UR 09-289 Agendaformulier IKS

CvB stukken voor agenda Universiteitsraad


Overlegvergadering d.d. : 18-11-09

Commissievergadering : OOS

Agendapunt : Instellingskwaliteitszorg UT

Bijgevoegde stukken : Notitie Instellingskwaliteitszorg aan de UT

Bestuurssecretaris: M. Essers paraaf: _____


Portefeuillehouder: H. Brinksma paraaf: _____


1.Status agendapunt:

Rol URaad:

Ter informatie (ter discussie)

oTer advisering

oTer instemming

oAnders:


2.Eerder behandeld in: n.v.t.

Naam gremium:
Datum behandeling:

Naam agendapunt:

Conclusie toen:3.Toelichting/samenvatting:

Op afzienbare termijn zal er een nieuw accreditatiestelsel komen voor het hoger onderwijs. Een wetsvoorstel ter zake zal in november a.s. door de minister van OCW naar de Tweede kamer worden gestuurd.  Het nieuwe stelsel kent twee hoofddoelen: meer focus op verbetering, learning outcomes en peer review, en vermindering van de kosten.  Er komt een tweelaagssysteem van een instellingsaudit en (beperkte) opleidingsbeoordeling. Als instellingsaudit niet heeft plaatsgevonden of negatief was, moeten de opleidingen van die instelling de uitgebreide opleidingsbeoordeling ondergaan. Idem voor de TNO. Veel meer nadruk op de trits: Visie --> Beleid --> Evaluatie --> Realisatie van de visie. Ook is er aandacht voor kwaliteitscultuur. Inmiddels is een aantal pilots met de nieuwe beoordelingskaders uitgevoerd. Nadat het voorstel in het parlement is besproken, worden de beoordelings-kaders voor het nieuwe stelsel definitief vastgesteld.

Los van een nieuwe wettelijke regeling hecht ook het CvB van de UT aan het gezamenlijk (verder) vormgeven van een kwaliteitscultuur binnen de instelling.  Structurele aandacht is nodig voor de borging en continue verbetering van de kwaliteit van het UT-onderwijs met zo weinig mogelijk administratieve lasten voor betrokkenen. Kwaliteitsverbetering is primair de verantwoordelijkheid van de opleidingen en kan worden vormgegeven door het ontwikkelen van een kwaliteitsbewustzijn bij docenten, studenten en management.

Opleidingen moeten worden uitgedaagd na te denken over hun ambities, doelstellingen, de wijze waarop zij deze willen realiseren en hoe zij kunnen laten zien dat deze doelstellingen worden gerealiseerd.


De kerntaak op onderwijsgebied blijft voor Universiteit Twente onverminderd liggen bij het graadverlenend wetenschappelijk onderwijs op undergraduate- en graduate-niveau. Op undergraduate-niveau willen we met alle opleidingen weer de Nederlandse kwaliteitsranglijsten aan gaan voeren. Internationaal is een undergraduate opleiding van onze universiteit een toegangsbewijs voor prestigieuze graduate opleidingen. Op graduate-niveau brengen we een functionele scheiding aan tussen de onderzoekersopleidingen en de opleidingen die leiden tot een academische beroepskwalificatie. De eerste worden ondergebracht in een Graduate School, de anderen op termijn in een School of Engineering en een School of Business and Social Sciences. Die kwaliteit moet in de eerste plaats het resultaat zijn van geïnspireerde docenten die aandacht hebben voor de individuele student, maar daarbij hoort ook een systeem van intensieve kwaliteitszorg.

Deze veranderingen betekent dat de UT op centraal niveau een aantal zaken rond kwaliteitszorg moet verantwoorden en dat een ander deel op opleidingsniveau ligt en daar ook zal blijven.

Deze notitie geeft een kader vanuit het instellingsniveau, waaruit volgt wat er ook minimaal door iedere opleiding gedaan zal moeten worden.


4.(Voorgenomen) besluit CvB:


Het stuk ligt in de URaad ter informatie en discussie voor. Het College van Bestuur vindt het van belang dat de UR haar input kan leveren, welke meegenomen zal worden in het vervolg van dit UT-brede proces. Vervolgens zal deze notitie worden ingebracht in het OLD overleg van 3 november en medio december in het UCB. Daarna gaat het naar het UMT om tot commitment op de inhoudelijke koers te komen.

De verschillende op- en/of aanmerkingen zullen in een meer definitieve versie worden opgenomen.

De definitieve versie zal t.z.t. aan de UR ter instemming worden voorgelegd.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

oNee.

oJa, op

Conclusie toen:

Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………