Aandachtspunten overlegvergadering 1-4-2009

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van 1 april 2009Verslag van de overlegvergadering van 4 maart 2009

Naar aanleiding van het verslag zegt het college desgevraagd toe het idee van een “adviesgroep catering” na te zullen gaan.

Naar aanleiding van de vraag over duidelijke informatie over het universitaire onderwijssysteem meldt het college dit te zullen bespreken in VSNU verband.

Ook zal aandacht worden geschonken aan overzichtelijke informatie over de startdata van de masters.


Topsport- en cultuurregeling

De Universiteitsraad,

gezien:

-de Regeling Ondersteuning Topsporters (Rostop) en de Regeling Ondersteuning Topcultuur beoefening (UR 09 – 085b);

overwegende:

-het positieve advies van de WAR;
gezien:

- de aan de Regeling ondersteuning Topsporters toegevoegde evaluatiecriteria

alsmede de beoogde datum voor deze evaluatie (1 september 2011);

- de in de Regeling Ondersteuning Topcultuur Beoefening opgenomen zinsnede

omtrent het ontwikkelen van nadere ijkpunten alsook de voor deze regeling beoogde

evaluatiedatum (1 september 2011);

besluit:

-in te stemmen met de Regeling Ondersteuning Topsporters (Rostop) en de Regeling Ondersteuning Topcultuur Beoefening (UR 09 – 085b);


Het college zegt desgevraagd toe de mogelijke zuigende kracht van deze regeling mee te nemen bij de evaluatie hiervan.

Ook zal er werk gemaakt worden van het actualiseren van het wervingsmateriaal in het algemeen.


Schriftelijke rondvraagpunten

RoUTe’14

Gevraagd naar de reden waarom de met de UR afgesproken tekstvoorstellen voor het definitieve document RoUTe’14 gewijzigd zijn, zegt het college toe dit uit te zullen zoeken en schriftelijk te zullen beantwoorden. Bovendien zal een en ander in de nog te verschijnen Engelse versie en de tweede Nederlandse versie gecorrigeerd worden.

Equal compensation for EU/EER students in the Academic Councel

Het college zal de vraag vanuit de raad naar de mogelijkheid van het afgeven van een “werknemersverklaring” voor EU/EER studenten in geval van lidmaatschap van de UR laten uitzoeken en komt hier schriftelijk op terug.


Rondvraag

Het college zal de stand van zaken met betrekking tot de handhaving van het Rookbeleid op de UT nagaan en hierover aan de raad rapporteren.

Ook zal nagegaan worden of de planning van de voorlichtingsdagen beter afgestemd kan worden met onder andere Delft en Eindhoven.

Het voorstel van Pro – UT om leden van de medezeggenschap een salarisprikkel te geven van 10% - dit om het lidmaatschap aantrekkelijker te maken –, zal in het CvB besproken worden. Het college komt hierop in de UR terug.

Geconstateerd wordt dat in sommige gebouwen gefietst wordt; ook het CvB vindt dit ongewenst en zal hier nader op toezien.