze voorstellen te bespreken in de eerst volgende CvB-D en CvB-WD overleggen

§De nota te agenderen voor de eerst volgende UCB vergadering----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

oNee.

oJa, op

Conclusie toen:


Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………