UR 09-295 Agendaformulier Strategisch Plan ECIU

CvB stukken voor agenda Universiteitsraad UR 09-295Overlegvergadering d.d. : 18 november 2009

Commissievergadering : PSI

Agendapunt : Strategy Paper ECIU

Bijgevoegde stukken : Strategy Paper ECIU


Secretaris: Essers paraaf: _____


Portefeuillehouder: Flierman paraaf: _____1.Status agendapunt:

Rol URaad:

X Ter informatie

oTer advisering

oTer instemming

oAnders:
2.Eerder behandeld in:

Naam gremium:
Datum behandeling:

Naam agendapunt:

Conclusie toen:3.Toelichting/samenvatting:

In de UR vergadering van november 2008 is er gesproken over de toekomstplannen van het ECIU consortium. Toegezegd is om de definitieve versie van het nieuwe strategische plan toe te sturen zodra deze door het consortium is vastgesteld. Bijgaande ontvangt de raad het vastgestelde plan welke de basis zal vormen voor de activiteiten van de komende jaren.
4.(Voorgenomen) besluit CvB:

Gezien

Gehoord

Overwegende

Besluit het CvB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

oNee.

oJa, op

Conclusie toen:


Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………