UR 09-220 Adviesaanvraag Collegegeldtarieven

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302


Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 – 489 2027

Ons kenmerk

UR 09 - 220

Fax


Datum

4 september 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Collegegelden Bètastudies Niet – EER Studenten (2010-2011)


Geacht College,


Bij het door u aan ons voorgelegde besluit Collegegelden Bètastudies Niet - EER Studenten (2010-2011) heeft de URaad de volgende opmerking.

In het besluit worden de collegegeldtarieven voor Gammastudies niet vermeld. Voor (aankomende) studenten voor deze studies is het net zo belangrijk om tijdig de tarieven te kunnen weten. De UR heeft onderstaand conceptbesluit geformuleerd en ontvangt graag uw reactie hierop.


CONCEPT-BESLUIT Universiteitsraad


De Universiteitsraad,

gezien:

-het (voorgenomen) CvB besluit.

overwegende dat:

-jaarlijks het College van Bestuur de collegegeldtarieven dient vast stellen. Reeds nu dient het collegegeldtarief voor het studiejaar 2010-2011 te worden vastgesteld. Immers met name internationale studenten oriënteren zich al in een vroeg stadium over de studiemogelijkheden aan een opleiding aan de UT;

-de gezamenlijke afstemming door de 3 TU’s m.b.t. de collegegelden voor niet-EER studenten voor het studiejaar 2010-2011 plaatsvindt. Op 12 juni 2009 is in de vergadering van het algemeen bestuur van de 3TU federatie besloten om voor het academisch jaar 2010-2011 de collegegelden vast te stellen, waarbij het gaat om een verhoging conform index;

-het feit dat de indexering (Consumentenprijsindex (CPI) 2009) voor de wettelijke collegegeldtarieven voor het studiejaar 2010-2011 nog niet bekend is, waarbij de indexatie met het CPI van 2008 wordt vastgesteld;

-de UR adviesrecht heeft t.a.v. het besluit van het CvB tot vaststelling van de collegegelden en de Inschrijvingsregeling;

-er naast bèta opleidingen ook gamma opleidingen aan de UT aangeboden worden en het voor (internationale) studenten die een gamma opleiding volgen net zo belangrijk is om tijdig te weten welke collegegelden van toepassing zijn als voor studenten die een bètaopleiding volgen.gehoord de toezegging van het College dat:

-het collegebesluit collegegelden 2010-2011 voor gamma opleidingen aan de UT voorgelegd wordt ter advisering aan de URaad bij de volgende cyclus, te weten oktober 2009.

-de collegegeldtarieven voor gamma opleidingen 2010-2011 op dezelfde wijze zijn samengesteld als voor bètaopleidingen: tarief van 2009-2010 plus indexatie, uitgaand van CPI 2008.

besluit:

positief te adviseren t.a.v. het bovenstaande CvB besluitMet vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,

drs. F.L. Lagendijk

voorzitter