Instroom 2008

Notitie tbv de Universiteitsraad, 4 februari 2009-02-04

In deze notitie staan we kort stil bij de instroom van studenten in UT opleidingen die begonnen in september 2008. De analyse is gebaseerd op de 1 decembertelling. De volledige overzichten zijn in bijlage toegevoegd. Op het moment van schrijven zijn de resultaten van andere HO Instellingen in Nederland nog niet openbaar, zodat het nog niet mogelijk is actuele marktaandelen te melden. Deze gegevens worden in april bekend. In een latere cyclus komen we daarom graag nog eens terug met een meer uitgebreide analyse.

In deze notitie kijken we actereenvolgens naar:

1.Eerstejaars studenten

2.Instroom bachelors naar faculteiten

3.Buitenlandse instroom bachelors

4.Totaal aantal ingeschreven studenten

1: Eerstejaars studenten

Het aantal eerstejaars studenten is in de decembertelling uitgekomen op 1750, wat een stijging van 1,8% betekent ten opzichte van de telling van vorig jaar.

Het aantal bachelors is met 4,1 % gestegen. Hiermee wordt de stijgende lijn van de afgelopen jaren voortgezet. Zie hiervoor tabel en grafiek 1.

Het aantal nieuw ingeschreven master + premaster studenten is gedaald met 5,2%. Dit zijn enkel de studenten die niet eerder aan de UT ingeschreven hebben gestaan. Doorstromers zijn niet betrouwbaar te tellen omdat de UT geen harde knip hanteert. Omdat in deze cijfers ook alleen de Masters instroom tussen 1 sep - 1 dec weergegeven wordt, en niet de instroom van februari, kunnen over de masters vooralsnog geen harde conclusies uit getrokken.


2005

2006

2007

2008

Bachelor

1211

1249

1298

1351

Master

88

104

135

179

Premaster

305

290

286

220

Master+ premaster

393

394

421

399

Totaal

1604

1643

1719

1750


Tabel en grafiek 1: totaal aantal eerstejaars instelling studenten


2: Bachelorinstroom per faculteit: MB grootste, EWI kleinste

Van de 5 faculteiten blijft MB de grootste instroom genereren, maar de sterke groei van de afgelopen jaren zet niet door. EWI is de kleinste faculteit en en zakt verder weg (voor de overgang van BIT is verwerkt). CTW, GW en EWI zijn ongeveer even groot. TNW is darbij zeer stabiel.


2005

2006

2007

2008

CTW

243

314

248

319

EWI

133

130

121

100

GW

288

228

278

273

MB

257

297

375

365

TNW

290

280

276

294

Totaal

1211

1249

1298

1351


Tabel 2 en grafiek 2: aantal eerstejaars studenten

De verhouding tussen gamma en beta-opleidingen is in 2008 stabiel gebleven. Er stromen nog steeds ongeveer evenveel studenten in bij beide types opleidingen.

3: Buitenlandse instroom bachelors

Het aantal Nederlandse bachelors is het afgelopen jaar licht gestegen (1,5%). Het aantal buitenlanders laat een grote stiging zien (+16%). Vooral Psychologie (100) en European studies (99) en in mindere mate Toegepase Communicatie Wetenschappen (27) trekken veel buitenlanders. Het aandeel buitenlandse eerstejaars komt hiermee in 2008 voor het eerste boven de 20%.


 

Totaal 1ste jaars Bachelors

Nederland

Bachelors

Buitenland

Bachelors

% Nederland

% Buitenland

2005

1211

1039

172

86%

14%

2006

1249

1067

182

85%

15%

2007

1298

1063

235

82%

18%

2008

1351

1079

272

80%

20%

Tabel 3: herkomst eerstejaars bachelors in absolute en relatieve aantallen

In grafiek 3 en 4 wordt de stijging van de buitenlandse instroom ten op zichte van de instroom met Nederlandse nationaliteit visueel weergegeven.

Grafiek 3 en 4: herkomst eerstejaars in absolute en relatieve aantallen

4: Totaal aantal ingeschreven studenten

Het totaal aantal ingeschreven studenten is dit studiejaar uitgekomen op 8245. Ook hier wordt de stijgende lijn van de afgelopen jaren voortgezet met 2,3% (2007 stijging 2,3% en 2006 stijging 2,7%).
2005

2006

2007

2008

Bachelor

4336

4806

5202

5409

Master

951

1358

1808

2099

Premaster

485

536

551

532

Oude structuur

1901

1149

497

205

Master, premaster & oude structuur

3337

3043

2856

2836

Totaal

7673

7879

8058

8245


Tabel 4 en grafiek 5: totaal aantal ingeschreven studenten

5: ontwikkeling marktaandeel

Zoals gezegd ontbreken actuele cijfers over het marktaandeel van de UT vooralsnog. De cijfers liggen echter zodanig in lijn dat de voorspelling te rechtvaardigen is dat de daling van het marktaandeel doorzet. De UT groeit welliswaar, maar een aantal anderen groeien sneller. Een regressieanalyse sinds 2002 laat de volgende ranglijst zien in marktaandeelontwikkeling van de Nederlandse universiteiten: