UR 09-31 Actiepuntenlijst UR-CvB versie 14-10-2009

Actiepuntenlijst UR-CvB

Versie14 oktober 2009

Nr.

Uit vergadering

Onderwerp

Actie

Commissie/Datum gereed

Pfh./UR

1.

Overleg 17 mei 05

UR 05 – 172 e.a.

Gedragscode e-mail en internetgebruik (m.u.v. studenten)

instemming UR

Cie P,S&I /nov.09

Fl.

2.

Overleg 10 okt.08

UR 08 - 333

Plan van Aanpak Medewerkerstevredenheidsonderzoek

instemming

Cie PSI/ ?

Fl.

3.

Overleg 14 okt. 09

UR 09 - 290

Hooglerarenbeleid ( incl. procedure en “vlekkenplan”)

advies

Cie PSI/ ?

Fl.

4.

Verslag PSI 09 -092

Evaluatie instroomcijfers en wervingscampagnes

informatie

Cie PSI/nov.09

Fl.

5.

UR 09 – 182

Overleg 24 juni 09

Informatie over “scope” 3 TU ( in rectorenoverleg bespreken door Br.) Samen met andere verwachte ontwikkelingen bespreken.

informatie

Cie PSI/december 09

Fl.

6.

Overleg 9 sept. 09

UR 09 - 248

Notitie Internationalisering

instemming/advies

Cie PSI/?

Fl

7.

Overleg 14 okt. 09

UR 09 - 290

Informatie over beleid in- en doorstroom vrouwen:

- streefcijfers “Vrouwen aan de top”

- voortgang concrete resultaten v.h. beleid


informatie

informatie


Cie PSI/jan. 10

Cie PSI/halfjaarlijks

Fl

8.

Overleg 28 jan 09

UR 09 – 030

Richtlijn BSA

instemming

Cie OOS/ 2012

Br.

9.

Overleg 9 sept.09

UR 09 - 248

Resultaten Evaluatie BSA

informatie

Cie OOS/tzt

Br.

10.

Overleg 6 maart 2007

Evaluatie Onderwijsnota

informatie UR

Cie OO&S/dec. 2009

Br.

11.

Overleg 12 juni 07

UR 07 – 212

CvB overlegt met decanen over een grotere betrokkenheid van de studenten bij het management. Vaststellen lijst van functies waarin studentparticipaties belangrijk/nodig zijn. “Visie studenteninspraak”


informatie

Cie OO&S/ ? 09

Br.

12.

Overleg 28 jan 09

UR 09 – 030

IKS

instemming

Cie OOS/nov. 09

Br.

13.

Overleg 9 sept. 08

UR 08 – 299

Procedure voor evaluatie gezamenlijke introductie Saxion en UT;

Wachten schr. reactie CvB af (agendaoverleg 1 april)

informatie

Cie OOS/ sept. 2009

Br.

14.

Overleg 4 maart 09, UR 09 – 074

Gedragscode Engels in de bachelor

advies

Cie OOS/?

Br

15.

UR 09 – 079

Brief CvB

Opleiding Risicomanagement

instemming

Cie OOS/nov 09

Br

16.

Overleg 9 sept. 09

UR 09 - 248

Resultaten evaluatie pilot activisme erkenning SU

informatie

Cie OOS/okt. 10

Br

17.

UR 09 – 182

Overleg 24 juni 09

Graduate School:

- opzetten medezeggenschapsysteem

- organogram met afbakening verantwoordelijkheden

Dean/wd/decaan + regeling mzg

- info over financiering t.b.v. GS

- evaluatieplan incl succesfactoren


instemminginformatie

advies


Cie OOS/tztCie OOS/dec.09

Cie OOS/dec.09

Br.

18.

UR 09 – 182/151

Overleg 24 juni 09

Nota Sturing onderzoek

instemming

Cie OOS/najaar 09

Br.

19.

Verslag OOS

30 sept. 09

Actieplan instroom van de masters (samen met plan Schools)

informatie/instemming

Cie OOS/jan.09

Br

20.

Overleg 15 mei 07, 26 juni 07

UR 07 – 168/370 (verslag FVA)/068 (bijlage D)/455

Evaluatie EMB:

- doelstellingen

- succescriteria

- effecten voor de begroting

advies

Cie PSI/FVA/ nov. 09

vA

21.

Brief CvB, mei 09

UR 09 – 131

Nota Studentenhuisvesting

bespreking/advies

Cie FVA/eind 09

vA

22.

Overleg 14 nov. 07

UR 07 -390

Vastgoedplan 2009 – 2014, projecten voor het komende jaar


instemming

Cie FV&A/december 09

vA

23.

Overleg 9 sept. 09

UR 09 – 248

Nota Reservebeleid, besluit gemandateerd aan presidium.

Eerst reactie CvB op brief UR

advies

Cie FVA/zsm. 09

vA

24.

Overleg 10 okt. 07

UR 07 – 348

UR 09 -182

Nota Studentfaciliteiten

informatie

Cie FVAI/ jan. ‘10

vA

25.

UR 09 – 182

Overleg 24 juni 09

Bijlage 21 Nota Kaderstelling: prestatie-indicatoren RoUTe’14

informatie

FVA/najaar 09

vA

26.

Overleg 9 sept. 09

UR 09 – 248

Ongevraagd advies m.b.t. Twente Technology Fund: Reactie CvB?

ong. advies UR

FVA/zsm

vA

27.

Overleg 14okt 09

UR 09 - 290

Inhuren externe expertise – overzicht CvB

informatie

FVA/nov. 09

vA


1.

presidium 16 nov.‘05

Gesprek dhr. Van Essen, 2 dec. 09

informatie

presidium /permanent (dec 09 )

UR

2.

Interne 20 febr. 08

UR 08 – 070


a. Voordracht student-lid in UCO vanuit UR

b. Voordracht student-lid in UCO vanuit Overleg Studieverenigingen


Voordracht

Voordracht


presidium / sept. 2010

presidium/ maart 2010

UR

UR

3.

nvt

Stavaza Instituutsraden

informatie

presidium permanent

UR

4.

Overleg ITC

23 sept. 09

Presentatie UR partijen bij ITC ivm kandidaatstelling en verkiezingen UR (evt. samen met OPUT)

informatie

januari 2010

UR

Cursief de punten die er af kunnen, mits akkoord

Onderstreept de recent toegevoegde punten.34