UR 09-085 Topsport en cultuurregeling
Regeling Ondersteuning Topsporters (ROSTOP) en Regeling Ondersteuning Topcultuur beoefening
ROSTOP
Kader

Het gelijktijdig studeren op academisch niveau en bedrijven van topsport stelt studenten voor problemen. Het is in de praktijk niet mogelijk een van beide activiteiten uit te stellen tot later: zowel de studie als de sport eisen van de deelnemer - doorgaans in de leeftijdsgroep tussen 18 en 25 jaar - resultaten op redelijk korte termijn. De UT dient hier oog voor te hebben, hetgeen aanleiding is tot het formuleren van een topsportbeleid en een topsportregeling.


Onder topsportbeleid wordt verstaan het streven naar een klimaat aan de UT, waarin topsporters hun studie en hun sport optimaal kunnen combineren binnen de door de UT gestelde randvoorwaarden. Het doel moet zijn dat de topsporter met inzet van eigen en

UT-middelen zowel zijn studie binnen redelijke tijd kan afronden als in die tijd de nagestreefde sportprestaties kan bereiken. Onder topsportbeleid wordt nadrukkelijk niet verstaan het gericht werven van potentiële topsporters onder VWO-leerlingen of HBO-studenten. Nog minder wordt beoogd het creëren van een basketball-university naar Amerikaans model. Het beschikbaar stellen van middelen voor het uitvoeren van een topsportbeleid mag niet ten koste gaan van bestaand beleid en toewijzingen op het terrein van breedtesport en wedstrijdsport, zoals deze al jarenlang door campusverenigingen worden beoefend.


Topsporters voegen aan de universiteit iets toe. Intern als een voorbeeldfunctie voor mede-sporters, en niet te vergeten als een collega-student waar we trots op kunnen zijn.
Een trots die met het deelnemen aan wedstrijden en met het behalen van prestaties ook afstraalt op de universiteit als instelling. Extern zal in de media aandacht worden besteed aan de topsporter en komt de naam van de UT als vanzelf in beeld.
1. INLEIDING

De Regeling Ondersteuning Topsporters (ROSTOP) biedt erkende topsporters, die aan de UT studeren en onder de regeling vallen, drie vormen van steun al naar gelang de status die zij bezitten. Deze vormen zijn:

1.studiebegeleiding op maat;

2.financiële ondersteuning;

3.facilitaire ondersteuning.


Studenten die nog niet de absolute top (NOC*NSF A of B status) hebben bereikt, kunnen door de ROSTOP mogelijkerwijs die topsportstatus wél bereiken. Met het aanbod van deze ondersteuning geeft de UT de sporter de mogelijkheid om sport en studie op een verantwoorde manier te combineren. Wanneer een sporter de A of B status heeft bereikt, komt evenwel de mogelijke financiële ondersteuning in de zin van een onkostenvergoeding vanuit de UT te vervallen omdat dan doorgaans financiële ondersteuning van het NOC*NSF wordt verkregen.


Deze Regeling geldt voor zowel valide als minder valide sporters. Impliciet is deze regeling dus ook van toepassing op topsportende studenten die zich voorbereiden op Olympische (zomer en winter) of para Olympische Spelen.
2.AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN

CVA: de Commissie Verlening Afstudeersteun van de Universiteit Twente.


BSD: Bureau Studentendecanen UT


UT: Universiteit Twente


Commissie Topsport: een driehoofdige commissie bestaande uit:
- Voorzitter Sportraad UT;
- Hoofd Sportcentrum van de UT;
- Studentendecaan UT.
De Commissie is namens het College van Bestuur belast met de beoordeling of je als topsporter kunt worden aangemerkt en, zo ja, in welke categorie je valt.


Topsporter: de UT-student die in het kader van deze regeling als zodanig is erkend.


Sporter met A-status (definitie NOC*NSF):

Om een A-status te halen of te bevestigen moet de sporter prestaties leveren op het niveau van (minimaal) de ´Top 8 van de wereld´. Daarnaast moet de sporter zich blijven voorbereiden op volgende meetmomenten en deelnemen aan het trainings- en wedstrijdprogramma van de bond
(of een programma dat is goedgekeurd door de bond).


Sporter met B-status (definitie NOC*NSF) :

Om een B-status te halen of te bevestigen moet de sporter prestaties leveren op het niveau van (minimaal) de 'Top 16 van de wereld'. Ook hier geldt dat de sporter zich moet blijven voorbereiden op volgende meetmomenten en deelnemen aan het trainings- en wedstrijdprogramma van de bond
(of een programma dat is goedgekeurd door de bond).


Studiebegeleiding op maat
:
Het uitvoeren door de betrokken faculteit van het geïntegreerde sport- en studieplan van de student dat in overeenstemming tussen de student-topsporter en de betrokken faculteit wordt opgesteld;

het gaat hier om bijzondere afspraken met de student zoals het doen van een mondeling tentamen, het geven van uitstel voor te leveren prestaties, etc. De student neemt hiertoe zelf contact op met de studieadviseur.


3. ERKENNINGSPROCEDURE

Om voor de Regeling in aanmerking te komen moet je drie dingen doen:


1.Jaarlijks - indien van toepassing - een schriftelijk verzoek indienen bij de Commissie Topsport, p/a Informatiebalie Studentenbegeleiding, Rode Balie Bastille alwaar ook een formulier verkrijgbaar is.
Het aanvraagformulier moet
vóór 1 april van het lopende studiejaar worden ingediend. Digitaal is dit formulier te vinden op: http://www.utwente.nl/studentenbalie/rode_balie/rood_formulieren/topsport.pdf
De Commissie Topsport
adviseert de CVA over de aanvraag. De CVA beslist binnen 10 weken na het ingediende verzoek.

2.Bij dit formulier moet je een eigen schriftelijke verklaring voegen, waarin je een toelichting geeft op de aard van de sport die wordt beoefend, een opgave van de tijd die je aan de sport besteedt en een korte impressie van je sportcarrière (wedstrijden en prestaties).

3.Daarnaast dien je een verklaring van je sportbond te overleggen waarin jouw sportniveau staat vermeld.

4.De student-topsporter dient gedurende een studiejaar aantoonbaar te behoren tot de categorieën topsporters I, II of III genoemd in paragraaf 4. Geen aanvragen worden gehonoreerd die betrekking hebben op tijdvakken die reeds zijn verstreken.4. Categorieën Topsporters

De Commissie Topsport beoordeelt of je voldoet aan de criteria genoemd in paragraaf 3.
De criteria die hier worden gehanteerd zijn analoog aan de regeling zoals ook NOC*NSF die hanteert voor topsporters.


Algemeen

De tak van sport die wordt beoefend dient een categorie-1 topsportonderdeel van NOC*NSF te zijn (zie voor de lijst van categorie 1 topsportonderdelen bijlage 1).

N.B: voor sporten met een specifieke band met de UT kan een uitzondering worden gemaakt.

De tijdsinvestering moet een minimale trainingsomvang van 10 uur en/of 4 sportspecifieke (team)trainingen per week bevatten exclusief reistijd.Er zijn 3 categorieën met de volgende criteria:


Categorie I

sporter die erkend is als topsporter met een A- of B-status door NOC-NSF.

Categorie II

- sporter op het hoogste internationale senioren-niveau;

(zie voor de lijst met indicaties welke prestatie gehaald moeten zijn bijlage 2).

- high Potentials erkend door NOC-NSF.


Categorie III

sporter op nationaal niveau:
- individuele sporter of teamsporter die meedoet aan wedstrijden in de hoogste nationale klasse en/of op het hoogste nationale niveau in de jeugd of op seniorenniveau, maar niet onder de categorieën I of II valt;

- individuele sporter of teamsporter die tot de categorie I of II heeft behoord en tijdelijk minder presteert, maar waarvan duidelijk is dat zij op korte termijn weer tot de categorie I of II gaat behoren.


5. WAARUIT BESTAAT DE ONDERSTEUNING?


De ondersteuning kan bestaan uit een viertal zaken:

studiebegeleiding op maat;

afstudeersteun;

financiële ondersteuning in de zin van een onkostenvergoeding;

facilitaire ondersteuning in de zin van gebruik faciliteiten UT.


a. Studiebegeleiding op maat

Alle erkende topsporters genoemd onder de categorieën I, II en III in paragraaf 4 hebben recht op "studiebegeleiding op maat".

Je dient tenminste één keer per semester een geïntegreerd sport- en studieplan op te stellen in overleg met jouw begeleider van de faculteit. Dit geïntegreerde sport- en studieplan is in overstemming met de algemene studieplanning van de student zoals die wordt verplicht
(per september 2010) volgens de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding.

Dit plan omvat een optimale afstemming tussen studie en sport: een studieprogramma met binnen zowel het studierooster als de trainings- en de wedstrijdschema's afspraken over faciliteiten voor tentamens, practica e.d. in periodes waarin je in training bent of aan (selectie)wedstrijden deelneemt.


b.Afstudeersteun

Naast studiebegeleiding kan aan alle erkende topsporters genoemd onder de categorieën I, II en III in paragraaf 4 ook financiële ondersteuning worden toegekend in de vorm van afstudeersteun.
Voor ieder als UT-topsporter
erkend studiejaar waarin je gebruik maakt van de prestatiebeurs, kun je maximaal vier maanden afstudeersteun aanvragen.
Deze vier maanden worden beschouwd als erkende vertraging zoals bedoeld in de Regeling Afstudeersteun UT.

Als je naast je sport ook een bestuursfunctie vervult, is het belangrijk te weten dat het totaal te verkrijgen aantal maanden afstudeersteun voor topsport én bestuursfuncties tezamen is beperkt tot 24 maanden.
Bij internationale topsportstudenten bedraagt de hoogte van de afstudeersteun het maandbedrag voor de basisbeurs uitwonend (WSF 2000).


N.B. Indien je voor afstudeersteun in aanmerking wilt komen, dien je na afloop van het studiejaar dat je bent erkend als Topsporter het formulier Aanvraag Afstudeersteun, ingevuld en voorzien van de noodzakelijke bijlagen, tijdig in te leveren.
Let op: Afstudeersteun wordt alleen dán uitgekeerd als je gedurende
het gehele studiejaar aan de voorwaarden van Topsporter hebt voldaan. Hierop wordt gecontroleerd. Erkenning aan het begin van de periode houdt dus niet automatisch afstudeersteun in na afloop van de periode.


Om voor afstudeersteun in het kader van deze regeling in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

1. Je dient gedurende een studiejaar als student ingeschreven te zijn aan een opleiding van de UT en erkend te zijn als topsporter in een bepaalde categorie. Het aantal malen dat een beroep op afstudeersteun kan worden gedaan is beperkt tot het aantal jaren nominale studieduur van de opleiding die de student volgt.

2. Je levert de aanvraag voor afstudeersteun op grond van topsport uiterlijk binnen 3 maanden na afloop van het erkende studiejaar (dus voor 1 december) in bij de griffie CVA (rode balie Bastille).c. Financiële Ondersteuning (onkostenvergoeding)

Naast studiebegeleiding kan indien nodig ook financiële ondersteuning aan erkende topsporters genoemd onder de categorie II van paragraaf 4 worden toegekend in de vorm van een onkostenvergoeding. Deze onkostenvergoeding is te vergelijken met de onkostenvergoeding zoals die wordt gehanteerd door het NOC*NSF wanneer een sporter de B-status bezit.


Deze onkostenvergoeding wordt verstrekt op basis van ingezonden declaraties met bewijsstukken. Er wordt niet gewerkt met een vaste maandelijkse vergoeding. Declaraties kunnen tot een maximum van € 225,- per maand worden gehonoreerd. Onder deze kosten, worden bijvoorbeeld reiskosten of kosten voor trainingsstages gerekend.

De kosten over een studiejaar kunnen nooit meer bedragen dan 12 keer € 225 dus maximaal
€ 2700. De beoordeling voor goedkeuring van de o
nkostenvergoeding ligt bij de Commissie Topsport.

Deze vergoeding van maximaal € 2700 per jaar kan tijdens de gehele opleiding maximaal 2 keer worden verkregen. De reden hiervoor is dat de regeling ervan uitgaat dat een sporter die de top wil bereiken en toch studie en topsport wil combineren met deze ondersteuning goed uit de voeten kan.

De onkostenvergoeding van de kant van de Universiteit Twente stopt onmiddellijk nadat de student de A of B status heeft bereikt en de vergoeding van het NOC*NSF in werking wordt gesteld.d. Facilitaire Ondersteuning (gebruik faciliteiten)

Naast de hierboven genoemde vormen van ondersteuning kan ook nog in facilitaire zin ondersteuning worden aangevraagd. Deze geldt voor de topsporters genoemd onder de categorieën I en II van paragraaf 4.

In overleg met de Commissie Topsport kan worden afgesproken dat de topsporter kosteloos gebruik kan maken van sportfaciliteiten als bijvoorbeeld een fitnessruimte. Op deze manier spaart de sporter reistijd voor het beoefenen en op peil houden van zijn sport.


Bovengenoemde ondersteuning wordt hieronder in tabelvorm samengevat.ROSTOP


Studiebegeleiding op maat?

Afstudeersteun?

Onkostenvergoeding?

Gratis faciliteiten bij UT?

Categorie I

Sporter met A of B-status volgens NOC-NSF.

Ja.

Ja.

Nee.

Ja.

Categorie II

- sporters op

hoogste

internationale

senioren-niveau;

- high potentials

erkend door

NOC-NSF.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Categorie III

- sporter op nationaal

niveau met sport in

hoogste nationale

klasse of hoogste

nationale niveau;

- sporter die tot

Categorie I of II heeft

behoord en daarin op

korte termijn zal

terugkeren.


Ja.

Ja.

Nee.

Nee


6. UITBETALING VAN DE FINANCIËLE ONDERSTEUNING

Afstudeersteun

Voor omvang en hoogte van de financiële ondersteuning geldt het bepaalde in de Regeling
Afstu­deersteun UT Hierover zijn aparte brochures verkrijgbaar. Deze regeling is opgenomen in het Studentenstatuut van de UT. Zie daarvoor
http://www.utwente.nl/studentenbalie/regelingen_statuut/studentenstatuut/

Bij internationale topsport studenten bedraagt de hoogte van de afstudeersteun het maandbedrag voor de basisbeurs uitwonend (WSF 2000).

Als aan jou op grond van deze regeling afstudeersteun is toegewezen, kun je deze afstudeersteun laten uitbetalen direct na afloop van het studiejaar waarin de studie met de topsport is gecombineerd (dit geef je aan op het formulier).

Bij opgebouwde afstudeersteun van in totaal 24 maan­den wordt geen afstudeersteun meer toegekend voor vrijwil­lig opge­bouw­de vertra­ging, zoals voor bestuurs­functies en topsport.

Als je van derden eveneens een doeluitkering ontvangt over dezelfde periode(s), dan wordt deze in mindering gebracht op de financiële onder­steu­ning vanwege de UT. Je bent verplicht deze
doeluit­ke­ring(en) te melden aan de
Commissie Topsport UT. Deze adviseert de CVA in welke mate met die doeluitkering rekening moet worden gehouden bij de uitbetaling van afstudeersteun.


Onkostenvergoeding

De aanvraag hiervoor dient te worden ingediend bij de Commissie Topsport per adres griffie CVA, rode balie Bastille.7. Public relations.
Alle erkende topsporters dienen zich bereid te verklaren om met betrekking tot zijn sportprestaties als ambassadeur van de UT op te treden. Daartoe zullen met iedere individuele topsporter aparte afspraken worden gemaakt.


8. Hardheidsclausule, bezwaar en beroep

Hardheidsclausule

Indien toepassing van deze regeling leidt tot onbillijkheden van overwegende aard, kan het College van Bestuur in voor de student gunstige zin afwijken van het in deze regeling bepaalde.


Bezwaar

Tegen een besluit van of namens het College van Bestuur op een ingediend verzoek zoals vermeld in paragraaf 3.1 dan wel besluiten m.b.t. de verleende onkostenvergoeding kan binnen 6 weken na de beslissing van of namens het college een bezwaarschrift bij het college worden ingediend.


Beroep

De beslissing in bezwaar van het College van Bestuur wordt gegeven in de vorm van een voor beroep vatbare beschikking, onder vermelding van de bevoegde rechter en de beroepstermijn.


9. In werking treding
Deze regeling treedt in werking per 1 september 2009.


10. Evaluatie

Deze regeling wordt voor 1 september 2011 geëvalueerd.

Cultuur


Regeling Ondersteuning Topcultuur Beoefening


Kader:


Er bestaat alléén een Topsport regeling maar geen aparte Topcultuur regeling:

- studenten die aan topcultuur activiteiten deelnemen waren er vrijwel niet;

- het gaat hier om een geheel andere “tak van sport” t.w. cultuuractiviteiten en die doet men doorgaans het hele leven; sport daarentegen is geconcentreerd in een zeer beperkte periode in de levensfase.

Desalniettemin lijken er nu toch meer studenten te zijn die topcultuur activiteiten zijn gaan ontplooien. Het gaat hier bijv. om stijldansen. Vanuit de sector cultuur is aangegeven dat er behoefte bestaat om ook te kunnen beschikken over een Top cultuur regeling.

De regeling is bedoeld voor een soepel studieverloop in combinatie met een excellente cultuur activiteit. Daar vallen overigens niet die studenten onder die van hun enorme culturele talent hun broodwinning gaan maken buiten de UT, want dat wil de UT niet stimuleren. De UT wil wél studenten faciliteren die aan de UT willen afstuderen en tijdens hun studie een top culturele activiteit willen bedrijven.


Inhoud Regeling

De Regeling Ondersteuning Top-Cultuurbeoefening houdt in een voor zoveel mogelijk analoge toepassing van de Regeling Ondersteuning Topsporters (ROSTOP) voor studenten bij wie kan worden vastgesteld dat zij een topcultuur activiteit bedrijven.


Afwijkende bepalingen:

1. In plaats van de Commissie Topsport fungeert in deze regeling een Commissie Topcultuur t.w. een driehoofdige commissie bestaande uit:
- Voorzitter Koepel Apollo
- Hoofd Cultuurcentrum van de UT
- Studentendecaan UT
De Commissie is belast met de beoordeling of je als topcultuur beoefenaar kunt worden aangemerkt en, zo ja, in welke categorie je valt.
De topcultuurcommissie kan vragen om schriftelijke bewijsstukken m.b.t. het niveau van de activiteit van culturele aan bonden/instanties waaraan de betreffende culturele top activiteit is gelieerd.

2. Niet alle takken van cultuur komen in gelijke mate in aanmerking om door deze regeling te worden ondersteund. Beoordeling op dit criterium wordt overgelaten aan de Commissie Topcultuur. Cultuurvormen kunnen voor ondersteuning in aanmerking komen voor zover er een speciale binding bestaat tussen de betreffende cultuurvorm en de Universiteit Twente in al haar veelzijdigheid.
De topcultuurcommissie beoordeelt of een student voldoet aan het tijdsbestedingcriterium en of de student in één van de genoemde categorieën valt. Ook kan de Commissie laten meewegen of de student al enigerlei financiële ondersteuning geniet. Vervolgens zal een voordracht plaatsvinden bij de CVA of de desbetreffende student in aanmerking komt voor de regeling ondersteuning topcultuur.


BIJLAGE 1

Categorie 1

Categorie 2

Kon. Ned. Atletiek Unie

1.Werpnummers D

2.Werpnummers H

3.Springnummers D

4.Springnummers H

5.Baannummers D

6.Baannummers H

7.Wegnummers D

8.Wegnummers H


KNAC Nationale Autosport Federatie

1.Rally

1. Kart/Autoren

Ned. Badminton Bond

1.Dames

2.Heren


Kon. Ned. Baseball en Softball Bond

1.Baseball H

2.Softball D

3.Softball H


Ned. Basketball Bond

1.Dames

2.Heren

3.Rolstoelbasketbal D

4.Rolstoelbasketbal H


Kon. Ned. Biljart Bond

1.Pool

2.Snooker

3.Driebanden (art. 4)


Bob en Sleebond Nederland

1.Bobslee

2.Skeleton

3.Rodelen


Ned. Boks Bond

1.Dames

2.Heren


Ned. Bowling Federatie

1.Dames

2.Heren


Ned. Bridge Bond

1.Dames

2.Heren


Kon. Ned. Cricket Bond

1.Heren


Ned. Curling Bond

1.Dames

2.Heren


Kon. Ned. Dambond

1.Heren (art. 4)


Ned. Algemene Danssport Bond

1.Standaard

2.Latin

1.Rock & Roll


Ned. Darts Bond

1. Darts (D)


Ned. Frisbee Bond


1. Ultimate frisbee

Ned. Go Bond


1. Go Heren

Ned. Golf Federatie

1.Dames

2.Heren


Kon. Ned. Gymnastiek Unie

1.Ritmische gymnastiek

2.Trampoline

3.Turnen D

4.Turnen H

5.Sports Aerobics (D)

1.Acro

Ned. Handbal Verbond

1.Dames

2.Heren


Ned. Handboog Bond

1.Doelschieten D

2.Doelschieten H

3.Aangepast doelschieten

1.Veldschieten


Kon. Ned. Hippische Sport Bond

1.Dressuur

2.Springen

3.Eventing

1.Mennen

2.Endurance

3.Voltige

Kon. Ned. Hockey Bond

1.Dames

2.Heren

1.Zaalhockey D

2.Zaalhockey H

Ned. Indoor & Outdoor Bowls Bond


1. In- en outdoor Bowls


Ned. Jeu de Boules Bond

1.Petanque


Judo Bond Nederland

1.Judo Dames

2.Judo Heren

1.Jiu Jitsu Fighting


Ned. Kano Bond

1.Wildwaterslalom

2.Vlakwater

1.Kanopolo D

2.Kanopolo H

3.Marathon

4.Freestyle

Karate Do Bond Nederland

1.Kata

2.Kumite

Ned. Klim- en Bergsport Vereniging

1.Sportklimmen D

2.Sportklimmen H


Kon. Ned. Korfbal Verbond

1.Korfbal (art. 4)


Kon. Ned. Krachtsport en Fitnessfederatie

1.Gewichtheffen

2.Vrije stijl worstelen

3.Grieks/Romeins worstelen

4.Sumo

5.Powerliften/bankdrukken D

6.Bodybuilding/Fitness

1.Powerliften/bankdrukken H

2.Touwtrekken Outdoor

Kon. Ned. Vereniging voor Luchtvaart


1.Zeilvliegen

2.Schermvliegen

3.Modelvliegsport lijn

4.Modelvliegsport overige

5.Ballonsport

6.Zweefvliegen type I

7.Zweefvliegen type II

8.Parachutespringen vrije val

9.Parachutespringen overige

Federatieve Ned. Midgetgolf Bond


1.Dames

2.Heren

Kon. Ned. Motorrijders Vereniging

1.Motocross

2.Wegrace

3.Enduro

4.IJsrace

1.Grasbaan

2.Speedway

3.Trial

Ned. Onderwatersport Bond

1.Vinzwemmen (D)


Fed. Oosterse gevechtsporten

1.Wushu

1. Kendo

Ned. Racquetball Associatie


1.Dames

2.Heren

Reddingsbrigades Nederland

1.Redden (D)


Kon. Ned. Roei Bond

1.Boord D

2.Boord H

3.Scull D

4.Scull H


Skate Bond Nederland

1.Kunstrijden (D)

2.Rolhockey H

3.Skeeleren (D)

1.Bandy

2.Inline

Ned. Rugby Bond

1.Rugby H

2.Sevens H

3.Rugby DKon. Ned. Schaatsenrijders Bond

1.Kunstrijden D

2.Kunstrijden H

3.IJsdansen

4.Shorttrack D

5.Shorttrack H

6.Lange Baan D

7.Lange Baan H


Kon. Ned. Schaak Bond

1.Dames

2.Heren


Kon. Ned. Alg. Schermbond

1.Degen

2.Floret

3.Sabel


Kon. Ned. Schutters Associatie

1.Pistool

2.Luchtgeweer

3.Kleiduiven

4.Klein Kaliber

1.Groot kaliber geweer

Ned. Ski Vereniging

1.Snowboard alpine

2.Snowboard half pipe

3.Snowboardcross

4.Schansspringen

5.Alpine techniek

6.Alpine snelheid

7.Freestyle acro

Freestyle moguls

Freestyle aerials

8.Biatlon

9.Langlaufen

10.Aangepast skiën

1.Rolski

Squash Bond Nederland

1.Dames

2.Heren


Taekwondo Bond Nederland

1.Sparring D

2.Sparring H

1.Stijl

Ned. Tafeltennis Bond

1.Dames

2.Heren


Kon. Ned. Lawn Tennis Bond

1.Dames

2.Heren

3.Rolstoeltennis


Ned. Triathlon Bond

1.Olympische afstand

2.Wintertriathlon

1.Duathlon

2.Lange afstand

Sportbond Moderne Vijfkamp

1.Dames

2.Heren


Kon. Ned. Voetbal Bond

1.Dames

2.Heren

3.Zaalvoetbal Heren

1. Beachsoccer


Ned. Volleybal Bond

1.Dames

2.Heren

3.Beach D

4.Beach H


Ned. Waterski Bond

1.Klassiek

2.Handiski


1.Wakeboard

2.Blootvoet

3.Kabelski

4.Skirace

Kon. Ned. Watersport Verbond

1.Planken

2.1-mans zwaardboot Heren

3.Kielboot Fleet and matchracing open

4.High performance zwaardboot open

5.2-mans zwaardboot

6.Catamaran

7.1-mans zwaardboot Dames

8.1-mans zwaardboot open

9.Kielboot Heren

1.Funboard


Kon. Ned. Wielren Unie

1.Baansport

2.MTB

3.Wegsport D

4.Wegsport H

5.Fietscross

6.Cyclocross (art. 4)


Ned. Ijshockey Bond

1.Dames

2.HerenKon. Ned. Zwem Bond

1.Dames

2.Heren

3.Waterpolo D

4.Waterpolo H

5.Schoon D

6.Schoon H

7.Synchroon

BIJLAGE 2

(om in aanmerking te komen voor een onkosten vergoeding moet je aan de onderstaande eisen voldoen)


Individuele sporten


Atletiek - plaats bij eerste 8 op het NK Outdoor

- plaats bij eerste 3 op NK Indoor

Badminton - plaats bij de beste 8 op het NK senioren

- plaats bij eerste 50 op internationale ranking

Biljarten individueel bekijken topsportcommissie

Bobslee - plaats bij de beste 12 in klassement Worldcup

- plaats bij eerste 6 op EK en/of eerste 8 bij WK

Boksen individueel bekijken in topsportcommissie

Dammen - plaats bij de beste 4 op het NK senioren

Dansen - plaats bij de beste 6 op grote internationale wedstrijd

Golf individueel bekijken in topsportcommissie

Gymnastiek - plaats bij de beste 6 op het NK senioren - meerkamp

- plaats bij de beste 3 op het NK senioren - per toestel

- plaats bij de beste 3 op NK senioren – trampoline

- plaats bij de beste 3 op NK senioren – ritmische gymnastiek

- plaats bij de beste 3 op NK senioren – sports-aerobics

- kwalificatie voor een (senioren-) World Cup, EK of WK, OS

Handboogschieten - lid van nationale senioren-kernploeg Doelschieten

- kwalificatie voor World Cup, EK, WK, OS (Olympische nummers)

Hippische sport - plaats bij de beste 8 op het NK senioren in de hoogste klasse

Judo - plaats bij de beste 3 per gewichtsklasse op het NK senioren

- kwalificatie voor een (senioren-) World Cup, EK of WK, OS

Kano - lid van nationale seniorenselectie nationale bond

- plaats bij eerste 3 op het NK senioren (vlakwater en/of slalom)

Karate - plaats bij eerste 3 op het NK senioren (kata en/of kumite)

Klimmen - plaats bij eerste 15 op internationale ranking

Kracht/fitness - kwalificatie/deelname aan EK en/of WK

Motorsport individueel bekijken in topsportcommisie

Onderwatersport individueel bekijken in topsportcommisie

Oosterse

gevechtsporten individueel bekijken in topsportcommisie

Roeien - plaats bij de eerste 3 (lichte en zware Olympische nummers)

op het NK senioren in de hoogste categorie

- kwalificatie voor World Cup, EK of WK (ook < 23), OS

Skeeleren - plaats bij de beste 3 per onderdeel op het NK baan en/of weg

- kwalificatie/deelname aan EK en/of WK

Schaatsen lange baan:

- plaats bij de beste 12 op het NK Allround

- plaats bij de beste 8 op het NK Sprint

- plaats bij de beste 8 op het NK Afstanden (per afstand)

- kwalificatie/deelname aan World Cup, EK of WK, OS

short track:

- plaats bij de beste 3 op het NK (eindklassement)

- kwalificatie/deelname aan World Cup, EK of WK, OS

kunstrijden:

- plaats bij de beste 3 op het NK senioren

- kwalificatie/deelname aan World Cup, EK of WK, OS

marathon (uitzondering, zie artikel 3):

- plaats bij de beste 4 (vrouwen: 3) op NK kunstijs en/of natuurijs

- eindigen bij eerste 8 (vrouwen: 6) in eindklassement KNSB Cup

Schaken - plaats bij de beste 6 op het NK senioren

- plaats bij de beste 8 Nederlanders op internationale ELO-ranglijst

Schermen - plaats bij de beste 3 op het NK senioren in Olympische disciplines

Schieten - plaats bij de beste 3 op het NK senioren in Olympische disciplines

Skiën - plaats bij de beste 3 op het NK senioren (alpine)

- plaats bij de beste 3 op het NK senioren (snowboard)

- plaats bij de beste 3 op het NK senioren (freestyle)

Squash - lid van nationale seniorenselectie nationale bond

- kwalificatie/deelname aan EK en/of WK

Taekwondo - kwalificatie/deelname aan EK en/of WK, OS

Tafeltennis - plaats bij beste 3 op NK senioren

- spelen bij team in eredivisie én top 8 (A-junioren) of top 25 op NTTB- ranglijst

- kwalificatie/deelname aan EK en/of WK, OS

Tennis - spelend in hoofdklasse én individueel landelijk bij de beste 50 senioren

Triatlon - plaats bij de beste 8 op NK Olympische afstand

- plaats bij de beste 3 op NK lange afstand (uitzondering, zie art. 3)

- plaats bij de beste 3 op NK wintertriatlon

- kwalificatie/deelname aan World Cup, EK of WK, OS

Moderne Vijfkamp individueel bekijken in topsportcommisie

(Beach) Volleybal - opgenomen in nationale selecties

- eindigen bij eerste 4 duo’s bij senioren zomercompetitie op

mastersniveau

- kwalificatie/deelname aan World Cup, EK of WK, OS

Waterskiën individueel bekijken in topsportcommisie

Watersport - plaats bij de beste 3 per (Olympische) klasse op het NK

- kwalificatie/deelname aan World Cup, EK of WK, OS

Wielrennen wegsport:

- plaats bij beste 8 op het NK amateurs, vrouwen en/of elite

- bij de beste 15 op eindranking KNWU beloften/neo-senioren/vrouwen- competitie

mountainbike:

- plaats bij de beste 8 op het NK senioren

- kwalificatie/deelname aan World Cup, EK of WK, OS

baan:

- plaats bij de beste 3 per Olympische discipline op het NK

- kwalificatie/deelname aan World Cup, EK of WK, OS

fietscross:

- plaats bij de beste 3 per Olympische discipline op het NK

- kwalificatie/deelname aan World Cup, EK of WK, OS

Zwemmen wedstrijdzwemmen:

- plaats bij de beste 8 op het NK lange baan in Olympische nummers

- plaats bij de beste 3 op het NK korte baan

- kwalificatie/deelname aan World Cup, EK of WK, OS

plankspringen:

- plaats bij de beste 3 op het NK senioren (per hoogte)

- kwalificatie/deelname aan World Cup, EK of WK, OS

schoonzwemmen:

- plaats bij de beste 3 op het NK senioren (individueel, duo of team)

- kwalificatie/deelname aan World Cup, EK of WK, OSopen water:

- plaats bij de beste 3 op NK in Olympische nummers

- kwalificatie/deelname aan World Cup, EK of WK, OS

Overige sporten individueel bekijken in topsportcommisie


Teamsporten:


Basketbal - (structureel) deel uitmaken van een team uit de eredivisie

Handbal - (structureel) deel uitmaken van een team uit de eredivisie

Hockey - (structureel) deel uitmaken van een team uit de hoofdklasse

Korfbal - (structureel) deel uitmaken van een team uit de korfbal-league

Voetbal veldvoetbal:

- (structureel) deel uitmaken van het 1e team van een BVO

(ere- én eerste divisie of hoofdklasse amateurs)

zaalvoetbal:

- (structureel) deel uitmaken van een team uit de eredivisie

Volleybal - (structureel) deel uitmaken van een team uit de A-league

Waterpolo - (structureel) deel uitmaken van een team uit de eredivisie

IJshockey - (structureel) deel uitmaken van een team uit de eredivisie