UR 09-098 Schriftelijke Rondvraagpunten

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302


Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 09 - 098

Fax


Datum

27 maart 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Schriftelijke rondvraagpunten overlegvergadering 1 april 2009Geacht college,


De Universiteitsraad heeft in zijn interne vergadering onderstaande rondvraagpunten geformuleerd.

Graag ontvangt de raad in de komende overlegvergadering uw reactie hierop.


a. Definitieve tekst RoUTe’14


Op de overlegvergadering heeft de URaad ingestemd met de RoUTe ’14 nota na verscheidene toezeggingen van het college. Eén van de toezeggingen was het overnemen van de voorgestelde tekstwijzigingen (UR 08 - 411) in de definitieve nota. De definitieve tekst voor de nota is vervolgens door enkele URaadsleden gecontroleerd. De URaad is echter goed van vertrouwen naar het college toe en heeft niet tot in de kleinste details de tekst gecontroleerd. Immers als publiekelijk wordt toegezegd dat de voorgestelde tekstwijzigingen worden opgenomen in de definitieve nota, gaan wij er als URaad vanuit dat het college zich hieraan houdt. Bij het onder ogen krijgen van het definitieve gedrukte RoUTe ’14 boekje werd helaas duidelijk dat de voorgestelde tekstwijzigingen veranderd waren overgenomen. Het gaat om de volgende 2 zinsneden:


De laatste alinea van pagina 16 in het definitieve boekje.

Oude tekst was:

“Onder het gegeven arbeidsrechtelijk stelsel blijven er echter ook promovendi met een aanstelling als AIO”


Het zou veranderd worden in:

“Onder het gegeven arbeidsrechtelijke stelsel zal de promovendus met een aanstelling als AIO de voorkeur hebben boven een aanstelling als promotiestudent.”


In het definitieve boekje is dit geworden:

“Onder het gegeven arbeidsrechtelijke stelsel zullen promovendi echter meestal een aanstelling als AIO hebben”


Pagina 26, 6e alinea van het definitieve boekje.

Oude tekst was:

“De AIO zal zijn verdwenen”


Het zou veranderd worden in:

“De AIO in zijn huidige vorm zal waarschijnlijk zijn verdwenen. De UT is er echter in geslaagd een zodanig alternatief promotiestelsel te ontwikkelen dat het zowel qua inhoud als overige voorwaarden (compensatie, salaris) aantrekkelijk is voor promovendi zowel in binnen- als buitenland.”


En wat er nu in de definitieve versie staat is:

“De AIO zal zijn verdwenen. We hebben AIO’s met een beurs en/of aanstelling als onderzoeksassistent en zullen manieren moeten hebben gevonden om deze optie voor jong talent concurrerend te maken met een carrière in het bedrijfsleven.”


Ondanks dat de strekking van het eerste punt niet veel anders is, zijn wij wel van mening dat onze tekst beter is. Maar eigenlijk is dit geen punt van discussie, want het zou letterlijk onze tekst moeten zijn en niet een eigen interpretatie van de persoon die de uiteindelijke versie van het RoUTe ’14 boekje heeft gemaakt. De strekking van het tweede punt is compleet anders geworden. Dit is absoluut niet waar we als URaad voor staan.


Graag willen wij als URaad opheldering waarom onze tekstvoorstellen veranderd zijn overgenomen tegen de afspraak in. Hierdoor krijgen we het gevoel dat we er niet op kunnen vertrouwen dat afspraken door het college worden nageleefd. Dit zou betekenen dat wij enigszins paranoïde alle overeengekomen veranderingen of aanpassingen in beleidsstukken tot in detail moeten uitpluizen om bovengenoemde onaangename verassingen te voorkomen.

Ook willen wij dat in een volgende druk van het boekje onze tekstvoorstellen onveranderd overgenomen worden. En middels deze weg willen we publiekelijk laten weten dat we het niet eens zijn met de manier waarop bovengenoemde teksten zijn opgenomen in de definitieve versie van het RoUTe ’14 boekje.


Tenslotte vraagt de URaad zich af wanneer er een Engelse vertaling van het RoUTe ’14 boekje zal komen, zoals ons is toegezegd door het College. In deze Engelse vertaling willen wij dan ook graag onze voorgestelde tekstwijzigingen (vrijwel) letterlijk terug zien. We hebben ingestemd met de nota mede op basis van onze aangegeven tekstwijzigingen, dus dan zien we die ook graag terug in zowel de Engelse als de Nederlandse versie.


b. Noordelijke rondweg

In het UT-nieuws van 5 maart wordt een voorstel gedaan voor een noord-westelijke rondweg rond Enschede als aansluiting op de Auke Vleerstraat. Met een vierbaans Auke Vleerstraat lijkt het ook logisch dat deze een vervolg krijgt in noord-oostelijke richting.

Wat is het standpunt van het college hierover?

Op welke termijn zou de aanleg van deze weg te verwachten zijn?


c. Levensduur opleidingen


In de notulen van de PSI vergadering van 18 maart is een uitspraak van Anne Flierman als volgt weergegeven: ‘nieuwe opleidingen op de UT lijken de eerste paar jaar een hoge instroom te hebben en daarna in te storten’ (pag. 4, regel 48). Deze uitspraak is tijdens de interne vergadering van de URaad op 25 maart ter discussie gesteld, maar het bleek niet duidelijk te zijn, of dit nu daadwerkelijk een trend is die wij op de UT zien, of dat het een artefact is omdat de in- en doorstroomcijfers in de aanloopjaren van een studie nogal moeilijk te meten zijn. Wij willen graag weten, hoe deze uitspraak gezien moet worden. Als het een echte trend binnen nieuwe studies aan de UT betreft, zouden wij graag willen weten, of daar binnen het beleid van de UT aandacht aan besteed wordt, om dit te voorkomen.


d. Equal Compensation for EU/EER Students in the Academic Council


The Academic Council would like to level the financial compensation between Dutch and EU/EER students being elected for the Academic Council in the future by giving out a declaration to EU/EER students that enables them to receive the Dutch studiefinanciering and OV-kaart, too. This declaration states that the elected EU/EER student works 32 hours a month for his/her duties within the Academic Council.


Are you okay with this proposal?Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
drs. F.L. Lagendijk

voorzitter