Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de URaad van 9-09-2009

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van 9 september 2009


Nota Reservebeleid

Het college zegt desgevraagd toe dat er voortaan jaarlijks een nota reservebeleid zal verschijnen, met daarin onder meer een reflectie op de vraag wat er van de vorige nota gerealiseerd is.

De UR mandateert het presidium om – na raadpleging van een inhoudelijk deskundige – tot definitieve besluitvorming te komen.


Collegegeldtarieven 2010 - 2011

De Universiteitsraad,

gezien:

-het (voorgenomen) CvB besluit.

overwegende dat:

-jaarlijks het College van Bestuur de collegegeldtarieven dient vast stellen. Reeds nu dient het collegegeldtarief voor het studiejaar 2010-2011 te worden vastgesteld. Immers met name internationale studenten oriënteren zich al in een vroeg stadium over de studiemogelijkheden aan een opleiding aan de UT;

-de gezamenlijke afstemming door de 3 TU’s m.b.t. de collegegelden voor niet-EER studenten voor het studiejaar 2010-2011 plaatsvindt. Op 12 juni 2009 is in de vergadering van het algemeen bestuur van de 3TU federatie besloten om voor het academisch jaar 2010-2011 de collegegelden vast te stellen, waarbij het gaat om een verhoging conform index;

-het feit dat de indexering (Consumentenprijsindex (CPI) 2009) voor de wettelijke collegegeldtarieven voor het studiejaar 2010-2011 nog niet bekend is, waarbij de indexatie met het CPI van 2008 wordt vastgesteld;

-de UR adviesrecht heeft t.a.v. het besluit van het CvB tot vaststelling van de collegegelden en de Inschrijvingsregeling;

-er naast bèta opleidingen ook gamma opleidingen aan de UT aangeboden worden en het voor (internationale) studenten die een gamma opleiding volgen net zo belangrijk is om tijdig te weten welke collegegelden van toepassing zijn als voor studenten die een bètaopleiding volgen.

gehoord de toezegging van het College dat:

-het collegebesluit collegegelden 2010-2011 voor gamma opleidingen aan de UT voorgelegd wordt ter advisering aan de URaad bij de volgende cyclus, te weten november 2009.

-de collegegeldtarieven voor gamma opleidingen 2010-2011 op dezelfde wijze zijn samengesteld als voor bètaopleidingen: tarief van 2009-2010 plus indexatie, uitgaand van CPI 2008.

besluit: positief te adviseren


Notitie werkgroep campusontwikkeling en onderwijsfaciliteiten

Het college kondigt desgevraagd de komst van een nieuwe geactualiseerde versie van de notitie aan. Binnen enkele maanden zal dit gerealiseerd zijn.


Generiek stappenplan nieuwe opleidingen

Het college zal in de notitie een tekstwijziging aanbrengen om deze wat krachtiger te maken (in plaats van “desgewenst”: “geadviseerd”).


ITC Integratie

Naar aanleiding van opmerkingen uit de raad over de tekst van bijlage 1, zegt het college toe te zullen zorgen voor een aangepaste versie van de bijlage.Nota Erkenning Activisme

De raad brengt een ongevraagd advies uit:

De Universiteitsraad,

gezien:

- De nota Erkenning Activisme van Student Union, kenmerk S&C/387.247tm.

gehoord:

- De mondelinge toelichting van het College in de commissievergadering OOS d.d. 26 augustus 2009 en de discussie tijdens de interne vergadering van 2 september 2009.

overwegende dat:

-De erkenning een stimulans zou moeten vormen voor activisme bij studenten;

-De erkenning een inhoudelijke erkenning zou moeten zijn;

-Derhalve de beoordeling op basis van kwalitatieve eisen leidend moet zijn en niet de kwantitatieve eisen;

-Er voldoende kwalitatieve eisen geformuleerd zijn;

-De hoeveelheid werk behorende bij werkzaamheden van een commissie niet leidend hoort te zijn bij beoordelingscriteria, gezien de inhoudelijke uitgangspunten;

adviseert:

-De voorwaarde (4) dat een commissie of bestuur minimal 30 uur per week gemiddeld moet beslaan voor minimaal 40 weken te schrappen of de hele voorwaarde te vervangen door ‘De functie in de commissie of het bestuur substantieel bijdraagt aan de door de UT geformuleerde doelstellingen van activisme.’

-De mogelijkheid te scheppen om met meerdere kleine commissies en besturen de kwalitatieve en eventuele kwantitatieve eisen te vervullen;

-Na te denken over alternatieve certificering van ander activisme.


Het college zegt toe het advies mee te zullen nemen na evaluatie van de pilot (over een jaar). Over de resultaten zal de UR geïnformeerd worden.


Jaarverslag UTSP

Het volgende jaarverslag zal een korte uiteenzetting van het beleid bevatten en minder summier zijn, aldus het college.

Een nota Internationalisering is in voorbereiding.


Evaluatiecriteria pilot BSA – herziene versie

Het college zal de UR ter informatie een nota toezenden welke landelijk bezien cijfers bevat omtrent uitval van studenten.


Twente Technology Fund

De UR besluit in meerderheid een ongevraagd positief advies te geven (UR 09 – 282)

De raad spreekt zijn zorg uit over de risico’s van de plannen, nl. het lenen van geld in de huidige onzekere financiële situatie en stelt dat participeren op de voorgestelde wijze in principe niet tot de core-business van de UT behoort. Anderzijds acht men ondernemendheid prima en is transparantie wel gewaarborgd. Een goede evaluatie is echter vereist.

Het college zegt toe op de concrete zorgpunten terug te zullen komen.


Schriftelijke rondvraagpunten (UR 09 – 200)

Het college zal de rapportage van de Werkgroep Berger zo spoedig mogelijk aan de UR doen toekomen, naar verwachting eind oktober.


Rondvraag

Aan de raad zal een overzicht verstrekt worden van BKO en SKO kwalificaties van docenten.

Het college zal zich nader laten informeren over het geschil tussen de CBR en de Veste en de raad hier vervolgens over inlichten.

De raad zal tenslotte geïnformeerd worden over de uitkomst van het overleg over de verlenging van het contract met FC Twente.