UR 09-175 Verslag interne 17-09-2009

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300


Ons kenmerk

UR 09-175

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Datum

17-06-2009

e-mail

l.tijink@utwente.nl

Telefoon

053-4892027 / 2026


http://www.utwente.nl/uraad/


Concept verslag interne vergadering 17 juni 2009Aanwezig: CC:, N. Oudalov, C. Pouw, J. Hoogerdijk, A. Veenendaal, K. Bijkerk,

L. Franco Garcia, J. de Goeijen

UReka: D. Dam, T. Ziehmer, R. Kuin, F.R.L. van der Meer, R. van der Kooij,

Pro-UT: M. Telgenkamp

Lijst Chairman: F. Lagendijk (vz)

Griffie: J. Ribberink, L. Tijink (verslag)

Afwezig: H. Poorthuis (CC) m.k.

M. Stekkinger (UReka)

J. van Benthem, J. van Alste (Pro-UT) m.k.

Gast: Paul van Tongeren (Woordvoerder CvB), Paul de Kuyper (UT nieuws)1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent om 09.05 uur de vergadering. Hij heet de heren Van Tongeren en De Kuyper welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De volgorde van te behandelen stukken wordt gewijzigd omdat enkele raadsleden de vergadering eerder moeten verlaten.


2. Mededelingen

Presidium

- Brief UR aan RvT

- Voordracht UCO

- Op donderdag 27 augustus vindt er voor de UR – leden van het raadsjaar 2009-2010 de scholingsdag plaats. Ribberink verzoekt de leden om deze datum alvast te reserveren en hier zoveel mogelijk bij aanwezig te zijn. De opzet is om ’s middags een tour over de Campus te maken met een aantal haltes. Deze tour begint bij het CvB en eindigt bij de Student Union. En op woensdag 16 september staat een soortgelijke scholingsdag gepland voor de faculteitsraden en UR.

- De lunchbijeenkomst op woensdag 17 juni met de Instituutsraden is niet doorgegaan. De voorzitter heeft Flierman aangesproken op het feit dat het functioneren van de raden te wensen overlaat. Hij zal dit met de Wetenschappelijk Directeuren bespreken. De bijeenkomst in het najaar met de Instituutsraden gaat vooralsnog wel door.

- Op woensdag 1 juli vindt om 09.00 uur het formatieoverleg plaats met de nieuwe UR-leden en de fractievoorzitters.

Externe commissies

Van der Meer meldt dat de WAR nadenkt over een manier waarop het beschikbare budget kan worden ingezet voor 'vernieuwend activisme'. Aanvragen zullen dan van tevoren moeten worden ingediend.

Contactpersonen

Geen mededelingen.


3. Verslag van de vorige interne vergadering 22-04-2009 UR 09-119

Tekstueel: geen.

N.a.v.: geen.

Verslag wordt vastgesteld.


Verslag van de overlegvergadering van 1-4-09 UR 09-111

Ter voorbereiding alvast meegestuurd. Dit verslag wordt tijdens de overlegvergadering van 24-6 besproken.


4. Ingekomen en uitgegane post UR 09-080

De voorzitter vraagt of onderstaande brieven van het CvB naar tevredenheid beantwoord zijn of dat de raad daar nog op wil reageren. Dit zal per fractie besproken moeten worden.

Deze brieven staan ook op de website: http://www.utwente.nl/uraad/cyclus2009-04-01

- UR 09-117 Studenten in crisissituatie van 16 april 2009

- UR 09-118 Compensatie voor EU/EER studenten in UR van 16 april 2009

- UR 09-121 Schriftelijke Rondvraag RoUTe’14 van 16 april 2009


5. Actiepuntenlijst UR 09-036 t/m 22 april 2009

Geen commentaar. Lijst is al besproken in de commissies


6. Institutional Plan Graduate School UR 09-148

Oudalov treedt op als woordvoerder. In de commissie OOS is een aantal vragen aan de rector gesteld. De aanvullende vragen van Telgenkamp zijn later aan het conceptbesluit toegevoegd. De antwoorden en toezeggingen van het CvB zijn gisteren binnengekomen. De voorzitter stelt 5 minuten leespauze in om de antwoorden te bekijken.

Oudalov geeft aan dat de meeste vragen wel beantwoord zijn behalve die van de medezeggenschap. Daar zijn ze nog niet helemaal uit. Telgenkamp merkt op dat als de Graduate School niet groot wordt, er blijkbaar ook geen medezeggenschapsorgaan komt. Er wordt wel over nagedacht, maar er is verder geen toezegging gedaan. Zij is van mening dat het college dit onderwerp wel iets harder mag stellen. Veenendaal wil het belang hiervan ook onderstreept zien in het conceptbesluit. Lagendijk wil weten hoe het parallel gaat lopen met de medezeggenschapsraden. Het blijft een ingewikkeld probleem en omdat er nu ook al problemen zijn met de instituutsraden lijkt het hem zinvol om over de totale medezeggenschap van gedachte te wisselen met het CvB. Hij zal samen met de griffier dit onderwerp op zich nemen.

Telgenkamp vraagt of er een ondersteuningsregeling is voor internationale Phd’s studenten die door bijv. ziekte of zwangerschap tijdelijk uitvallen. Het is nog onduidelijk waar de groep studenten onder valt. Lagendijk vraagt zich af wat voor regelingen nu al bestaan voor Phd’s studenten vergelijkbaar met de regelingen voor buitenlandse studenten (RAVIS).

In het UT skills certificate is ook het geven van onderwijs door AIO’s opgenomen, terwijl je als Phd student geen onderwijs mag geven. Dit punt moet verduidelijkt worden. Dit geldt ook voor de derde onafhankelijke persoon. Het is nog niet helemaal duidelijk geworden uit het stuk. Pouw wil dit punt toelichten. Het begeleidende team houdt zich bezig met het inbouwen van een go- /no go moment. Een derde persoon is afkomstig een groep die de situatie inhoudelijk beoordeeld, maar dit is niet de derde persoon. Er is gekozen voor een iemand die hier verder van af staat, om de situatie goed te kunnen beoordelen. De UR is van mening dat er een derde vakinhoudelijk onderlegde supervisor in het supervisory team van elk PhD moet komen.Dit zullen we moeten opnemen in het conceptbesluit in de toezeggingen.

Van der Kooij mist in dit stuk een evaluatieplan. Hij stelt de vraag wanneer de Graduate School een succes is en wat zijn de criteria daarvoor. De uitwerking zal ook aan de Universiteitsraad voorgelegd moeten worden. De voorzitter stelt dat dit punt ook meegenomen wordt in het conceptbesluit.

Veenendaal wil meer aandacht vragen voor de 1 jarige Msc Programmes. In het plan zal verduidelijkt moeten worden hoe de 1-jarige Msc opleiding in de structuur van de Graduate School gaat passen. Pouw geeft aan dat men geprobeerd heeft om eisen te stellen aan het 2-jarige Msc programme, maar met een 1-jarige Msc opleiding kunnen deze ook gerealiseerd worden. Als je het plaatje/tabel weg zou halen dan zou het overzichtelijker zijn. De voorzitter wil dat dit punt bij de toezeggingen opgenomen wordt. Veenendaal zal de toezeggingen formuleren in het conceptbesluit en is ook woordvoerder bij de overlegvergadering. Als bovengenoemde punten niet opgenomen worden in het nieuwe voorstel, dan zou de UR evt. geneigd zijn om niet met dit voorstel in te stemmen


7. Contract Santar-UT UR 09-141

De voorzitter geeft aan dat de relatie met Santar van oorsprong voortkomt uit de UT en in cultuur en dienstverlening goed aansluit. Het aantal fte’s zoals opgenomen in het contract zou nog nagekeken worden. Van der Kooij stelt de vraag wanneer een student gebruik kan maken van een arbodienst. In het stuk stond niets vermeld over arbozaken voor studenten. In geval van calamiteiten zal de arbodienst ingeschakeld moeten worden ongeacht of het nu om een medewerker of student gaat. Het conceptbesluit wordt overgenomen als zodanig.


8. Wijziging UR - Reglement en Kiesreglement UR 09 – 147 bijgaand

Van der Kooij merkt op dat het reglement niet voorziet in de rol van de fractievoorzitter.

Lagendijk voegt hieraan toe dat het ad hoc geregeld kan worden. Hoofdstuk 5 zal niet uit het reglement geschrapt worden. Pouw kan niet instemmen met het reglement als zodanig. Hij vindt artikel 11 over de instemmingsbevoegdheid van de UR moeilijk leesbaar. Het is tekstueel niet eenvoudig leesbaar.

Een reglement zou in principe helder en transparant moeten zijn. Hij stelt de vraag waarom de toelichting niet opgenomen is bij de definities. Ribberink en Van der Zandt hebben dit document destijds aangepast. Het was zeer lastig om de toelichting hierin op te nemen. Ribberink onderkent het probleem, maar heeft voor deze opzet gekozen omdat er geen andere mogelijkheid was.

De voorzitter stelt voor om over te gaan tot stemmen over de vraag of de toelichting in het reglement opgenomen dient te worden. Resultaat 7 stemmen voor en 2 tegen. Het besluit wordt ingetrokken. Hoofdstuk 5, artikel 11 uit het reglement zal zodanig aangepast moeten worden dat er geen toelichting meer nodig is. Van der Kooij vraagt of het stemprogramma Vuur bestaan blijft.


9. Nota Kaderstelling, incl. nota Sturing Onderzoek UR 09-142

De nota kaderstelling is behandeld in commissie FVA, maar vanwege tijdsgebrek zijn er schriftelijk vragen gesteld over het inhuren van externe kennis, de specificatie kosten RoUTe ’14 en de budgetten voor Onderwijs en Onderzoek. De antwoorden van het CvB zijn ook binnen. Vanmiddag is er een extra vergadering met Van Ast waarin de overige vragen gesteld worden. Bijkerk wil in de overlegvergadering navragen wanneer de onderzoeksnota komt en het afzonderen van deze nota als voorwaarde voor positief advies opnemen.

Van der Kooij wil meer toezeggingen als het gaat om minder geld naar onderwijs en onderzoek terwijl ze tot de speerpunten van RoUTe ’14 behoren. De voorzitter stelt dat dit eerst nog besproken kan worden in de extra commissievergadering van FVA. Evenals de Plasterkkorting. Het is inderdaad vreemd dat het primaire proces in moet leveren, terwijl de ondersteuning er meer bij krijgt. Er komt nog een evaluatie van de reorganisatie EMB. Pouw meldt dat de WD’s keuzes moeten maken om excellente groepen meer te stimuleren. Er wordt een nieuwe verdeelsystematiek toegepast. In de kadernota wordt dit te eenvoudig gesteld. Het college mag daar meer informatie over geven. De Nota kaderstelling is met moeite tot stand gekomen. De Goeijen merkt op naar aanleiding van de nota instroom, dat er een terugloop is in het aantal studenten. Dit is ten aanzien van de instroom voor de UT erg zorgwekkend, zeker ten opzichte van TU Delft. Men vraagt zich af hoe het college naar een aantal van 950 studenten toe wil. En hoe gaan we in met de vergroting van die vijver. De voorzitter wijst de UR-leden op de streefgetallen op bijlage 21 Prestatie-Indicatoren RoUTe’14. Pouw meldt zich af voor de extra FVA vergadering. Hoogerdijk stuurt vanmiddag de antwoorden van het college door aan UR-leden voor commentaar.


10. Inschrijvingsregeling UT 2009-2010 UR 09-149

Van der Kooij meldt dat over de collegegeldvaststelling weinig gezegd is, maar wel over de wijziging van de trekkingen van 10 naar 6 maanden. De Goeijen heeft navraag gedaan bij een collega inzake Osiris en hieruit bleek dat dit systeem niet het probleem is. Het College moet aantonen waar het bij 6 maanden wel goed gaat en bij 10 maanden niet. Veenendaal geeft aan dat hij niet voornemens is om met deze regeling in te stemmen als dit punt niet goed verhelderd word. Van der Kooij vraagt waarom het wel in Delft kan en niet hier. In het conceptbesluit wordt de gevraagde toezegging zodanig gewijzigd dat alleen positief geadviseerd wordt als de termijn van inning 10 of meer maanden wordt. De voorzitter voegt hieraan toe dat niemand belet wordt om nadere informatie bij de desbetreffende medewerker op te vragen.


11. 3TU Ontwikkelingsplan en Voortgang 3TU proces

Veenendaal merkt op dat er nog steeds gebrek aan aandacht voor niet-technische opleidingen is. In 3TU verband is dit ook al geroepen, maar men komt hier niet op terug. Aan het conceptbesluit moet een toezegging van het CvB toegevoegd worden, dat de aandacht voor niet-technische opleidingen gelijk zal zijn aan die voor technische opleidingen. De raad gaat hiermee akkoord. In de overlegvergadering kunnen we hier ook naar vragen. Dam en Lagendijk werken dit conceptbesluit verder uit. Dam treedt op als woordvoerder tijdens de overlegvergadering.


12. Financieel Jaarverslag UR 09-125

Hoogerdijk geeft aan dat het jaarverslag vooral behandeld is als extra informatie bij de Nota Kaderstelling. Op pag. 62 staan de bedragen van de afkoopregelingen. Het gaat hierbij om 2 personen die boven de Balkenende-norm zaten. Men vraagt zich hierom af hoe ze binnen de UT met afkoopregelingen omgaan. Het antwoord van het CvB was nog wat vaag. De voorzitter stelt voor om deze vraag mee te nemen in de schriftelijke rondvraag. Hij wijst erop dat de UR niet over individuele gevallen gaat maar over de algemene regelingen. Van der Kooij wil weten hoe het zit met de regelingen ten aanzien van college-leden met nevenfuncties.


13. Evaluatiecriteria pilot BSA UR 09-146

Van der Meer meldt dat de belangrijkste punten de doelstellingen waren. Gevraagd is om hierbij onderscheid aan te brengen tussen een hoofddoel en subdoelen. Met daarbij onderdeel a) ‘studenten sneller ‘op de juiste plek’ te krijgen’ geformuleerd als hoofddoel. Dit is in overeenstemming met de hoofddoelstelling die beschreven wordt in de Richtlijn bindend studieadvies (UR 08-374), zoals de URaad ermee heeft ingestemd op de overlegvergadering van woensdag 28 januari 2009. De onderdelen b) ‘studenten uitdagen om vanaf het begin hoge studieprestaties te leveren’ en c) ‘geen bedreiging vormen voor extra-curriculaire activiteiten’ zouden dan de subdoelen worden.

Nergens in het stuk komt aan bod wanneer de pilot BSA als een succes wordt beschouwd. Wanneer is het een succes? Wat zijn de criteria?

Op de derde pagina, in de tabel ‘Effecten van negatief advies’, staat de term ‘Exit - enquête gehele cohort’. Er wordt bedoeld dat de gehele cohort geënquêteerd wordt na het eerste jaar, maar de toevoeging van ‘exit’ wekt de indruk dat het hier alleen gaat om die studenten die een negatief studieadvies hebben gekregen of om een andere reden de opleiding hebben verlaten. Het relateert niet aan een doelstelling. Deze formulering moet aangepast worden. Daarnaast staat er niets vermeld over mensen met een positief studieadvies. De UR adviseert om expliciet criteria op te nemen voor studenten met een positief advies. Veenendaal: Op de tweede pagina in de tabel onderaan wordt als indicator het zaaknummer genoemd met daarbij o.a. de datum van het beroepschrift en de uitspraak. Hoe zit dit precies met de privacybescherming van studenten? Mogen deze gegevens op deze manier in de evaluatie van de pilot BSA gebruikt worden? Pouw geeft aan dat de eerste randvoorwaarde als leading moet worden beschouwd, de twee volgende zijn afgeleid daarvan.

Op de derde pagina, in de laatste tabel ‘Inzet personeel’ wordt als indicator het jaarlijks aantal werkuren besteed aan BSA geformuleerd. Lagendijk vraagt of dit wel te meten is en hoe dit dan gemeten zal worden. Van der Meer blijft woordvoerder en zal het ongevraagd advies opstellen.


14. Voortgang R’14

Geen opmerkingen.


15. Algemene Gang van zaken i.a.v. leden Raad van Toezicht

De voorzitter stelt voor om de bespreekpunten per fractie te inventariseren. Naar zijn mening moet het vooral gaan over de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de visie die wij daar als UR bij hebben en onze mening/zorgen over de bestuurlijke keuzes die het CvB daarin maakt. Daar passen issues als R14, de financiën, 3TU, het studentenbeleid, de instroom en de bestuurlijke handhaving natuurlijk naadloos in. De rol van het RvT is toetsend, wij moeten ze daarbij dus vooral uitdagen op hun visie. Van der Kooij voegt hieraan toe dat het een informele setting moet blijven.

- Bijkerk, CC: financiële situatie UT, huisvesting studenten, Uitwerking RoUTe ’14 en de nevenfuncties van collegeleden.

Van der Kooij, UReka: Communicatie RoUTe’14, Arbo voor studenten, Instituutsraden en de omgang met CvB.

Telgenkamp, Pro-UT: handhaving besluiten CvB, 3 TU en de instroomcijfers.

Lagendijk, lijst Chairman: Rol en zichtbaarheid RvT en de belangrijkste topic’s van het afgelopen jaar en een toekomstvisie voor de UT.


De voorzitter schorst de vergadering tot 11:15 uur voor een korte pauze.


16. Schriftelijke Rondvraagpunten

Pouw vraagt - nu de eerste TG’s gaan afstuderen - hoe het staat met de BIG-registratie.

Het College heeft in de overlegvergadering van de URaad op 9 september 2008 meegedeeld dat een basisakkoord met het ministerie van WVS bereikt is over de manier waarop afgestudeerden van TG hun beroep kunnen uitoefenen. Zij komen onder de wet BIG te vallen.


Veenendaal geeft aan dat in het UT-nieuws van 11 juni 2009 een nieuwe studie aangekondigd wordt, namelijk Industrieel Ontwerpen voor de Bouw. Volgens het bericht gaat het om een tweejarige master opleiding, beginnend per september 2009. Hij vraagt of het eerst om een nieuwe track gaat binnen de bestaande opleiding Industrial Design.


Kuin geeft aan dat de afgelopen tijd er twee nieuwe sportvoorzieningen gerealiseerd zijn op de campus, de beachbakken en de uitbreiding van de fitnessruimte. De kosten van deze faciliteiten blijken slecht begroot te zijn. Voor de beachvelden gaat het om een bedrag van €100k dat door de verenigingen geraamd is naar een uitgave van €350k. Bij de fitness is het bedrag gestegen van €100k naar €500k. Hij wil weten of deze bedragen kloppen en wat de oorzaak hiervan is.


17. Rondvraag

Bijkerk vraagt naar de studentenhuisvesting op de campus. De kamerzoekdagen verlopen niet goed.

En de relatie met ACASA is echt verslechterd. Wat gaat men hieraan doen.


Van der Kooij vraagt aan de raadsleden of ze voor een groenere Campus zijn. Hij wil namens de UR een boom planten voor een groenere campus. De kosten zijn 200 euro per boom. UR steunt dit voorstel en stemt in met 1 boom. Misschien zou dit gecombineerd kunnen worden op scholingsdag op 27 augustus. Van der Kooij zoekt uit of dit mogelijk is.


Naar aanleiding van het verslag van de overlegvergadering vraagt Pouw naar de onderzoeksresultaten van het KTO van de facilitaire dienst. Wanneer worden die openbaar gemaakt en op de site geplaatst?

18. Sluiting

De voorzitter sluit om 11:55 uur de vergadering.


*****