UR 09-228 Ongevraagd Advies Nota Erkenning Activisme

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302


Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 – 489 2027

Ons kenmerk

UR 09 - 228

Fax


Datum

4 september 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Ongevraagd advies inzake De Nota Erkenning Activisme van Student UnionGeacht college,


In de interne vergadering van 2 september jl. heeft de Universiteitsraad ten aanzien van de nota “Erkenning Activisme” van de SU onderstaand concept ongevraagd advies opgesteld.

Graag ontvangt de raad in de komende overlegvergadering uw reactie hierop.


De Universiteitsraad,

gezien:

- De nota Erkenning Activisme van Student Union, kenmerk S&C/387.247tm.

gehoord:

- De mondelinge toelichting van het College in de commissievergadering OOS d.d. 26 augustus 2009 en de discussie tijdens de interne vergadering van 2 september 2009.

overwegende dat:

-De erkenning een stimulans zou moeten vormen voor activisme bij studenten;

-De erkenning een inhoudelijke erkenning zou moeten zijn;

-Derhalve de beoordeling op basis van kwalitatieve eisen leidend moet zijn en niet de kwantitatieve eisen;

-Er voldoende kwalitatieve eisen geformuleerd zijn;

-De hoeveelheid werk behorende bij werkzaamheden van een commissie niet leidend hoort te zijn bij beoordelingscriteria, gezien de inhoudelijke uitgangspunten;

adviseert:

-De voorwaarde (4) dat een commissie of bestuur minimal 30 uur per week gemiddeld moet beslaan voor minimaal 40 weken te schrappen of de hele voorwaarde te vervangen door ‘De functie in de commissie of het bestuur substantieel bijdraagt aan de door de UT geformuleerde doelstellingen van activisme.’

-De mogelijkheid te scheppen om met meerdere kleine commissies en besturen de kwalitatieve en eventuele kwantitatieve eisen te vervullen;

-Na te denken over alternatieve certificering van ander activisme.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,drs. F.L. Lagendijk

voorzitter