UR 09-073 Verslag interne vergadering 25-02-2009

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300


Ons kenmerk

UR 09-073

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Datum

25-02-2009

e-mail

l.tijink@utwente.nl

Telefoon

053-4892027 / 2026


http://www.utwente.nl/uraad/


Verslag interne vergadering 25 februari 2009Aanwezig: CC: L. Franco Garcia, N. Oudalov, H. Poorthuis, C. Pouw, W. Dierkes, A. Veenendaal, J. Hoogerdijk

UReka: D. Dam, R. Kuin, F.R.L. van der Meer, T. Ziehmer, R. van der Kooij

Pro-UT: J. v. Benthem, M. Telgenkamp, J. van Alsté

Lijst Chairman: F. Lagendijk (vz)

Griffie: J. Ribberink, L. Tijink (verslag)


Afwezig: K. Bijkerk (CC), M. Stekkinger (UReka)1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering om 09.04 uur.

Agendapunt van Dierkes wordt toegevoegd aan de mededelingen.


2. Mededelingen

-Dierkes heeft haar zetel per 1 april 2009 opgezegd, omdat ze voor de Technische Universiteit Tampere in Finland als hoogleraar gaat werken. Het Centraal Stembureau heeft volgens de standaardprocedure al een aantal acties in gang gezet. Jan de Goeijen heeft vandaag laten weten dat hij de zetel per 1 april aanvaardt.

-Het verzoek van 3TU.M met betrekking tot de naamswijziging Elektrotechniek komt t.z.t. op de agenda van de URaad.

-Op dinsdag 11 maart staat er een bijeenkomst gepland met de voorzitters van de faculteitsraden en de presidiumleden. Daarnaast wordt er op 1 april een bijeenkomst georganiseerd voor de voorzitters van de dienstraden en de gehele UR. Leden worden nog via de mail verzocht om zich aan- of af te melden.

-In het kader van de themadag 13 mei stelt de voorzitter voor om deze middag op te splitsen. De borrel in de omgeving van Markelo kan gewoon plaatsvinden.

-Sophia Boekholt heeft een nieuwe functie bij PA&O. Haar opvolgster Lidy Winters-Alkema zal in het vervolg voor Van Ast werken.

-Van Alsté heeft zijn 40-jarige ambtstermijn behaald en zal het in besloten kring vieren.

Externe commissies

-Vanuit de begeleidingscommissie medewerkertevredenheid meldt Poorthuis dat de keuze gevallen is op het bedrijf Effectory. Zij zullen nog vóór de zomer het onderzoek uitvoeren en daarna voorstellen doen voor een vervolgtraject waarin het de bedoeling is om medewerkers meer te betrekken en motiveren bij en over de strategische doelstellingen van de UT. Effectory heeft een duidelijke visie op hoe je zoiets aan moet pakken. Door de manier waarop Effectory het onderzoek zal uitvoeren, zal het moeilijk worden om vergelijkingen te maken met de cijfers uit het onderzoek van 4 jaar geleden.

-Ziehmer zal deze vergadering om 10.30 uur verlaten in verband met een bijeenkomst van VSNU. Kuin en Hoogerdijk moeten ook om 10.30 uur vertrekken vanwege colleges.

-Van der Kooij meldt vanuit UCO dat 1 minor niet volledig geaccrediteerd is. “BKO- personeelsbestand” zal opgevraagd worden bij PA&O.3. Verslag van de vorige vergadering UR 09-037

Tekstwijzigingen:

Pag. 1, regel 37: Van der Meer zal vanuit de commissie WAR…………naar de UR-leden sturen. gewijzigd in: Van der Meer zal Dam vragen om de behoefte aan evaluatieactiviteiten commissie WAR te peilen in OOS.

Pag. 2, regel 55: IKS vervangen door MTR.

Het verslag wordt vervolgens vastgesteld.


4. Ingekomen en uitgegane post UR 09-039

Ter kennis name.


5. Actiepuntenlijst UR 09-031

Actiepuntenlijst wordt doorgeschoven naar de volgende keer. De voorzitter verzoekt de commissievoorzitters om bilateraal goede afspraken te maken over de actiepuntenlijst. In de commissievergaderingen neemt dit vaak veel tijd in beslag.


6. Vastgoedplan 2009-2014 UR 09-006

Het CvB heeft een nieuw stuk aangeleverd. Hoogerdijk stelt voor om eerst de stemming binnen de fracties te peilen voordat er een conceptbesluit opgesteld wordt. Pro-UT gaat akkoord met 2009, maar kan niet in dit stadium akkoord gaan met 2010. Van Benthem is van mening dat het verstandig is om in deze onzekere tijden het stapsgewijs aan te pakken.

Pouw vindt de reactie van het college teleurstellend. Project 1b zou uitgebreid onderbouwd zijn, maar dit is nergens terug te vinden. In de PowerPoint presentatie gaat het over 30 miljoen en niet over 50 miljoen. Pouw vraagt zich af hoe die 50 miljoen tot stand is gekomen. Hij wil voorstellen om een extern adviseur in te schakelen; in commissie FVA was hier steun voor. Het instemmingbesluit zal zeer zorgvuldig geformuleerd moeten worden. Het college moet met een duidelijke onderbouwing komen omdat het langzamerhand een sluipend proces begint te worden. We worden voor een voldongen feit gesteld. Pouw vindt dat de gehele gang van zaken rommelig verloopt en de interne analyse niet helder is. CC sluit wel aan bij het standpunt van Pro-UT. Instemming met 2009, maar niet met de hele lijn. UReka gaat hierin mee; instemming 2009.

De gehele UR stemt in met 2009 en de rest zal later behandeld worden. Verdere ontwikkeling en uitwerking moeten vroegtijdig bekend worden gemaakt. Dit moet opgenomen worden in het conceptbesluit. Onze teleurstelling moet uitgesproken worden richting het college. Lagendijk heeft twijfel over inzet van een extern adviseur. De Vastgoed presentatie was voor de UR-leden ondoorgrondelijk. Om het werk goed te kunnen doen moet de UR meer inzicht krijgen in het geheel. Hoogerdijk vindt dat de toezeggingen van de vorige keer erg summier beantwoord zijn, zoals een collegezalen analyse. Aannames moeten verduidelijkt worden. Hoogerdijk gaat het conceptbesluit opstellen. Commissievoorzitter moet het CvB-lid wel informeren over de gang van zaken.


7. Toets Nieuwe Opleiding BSc Creative Technology UR 09-041

Dam meldt dat in commissie OOS dit stuk niet behandeld is. Er zijn wel schriftelijke vragen gesteld waarvan de antwoorden ook al binnen zijn. UReka kan zich wel vinden in de antwoorden van het CvB, maar ook nu weer wordt er verwezen naar stukken die niet beschikbaar zijn. Een goede samenvatting van dit dikke stuk zou praktischer zijn geweest. Er is een vraag gesteld over de aanwezigheid van een gedragscode, Ribberink weet te melden dat er een document bestaat genaamd gedragscode voertalen. Het document zal aan alle UR-leden gestuurd worden. De doorstroom naar masteropleiding is nog niet helemaal duidelijk.

Vraag 10 gaat over het bemanningsplan bij de faculteit EWI. De start van deze nieuwe opleiding zou mogelijk tot capaciteitsproblemen kunnen leiden. EWI trekt nu te weinig studenten. Een toename van het aantal studenten bij EWI ziet Van Alsté niet als een probleem, omdat hij dit nog niet ziet gebeuren. Met betrekking tot 5 EC vakken wordt er geen standaard lijn gevoerd. Dit blijft een onduidelijk punt. UReka wil meer duidelijkheid. Telgenkamp heeft moeite met het gestelde profiel. Het zou mogelijk te zwaar en niet realistisch zijn. Welke garanties geeft het college voor het behalen van de eindtermen voor studenten die in het profiel passen. Daarbij stappen ze makkelijk over punt selectieprocedure. Vanuit fractie CC neemt Dierkes het woord. De punten van

CC zijn in feite al benoemd. Geen doorstroom mogelijkheden, begeleiding voor verbreden instroom om drop-out rate te verlagen en de einddoelen zijn erg ambitieus. Punt 5 EC vakken is al genoemd. Pouw wil hieraan toevoegen dat studenten met EM-profiel (maatschappij profiel) zich niet bij EWI kunnen inschrijven. Centraal Studenten Administratie doet de check. Onder welk regime vallen deze studenten. Hoe verhoudt zich dit tot het BSA. Ondanks dat er gevraagd is naar een managementsamenvatting, wordt het hele stuk gestuurd. Kwaliteit van de besluitvorming is afhankelijk van de stukken die aangeleverd worden. In principe stemt de URaad in met de Toets Nieuwe Opleiding Bsc. Creative Technology.


8. Privacybeleid/Gedragscode ICT UR 09-012

Dit punt gaat van de agenda af. Flierman zal niet aanwezig zijn bij de overlegvergadering.


9. Adviesaanvraag OR-ITC UR 09 – 020A

Op woensdag 18 februari was er een bijeenkomst met de OR-ITC. Het is de bedoeling dat zij op

26 maart een definitief advies brengen aan hun bestuurder op het gebied van onderwijs, geld, eigendom en organisatie. Met betrekking tot geld, eigendom en organisatie is het wel duidelijk. Maar voor wat betreft het onderwijs zijn ze er nog niet helemaal uit. In de 1e week van april zal er een concrete afspraak gepland worden met de OR van ITC. Ze zullen nog contact moeten leggen met het OPUT in het kader van rechtsposities van de medewerkers. Opmerkelijk in het stuk is, dat de medezeggenschap nog niet helder geregeld is. Er is afgesproken dat één medewerker en één student van ITC toegevoegd zullen worden aan de URaad om te wennen en onderling informatie uit te wisselen. Van Alsté begreep uit het stuk dat het vastgoedbeheer over gaat naar de UT en dat de stichting met een soort vergoeding blijft voortbestaan. Een substantieel bedrag zal blijven. Hij heeft hier vragen over gesteld, maar geen helderheid hierover gekregen. Dit specifieke punt staat niet juist weergegeven in het verslag van PSI. Agendapunt gaat van de agenda af.


10. Evaluatie instroomcijfers en wervingscampagnes UR 09 – 042

Poorthuis is van mening dat dit punt niet behandeld kan worden, omdat het college nog met cijfers, conclusies en analyse moet komen. Dit punt is ook niet behandeld in de commissie PSI.

Agendapunt blijft wel staan


11. Discussienotitie Visie Studentenhuisvesting UR 09-043

Dit stuk is vooral om discussie bij studenten los te krijgen. Agendapunt wordt vrij behandeld in overlegvergadering.


13. Voortgang RoUTe ‘14

De gebonden versie Route ’14 is binnen. Maandag 2 maart is er een bijeenkomst over Route ’14 en Branding voor een select groep genodigden. Lagendijk, Pouw en Alsté hebben wel een uitnodiging gehad. De voorzitter zal bij het college vragen waarom de UR niet uitgenodigd is.


15. Bicultural URaad project

Franco Garcia en Ziehmer werken samen aan het projectvoorstel Bicultural URaad Zij willen op den duur tijdens vergaderingen van de URaad gebruik maken van dit systeem. Met behulp van een computer met stemregistratiesysteem worden discussies/gesprekken opgenomen en meteen in het Engels of Nederlands weergeven op een scherm. Opnames kunnen ook gebruikt worden als digitaal archief. Franco Garcia meldt dat dit een eenvoudig en gebruiksvriendelijk systeem is. Je moet het zien als hulpmiddel om interactief deel te kunnen nemen aan gesprekken en discussies. De UT zou als technisch instituut in staat kunnen zijn om een dergelijk systeem te bouwen en ontwikkelen. Ziehmer gaat binnenkort een projectgroep bezoeken die al met dit systeem werkt. De voorzitter stelt voor dat er projectvoorstel gedaan wordt bij het CvB. Er moet nog wel een betere beschrijving komen en de kosten moeten helder in beeld worden gebracht. Franco Garcia zal een businessplan op stellen. De URaad vindt het een prima voorstel.


16. Rondvraag

- Er is nog geen reactie gekomen van andere fracties op het voorstel van Pro-UT m.b.t. de werkwijze UR. In volgend presidium komt dit punt op de agenda.

Van Alsté informeert naar stand van zaken rondom beloning UR-leden. In het presidiumoverleg van 10 maart zal dit onderwerp op de agenda komen.

- In het kader van het Vastgoedplan in termen van uitbreiding en investeringen heeft de Werkgroep UT Duurzaam kritische vragen gesteld over het kappen van bos ten behoeve van herlokatie Drienerburght. Dit punt kan als schriftelijke rondvraag ingebracht worden of aan het vastgoedplan gekoppeld worden.

- Telgenkamp vraagt hoe de URaad omgaat met de mail van mw. Torka m.b.t. De Achterhorst van 9 februari. Het gaat hierbij om de vraag of het veranderende beleid t.a.v. vastgoed op de UT ook van toepassing is op De Achterhorst. De voorzitter zal deze mail beantwoorden.


17. Sluiting

De voorzitter sluit om 11.40 uur de vergadering.


*****