UR 08-416 Verslag interne vergadering 10-12-2008

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300


Ons kenmerk

UR 08-416

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Datum

18-12-2008

e-mail

l.tijink@utwente.nl

Telefoon

053-4892027 / 2026


http://www.utwente.nl/uraad/


Concept verslag interne vergadering 10 december 2008Aanwezig: CC: K. Bijkerk, W. Dierkes, L. Franco Garcia, N. Oudalov, H. Poorthuis, C. Pouw,

A. Veenendaal, J. Hoogerdijk

UReka: D. Dam, R. Kuin, R. van der Kooij, M. Stekkinger (v.vz), F.R.L. van der Meer, T. Ziehmer

Pro-UT:, J. v. Benthem, M. Telgenkamp

Lijst Chairman: F. Lagendijk (vz)

Griffie: J. Ribberink, L. Tijink (verslag)


Afwezig: J. van Alsté (Pro-UT)1. Opening 09.05uur

De vicevoorzitter opent de vergadering.

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.2. Mededelingen

- Presidium

In het presidiumoverleg is afgesproken dat vragen ook in het Engels gesteld mogen worden.

Antwoorden kunnen in het Nederlands gegeven worden.

Er zijn 3 notulisten gevonden voor de vaste commissie vergaderingen.

- Externe Commissies

In dit overleg is er gesproken over hoe we invulling gaan geven aan de verschillende commissies.

Bij deelname aan externe commissies moet van tevoren duidelijk zijn of men deelneemt op persoonlijke titel of namens de UR.

Voor twee nieuw te vormen commissies worden leden gezocht. Het betreft de veiligheidscommissie en de begeleidingscommissie medewerkeronderzoek> Ziehmer wil deelnemen aan veiligheids-commissie.

Telgenkamp meldt dat Prof.dr. Clemens van Blitterswijk benoemd is tot wetenschappelijk directeur van BMTI. In antwoord op de vraag van Dierkes, voegt Telgenkamp eraan toe dat er niet specifiek gekeken is naar een vrouwelijke kandidaat voor deze functie.

De UR leden willen de vergaderstukken die beschikbaar komen eerder ontvangen, zodat hiervan kennis kan worden genomen. Er liggen geen conceptbesluiten die besproken kunnen worden. De voorzitter verzoekt de commissievoorzitters om zich aan het werkprotocol te houden en in het vervolg tijdig conceptbesluiten aan te leveren zodat ze besproken worden in dit overleg.

Poorthuis geeft aan dat hij nog in afwachting is op nadere teksten en daarbij moet de nota

goed nagekeken worden. Dam zou namens zijn commissie met een conceptbesluit komen over European Studies, maar deze moet nog opgesteld worden.

Van Benthem meldt dat de stemming binnen commissie FVA positief was inzake de begroting, maar dat er vanmiddag een extra overleg ingelast is om tot een definitief besluit te komen. Zijn stuk zal uiterlijk vrijdag aangeleverd worden.

Vanuit commissie WAR meldt Van der Meer dat ze op 9 december een vergadering heeft bijgewoond over BSA. In dit overleg is er gesproken met de beleidsmedewerkers. Op 11 december zal er vergaderd worden over het verdeelmodel.

Van der Kooij heeft op 9 december een presentatie van isiris bijgewoond van UCO.

S&O heeft haar wensen kenbaar gemaakt aan het MT en een schriftelijke reactie gegeven namens de studenten. Van de Kooij zal de managementsamenvatting en aanbevelingen doorsturen aan de leden.

Dam en Lagendijk werken nog aan het stuk 3TU. Toekomstvisie. Zodra dit stuk beschikbaar komt zal het besproken worden in de UR en de overige raden.

UR leden worden dringend verzocht om bepaalde zaken die van belang kunnen zijn voor de universiteitsraad te melden aan de griffier.3. Verslag vergadering 5 november 2008 UR 08-366

Regel 16 Afwezig: Dam (Ureka) en W. Dierkes (CC) waren wel aanwezig. Aangepast in verslag.

Tekstueel: Bij punt 2. Mededelingen, regel 41. Engelstalige nota gewijzigd in Engelstaligheid.

Bij Rondvraag punt 14. regel 49 vrijdag gewijzigd in woensdag 19 november.

Het verslag wordt met inachtneming van bovenstaande wijziging vastgesteld.5. Actiepuntenlijst UR-CvB UR 08-036

Van Benthem meldt dat cie. FVA niet naar actiepuntenlijst heeft kunnen kijken.

Punt 5: het OER UR 08-361> kan uit de lijst af.

Punt 12. Beurzenfonds tbv niet- EER studenten UR 05-340> kan ook van de lijst af.

Punt 18. Verslag 12-6-07 UR 07-212: lijst erkende functies bij CvB opvragen

Punt 23. Introductie Saxion en UT: Van der Kooij zal criteria voor jaarlijkse evaluatie bij CvB opvragen.


6. Accountmangerschap UR 08-311

Dit stuk moet nog op een paar punten aangepast worden. Hoogerdijk en van Benthem komen nog met een aanvullende tekst voor dit stuk. Zodra de definitieve versie af is, zal het opnieuw worden doorgestuurd aan UR leden.7. Ontwerpbegroting 2009 UR 378/378a

Dit is een lastig stuk om inzichtelijk te maken als je geen financieel deskundige bent. Van Benthem stelt voor om de begroting van 2008 naast die van 2009 te leggen en de verschillen te zien. De voorzitter wil de mening van de FR opvragen betreffende de begroting. In principe liggen heel veel zaken vast in de het verdeelmodel. De commissies kunnen alleen instemmen met het stuk zoals het er nu ligt. Het is duidelijk dat TNW negatief staat. Van Ast zal er alles aan doen om een nieuwe reorganisatie te voorkomen. In een extra commissievergadering van FVA zal een delegatie van FEZ uitleg komen geven over de ontwerpbegroting. FVA zal uiterlijk donderdag met adviesbesluit komen. De vragen zijn al geformuleerd voor het college.

Pouw voegt hieraan toe dat er geen toelichting is bij de begroting van TG, alleen maar cijfers.


8. European Studies UR 08-354

Dam meldt dat er in de commissievergadering OOS aantal vragen zijn gesteld. De taalvakken zijn geen verplicht onderdeel van het studieprogramma. Dit moet verduidelijkt worden in het in programma. Kosten voor deelname aan taalcursussen moeten niet doorberekend worden aan de student, maar aan de faculteit. Het geschikte minoraanbod in de Engelse taal is nog niet optimaal.

Studenten die naar het buitenland willen gedurende de opleiding moeten hierin gestimuleerd en gefaciliteerd worden. En de technologie vraag zal opgenomen moeten worden in het conceptbesluit.

Dam zal naar aanleiding van deze punten een conceptbesluit opstellen. Veenendaal zal als woordvoerder optreden.9. Richtlijn BSA UR 08-374

Dam stelt dat er randvoorwaarden gesteld moeten worden, voordat er ingestemd kan worden met de richtlijn bindend studieadvies.

- Osiris moet in orde zijn.

- Het toetsbeleid is belangrijk. Er is geen centraal toetsbeleid.

- Het mentorschap en begeleiding studenten

- Gedegen evaluatie procedure

Er komt ook een constatering in het conceptbesluit. Veenendaal vindt dat punt 5.3 Inschrijving anders geformuleerd moet worden.

Er ontbreekt nog extra informatie. Telgenkamp merkt op dat er elke keer te weinig informatie beschikbaar komt om een gedegen advies uit te brengen. Op basis van een management-samenvatting kan de UR een betere beslissing nemen.

Pouw is van mening dat er een duidelijke onderbouwing moet komen met betrekking tot pilot 3 faculteiten. Hoe werken de richtlijnen uit in de praktijk en evaluatiecriteria moeten bekend zijn.

Van der Meer verzameld de vragen en Dam zal dit op papier zetten. De griffier zal hiervoor een brief opstellen.

Hoogerdijk maakt de opmerking dat vergaderstukken steeds vaker niet in de cyclus passen. Dit punt zal met het college besproken worden. Bijkerk voegt hieraan toe dat commissievergaderingen vaak te kort zijn om alle punten te behandelen. In antwoord op de opmerking van Hoogerdijk geeft de vicevoorzitter aan dat er op 7 januari de halfjaarlijkse evaluatie gepland staat. De haalbaarheid van de stukken voor UR leden zal hierin besproken worden.10. Instellingskwaliteitszorgsysteem UR 08 -373/375

Telgenkamp heeft kritiek op het stuk omdat het moeilijk te begrijpen is, zonder enige kennis van zaken. Ze had verwacht dat er extra informatie zou komen. De griffier wijst op de mogelijkheid om aanvullende informatie op te vragen bij de beleidsmedewerkers om e.e.a. verduidelijkt te krijgen. In de commissie vergaderingen was er ook nog een mogelijkheid om gerichte vragen te stellen.

Ziehmer vindt het een goed en helder stuk. De grootste verandering die eraan zit te komen zou Mid term review zijn.

Pouw heeft moeite met de brief van het CvB. Daarin wordt gerefereerd aan een overleg met de opleidingsdirecteuren. Hij vraagt zich daarbij af wanneer dit overleg plaats heeft gevonden.

Wat zijn de aanbevelingen en hoe werkt dit uit in de jaarlijkse cyclus? Niveau opleidingsbepaling is een taak van een externe commissie. Volgens hem zou een en ander niet bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs, maar juist meer bureaucratie in de hand werken. Mid term review moet heel gericht toegepast worden.

Zowel Pouw als Van Alsté zijn sterk tegen IKS in voorgestelde vorm met name het Mid Term Review (eisen NVAO). Hoogerdijk verwerpt het Mid Term Review. Hij is zeker geen voorstander van alweer een nieuwe maatregel, maar van meer ondersteuning. De voorzitter stelt voor om vragen te inventariseren en daarbij ook pro´s en contra´s te benoemen.

Deze moeten richting het college verzonden worden. Hoe denkt de nieuwe rector hierover?

Pouw is van mening dat accreditaties op instellingsniveau bekeken zullen worden en dan pas op opleidingsaccreditaties. Dam zal vragen voorbereiden om aan de hand daarvan een duidelijker beeld te krijgen van wat we met dit stuk moeten. Punt blijft op de agenda. In de vergadercyclus van januari komen we hierop terug.11. Route ’14 Concept strategische visie UR 08-380

Dit vergaderstuk is pas op dinsdag 9 december aan UR verzonden. Niet iedereen heeft dit goed kunnen lezen of voorbereiden. Poorthuis verzoekt de leden om de zaken die mist in het stuk zoveel mogelijk te melden. Hij zal hierover een brief opstellen aan het college. Individueel kunnen er ook punten ingebracht worden. Nicolai stelt voor om het stuk per fractie voor te bereiden en per mail te reageren.

Bepaalde gremmia moeten nog kennis nemen van dit nieuwe stuk. Ziehmer meldt dat er bezorgdheid bestaat op verschillende niveau’s. In het nieuwe stuk wordt gesproken over een breed draagvlak, terwijl studenten niet vertegenwoordigd zijn in een werkgroep. Het nieuwe stuk staat op de site. Iedereen kan hier kennis van nemen. Voorwaarde voor instemming moet duidelijk worden voor de UR. Lagendijk wil dat het niet verder uitgesteld wordt. UR leden worden verzocht om het ge-updated stuk te bestuderen en met commentaar te komen, zodat we dit inhoudelijk besproken kan worden met het college. Flierman zal aangesproken worden over de toezegging van het college en de inspraak van de faculteitsraad.

11.55 uur Tom Mulder voegt zich toe aan de vergadering op verzoek van de voorzitter.

Mulder legt uit dat de visie breed besproken is in de organisatie met allerlei gremmia om meer draagvlak te creëren. Er is geen toezegging van de faculteitsraad. Na publicatie 1-10 zijn er geen inspraakbijeenkomsten gehouden, maar informatieve bijeenkomsten. Raad van Toezicht en Universiteitsraad hebben formeel inspraakrecht. Het is nog een concept document, omdat het nog voor inspraak naar de UR en de RvT moet. Ervan uitgaande dat er dingen gewijzigd kunnen worden, maar de hoofdlijnen liggen in principe vast. Vanwege de onduidelijke communicatie had de UR dit stuk anders moeten behandelen. Lagendijk zal een spoedmail naar de faculteitsraad sturen over de procedure behandeling stuk Route ’14.12. Tussentijdse financiële rapportage UR 08 - 362

Van Benthem meldt dat dit stuk ter kennisgeving is. Het kan van de agenda af voor de overlegvergadering. Het punt aanstelling is al uitvoerig besproken in het nieuwe personeelsbeleid.13. Toelatingsregeling Langezijds UR 08 - 370

Van Benthem licht dit stuk kort toe. Bedrijven worden gestimuleerd om samen te werken in werkgroepen. Toelating van deze bedrijven moet duurzaam en nuttig zijn. Kennispark zal dit ook namens de UT controleren. Bij het BTC werkt deze constructie ook goed.

Er zijn vragen aan het college gesteld vanuit de commissie die naar tevredenheid beantwoord zijn. In een brief moeten de toezeggingen van het college vastgelegd worden. Lagendijk voegt hieraan toe dat het financieel risico beperkt blijft tot de inbreng.14. Jaarverslag UTSP UR 08-377

Poorthuis stelt brief op met vragen aan het college over het aantal van 500 bursale studenten. Hoe kan dit groeien? Veenendaal vraagt zich af hoe ze omgaan met het verdeelmodel. 2/3 technische faculteit en 1/3 niet technische faculteit15. Schriftelijke rondvraag

- Hoogerdijk vraagt hoe het zit het met de toekomst minoren?

- Veenendaal refereert aan de brief van het college aan de decanen met betrekking tot het OER. Wat is nu de stand van zaken?

- In het verslag van CvB stond het collegegeldbesluit concreet benoemd, maar wat zijn de criteria voor beurzen voor mensen die al in Nederland zijn?

- Overlegvergadering van 17 december is verzet naar de middag met aansluitend borrel.

- De griffier stelt het afscheidscadeau voor Henk Zijm kort aan de orde. Namens Universiteitsraad zal er een geld bedrag geschonken worden aan Artsen zonder Grenzen.17. Sluiting

De vicevoorzitter sluit om 12.30 uur de vergadering.