UR 09-185 Format ITC overlegvergadering 9-09-2009

CvB stukken voor agenda UniversiteitsraadOverlegvergadering d.d. : 9 september 2009


Agendapunt : Integratie ITC


Bijgevoegde stukken : Akte van Overdracht

Bijlage Activiteiten ITC en Aanvullende afspraken1.Status agendapunt:

Rol URaad:

oTer informatie

oTer advisering

oTer instemming

oAnders: bespreking september 2009 en instemming oktober 2009
2.Eerder behandeld in:

Naam gremium: RvT ITC, OR ITC, RvT UT
Datum behandeling: juni 2009

Naam agendapunt: Integratie ITC

Conclusie toen: OR ITC is volledig akkoord. Andere gremia hebben geen bijzondere opmerkingen en beslissen definitief in september (RvT ITC) en oktober (RvT UT).3.Toelichting/samenvatting:

In de reeds eerder verzonden achtergrondinformatie is te lezen dat tot integratie van het ITC is besloten nadat het ministerie van OCW in 2005 heeft besloten tot een andere wijze van omgaan met de zgn. IO-instituten.

E.e.a. heeft ertoe geleid dat het ITC vanaf 1 januari 2010 een faculteit sui generis zal zijn van de UT. Uit de stukken is op te maken dat wordt getracht zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij het facultaire model van de UT (incl. een faculteitsraad). In de bijlage Aanvullende afspraken zijn de afwijkingen opgenomen.
4.(Voorgenomen) besluit CvB:

Gezien

Gehoord

Overwegende

Besluit het CvB----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

oNee.

oJa, op

Conclusie toen:


Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………