UR 09-030 Aandachtspunten 2009-01-28

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van 28 januari 2009Verslag van de overlegvergadering van 17 december 2009

Naar aanleiding van het verslag zegt het college desgevraagd toe de instroomcijfers evenals andere jaren op het internet te zullen plaatsen.


Richtlijn Bindend Studieadvies (BSA)

De Universiteitsraad,

gezien:

-De richtlijn bindend studieadvies (UR 08-374).

-De managementsamenvatting van het eindrapport “Stilstand vervolgd. Actualisering van de stilstandcijfers voor de bachelor- en masteropleidingen van de UT” (Peters, Vlas & Hofman, okt. 2008).

-De antwoorden van het CvB op de door de URaad schriftelijk gestelde vragen (brief UR 09-014, 15-01-2009).

-De brief die de URaad heeft ontvangen van de Faculteitsraad TNW betreffende aandachtspunten BSA (19-01-2009).

overwegende dat:

-Een BSA als voornaamste doel heeft studenten sneller op ‘de juiste plek’ te krijgen.

-Een pilot BSA aansluit bij de inspanningsverplichtingen van de universiteiten, welke in de door de Minister van OCW met de VSNU gemaakte meerjarenafspraken zijn vastgelegd.

-De ‘Richtlijn BSA’ de uitvoering van het BSA beschrijft.

-De URaad nog wel vraagtekens zet bij het goed op orde zijn van alle randvoorwaarden (uitdagend, motiverend en didactisch hoogwaardig onderwijs, goede begeleiding en goede faciliteiten). Met name de laatste twee punten.

-Aan een negatief advies geen afwijzing wordt verbonden indien persoonlijke omstandigheden de oorzaak zijn geweest van het niet halen van de puntennorm.

-De pilot na twee jaar wordt geëvalueerd, alvorens het besluit te nemen aan de pilot al dan niet gevolg te geven.


gehoord:

-Dat TN en ST een puntennorm van 40 EC gaan hanteren en CW een puntennorm van 35.

-De toezegging dat er een tekstwijziging wordt doorgevoerd in artikel 2.2.b.: ‘1 november’ wordt vervangen door ‘1 september’.

-De toezegging dat artikel 5.3 wordt herschreven, zodat duidelijk is dat de richtlijn BSA niet met terugwerkende kracht geldt voor studenten.

-Dat het niet de bedoeling is verplichte vakken te stellen naast de puntennorm als voorwaarde voor een positief advies.

-De toezegging dat de evaluatie specifieker uitgewerkt wordt op de volgende manier: De doelen op hoofdlijnen, waarop men wil gaan evalueren, worden duidelijk op een rij gezet. De precieze uitwerking van de evaluatie volgt later.

-De toezegging dat er een werkgroep wordt samengesteld, waarin minstens één student zitting heeft, die evaluatiecriteria opstelt voor de pilot.

-De toezegging dat deze evaluatiecriteria binnen een periode van 6 maanden voorgelegd worden aan de URaad alvorens de evaluatie uitgevoerd wordt.

-De toezegging dat de richtlijn BSA na de evaluatie van de pilot opnieuw ter instemming voorgelegd wordt aan de URaad.besluit:

-in te stemmen met de richtlijn bindend studieadvies.

Het college zegt vervolgens toe goed naar de kwaliteit van de studiebegeleiding in de opleidingen te zullen kijken.


Instellingskwaliteitszorgsysteem

In verband met de afwezigheid van de rector is dit punt slechts oriënterend besproken.

In een volgende vergadering zal getracht worden tot besluitvorming over te gaan. Het is niet uitgesloten dat het college zich opnieuw in dit onderwerp gaat verdiepen en eventueel na overleg met de UCO met een andere notitie zal komen, aldus het college.


Voortgang RoUTe’14

Het college meldt dat in het kader van RoUTe’14 een tijd- en implementatieschema voor de komende twee jaren wordt gemaakt. Dit zal vervolgens aan de UR worden voorgelegd.

Het punt “Graduate School” zal vóór de zomervakantie in de raad aan de orde komen.

Tevens zal bekend gemaakt worden wie in welke werkgroepen zitting hebben.Schriftelijke rondvragen (UR 09 – 013)

Opleiding Risicomanagement

Het college zal het niet-geaccrediteerd zijn van de opleiding en de mogelijke consequenties daarvan met de opleiding bespreken. Ook zal in de communicatie richting de studenten aandacht gegeven worden aan het feit dat de opleiding nog niet geaccrediteerd is. Aan de UR zal vervolgens gemeld worden op welke wijze een en ander afgehandeld is.

Collegegeldvrij besturen

Het college zegt toe de hierover door de raad gestelde vraag schriftelijk te zullen beantwoorden.


Rondvraag

Herlocatie Drienerburght

Naar aanleiding van een vraag vanuit de raad over de protesten tegen het kappen van een stuk bos ten behoeve van de nieuwbouw van de Drienerburght, meldt het college geen opdracht te hebben gegeven voor het verwijderen van de protestborden. Het college zal de gang van zaken laten nagaan.

Kwaliteit koffie

Vanuit de raad wordt gemeld dat de kwaliteit van de koffie beneden de maat is; het college zal het lopende contract nagaan, teneinde te bezien of en wanneer er een mogelijkheid van beïnvloeding van die kwaliteit is.

Naamswijziging Bedrijfswetenschappen

Gevraagd naar de reden van de naamswijziging van de opleiding Bedrijfswetenschappen in Bedrijfskunde - nu deze naam net een jaar geleden juist in omgekeerde richting was gewijzigd - zegt het college toe hier op een nader moment op terug te zullen komen.