UR 09-031 Actiepuntenlijst 4-3-2009

Actiepuntenlijst UR-CvB

Versie 4 maart 2009


Nr.

Uit vergadering

Onderwerp

Actie

Commissie/Datum gereed

Pfh./UR

1.

n.v.t.

Functioneren decentrale medezeggenschap (FR, DR + IR)

informatie UR

presidium /permanent

Fl.

2.

Overleg 22 febr 05

UR 05 -075

Kwartaalrapportage voortgang 3TU

continu

UR

Fl.

3.

Overleg 17 mei 05

UR 05 - 172

Privacybeleid (- reglement), zie ook UR 05-205; twee notities aangekondigd in cie verg.d.d.3 nov.05 (zie ook UR 08 – 117). Zal

in werkgroep van UR en OPUT besproken worden.

instemming UR

Cie P,S&I /jan.09

Fl.

4.

Overleg 10 okt.08

UR 08 - 333

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

??

Cie PSI/ voorjaar 09

Fl.

5.

Overleg 10 okt. 07

UR 07 – 348

Initiatiefvoorstel UR mbt registratie studentgegevens in Arbo jaarverslag, CvB en UR onderzoeken mogelijkheden


informatie

Cie PS&I/ zsm

FL

6.

Overleg 28 jan 09

UR 09 - 030

Tijd- en implementatieschema RoUTe’14

informatie

Cie PSI/mei 2009

Fl.

7.

Verslag PSI 3 dec. 08, UR 08-388

Hooglerarenbeleid (aangekondigd tijdens discussie RoUTe’14)

?

Cie PSI/ ?

Fl.

8.

Overleg 28 jan 09

UR 09 - 030

Afhandeling schr. rondvraag mbt Collegegeldvrij besturen

informatie

Cie OOS/maart 09?

Br.

9.

Overleg 28 jan 09

UR 09 - 030

Evaluatiecriteria pilot BSA

informatie

Cie OO&S/juni 09

Br.

10.

Overleg 28 jan 09

UR 09 - 030

Richtlijn BSA

instemming

Cie OOS/ 2012

BR

11.

Overleg 6 maart 2007

Voortgangsnotitie Onderwijsbeleid (evaluatie uitgevoerde beleid)

advies UR

Cie OO&S/zomer 2009

Br.

12.

Overleg 12 juni 07

UR 07 - 212

CvB overlegt met decanen over een grotere betrokkenheid van de studenten bij het management. Vaststellen lijst van functies waarin studentparticipaties belangrijk/nodig zijn.


informatie

Cie OO&S/maart 09

Br.

13.

Overleg 7 mei 08

UR 08 - 156

Aanpassing Topsportregeling ivm deelname Olympische Spelen

CvB

Cie OO&S/ mei 09

Br.

14.

Overleg 28 jan 09

UR 09 - 030

IKS

CvB

Cie OOS/voorjaar 09

Br.

15.

Overleg 26 juni 08

UR 08 - 253

Opheffen Telematica, vragen naar resultaat schriftelijke evaluatie van hele traject (start, verloop en opheffing v.d. opleiding)

UR

Cie OOS/ ???

Br.

16.

Overleg 9 sept. 08

UR 08 - 299

Procedure voor evaluatie gezamenlijke introductie Saxion en UT

UR

Cie OOS/ mei 2009

Br.

17.

Intern informeel overleg 21 jan 09

Vraag aan CvB mbt aanschaf studieboeken?

(Nl. via bibliotheek ipv via studieverenigingen)

UR

Cie OOS/ ??

Br.

18.

Overleg 15 mei 07, 26 juni 07

UR 07 – 168/370 (verslag FVA)/068 (bijlage D)/455

Evaluatie EMB:

- doelstellingen

- succescriteria

- effecten voor de begroting

advies

Cie PSI/FVA/ mei 09

vA

19.

Verslag FVA

UR 09 - 018

Nota Studentenhuisvesting

?

Cie FVA/ febr 09

vA

20.

Overleg 14 nov. 07

UR 07 -390

Vastgoedplan 2009 – 2014, projecten voor het komende jaar


instemming

Cie FV&A/december 09

vA


1.

n.v.t.

Strategieplannen Faculteiten en Instituten


Informatie UR

presidium / permanent

UR

2.

presidium 16 nov.‘05

Gesprek mevr. Sorgdrager

informatie

presidium /permanent (voorjaar 09 )

UR

3.

Interne 20 febr. 08

UR 08 – 070


a. Voordracht student-lid in UCO vanuit UR

b. Voordracht student-lid in UCO vanuit Overleg Studieverenigingen


Voordracht

Voordracht


presidium / sept. 09

presidium/ maart 09

UR

UR

Cursief de punten die er af kunnen, mits akkoord

Onderstreept de recent toegevoegde punten.34