UR 09-100 Brief UR Besluit Topsport- en cultuurregeling

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302Aan het College van BestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 09 - 100

Fax


Datum

26 maart 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Regeling Ondersteuning Topsporters (Rostop) en regeling Ondersteuning Topcultuur

beoefening Topsport- en cultuurregeling


Geacht college,


De URaad heeft uw verzoek tot instemming met de Regeling Ondersteuning Topsporters (Rostop) en de Regeling Ondersteuning Topcultuur beoefening ontvangen en in de OOS - commissievergadering van 18 maart 2009 besproken. Er zijn vragen gesteld, hetgeen geleid heeft tot aanpassing van het document, een en ander tot tevredenheid van de UR . Over het geheel gezien staan vindt de URaad het document nu goed uitgewerkt en duidelijk.


De raad heeft vervolgens onderstaand conceptbesluit opgesteld.


CONCEPT BESLUIT Universiteitsraad

De Universiteitsraad,

gezien:

-de Regeling Ondersteuning Topsporters (Rostop) en de Regeling Ondersteuning Topcultuur beoefening (UR 09 – 085b);

overwegende:

-het positieve advies van de WAR;
gezien:

- de aan de Regeling ondersteuning Topsporters toegevoegde evaluatiecriteria alsmede

de beoogde datum voor deze evaluatie (1 september 2011);

- de in de Regeling Ondersteuning Topcultuur Beoefening opgenomen zinsnede omtrent

het ontwikkelen van nadere ijkpunten alsook de voor deze regeling beoogde

evaluatiedatum (1 september 2011);

besluit:

-in te stemmen met de Regeling Ondersteuning Topsporters (Rostop) en de Regeling Ondersteuning Topcultuur Beoefening (UR 09 – 085b);

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
drs F.L. Lagendijk

voorzitter