UR 09-284 Bijlage 2. Excerpt uit verslag OLC-MRM

Excerpt uit verslag OLC-MRM vergadering 11 september 2009

(concept 2 d.d. 14 september 2009)


3.ACCREDITATIE-AANVRAAG

Op verzoek van Geurts geeft Boorsma een toelichting. Hij noemt met name de verhoging van 60 EC naar 70 EC n.a.v. de vroege proefvisitatie, de studiereizen en als zorgelijk punt de continuïteit (Peter Geurts, Pieter van Vollenhoven en Peter Boorsma zelf).


Van den Berg licht het tijdschema voor interne akkordering toe, en geeft aan dat een besluit van NVAO wordt verwacht medio 2010. Het inschakelen van QANU bij de (externe) beoordelingen heeft als voordeel dat de UT inbreng heeft in de commissiesamenstelling, wat te meer nuttig is omdat MRM een breed profiel heeft. Voorts vat hij de belangrijkste criteria van de accreditatie samen en geeft behalve continuïteit ook de instroom – in relatie tot programma en eindtermen – als mogelijk risico aan.

Desgevraagd geeft Van den Berg aan dat wijzigingen in de aanvraag mogelijk zijn als gevolg van de interne akkorderingsprocedure. Afspraak: grote wijzigingen worden voorgelegd aan de OLC. Mogelijk zal daartoe de OLC ook nog in december 2009 samenkomen.


Geurts en Gutteling stellen dat het dossier heel degelijk is, en dat zij niets gemist hebben. Van ’t Hof geeft aan dat het dossier herkenbaar is en de periode waarin hij nu deze opleiding doet correct weergeeft.


Er wordt een aantal opmerkingen behandeld:

Gutteling ziet een mogelijkheid tot aanvullen van p.16/17 van het hoofdrapport

Wissink stelt voor de verwerking in het programma van de input uit het marktonderzoek terug te koppelen naar de geïnterviewden

Halman stelt voor aanbevelingsbrieven van de geïnterviewden te doen opstellen en aan het rapport toe te voegen.

Wissink mist een heel duidelijke doelstelling op p.17 van het hoofdrapport. Boorsma vult daarop aan dat een ‘missie’ (‘wat willen we bereiken?’) nuttig zou kunnen zijn.

Halman stelt voor een betere foto van de seminarzaal op te nemen.


Afspraak: de OLC kan (overige) suggesties per e-mail sturen aan Van den Berg (j.vandenberg-1@utwente.nl)


Geurts vat de discussie samen met een conclusie en een procesvoorstel:

Conclusie: de OLC geeft een positief advies t.a.v. deze accreditatieaanvraag.

Procesvoorstel: Geurts en Van den Berg verzorgen het concept-verslag, dat vervolgens ter commentaar wordt toegezonden aan de OLC-leden, waarna de definitieve versie wordt verstuurd aan FR en OLC.


De OLC gaat hiermee akkoord.